Aadhayaa khilaafu promotionthah

އާދަޔާ ޚިލާފު ޕްރޮމޯޝަންތައް
= ހޭޔަންބޯ =
އެމްޓީސީސީގެ އާދަޔާ ޚިލާފު ޕްރޮމޯޝަނުގެ ގޮތުގައި މިފާހަގަކުރަނީ އިހަކަށްދުވަހު ޓީއެސްޑީގެ ސީނިއަރ ކޯޕަރޭޓް އޮފިސަރ މެނޭޖަރަކަށް ބަދަލުކުރި ކުރުމާއި، އެޗް އާރުގެ ޓްރެއިނިން މެނޭޖަރ އަށް ޕްރޮބޭޝަން މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް ދިން ޕްރޮމޯޝަނެވެ. މީގެ އިތުރުންވެސް މިފަދަ އެހެން ޕްރޮމޯޝަންތައް ހުރުމަކީ އެކަށީގެންވާކަމެކެވެ. ފާހަގަކުރެވޭކަމެއްވާނަމަ ކޮމެންޓްކުރުމަށް ގޮވާލަމެވެ. “(އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް)

More

އިސްތިހާރު

Cofee Time: Thaas Club

ކޮފީ ޓައިމް :.. ތާސް ކްލަބު..!؟؟
=ކުޑޭ..=
ކުޑޭ – ފޯނު ކޮށްލާފަ “ބެންޖޯ ކޮބާ ކިހާ ހިސާބެއްގަ ތިއުޅެނީ. ބިޒީތަ؟”
ބެންޖޯ – “ނޫނޭ. މިވަގުތު ބިޒީއެއްނޫން. ހެޑްއޮފީސް ކައިރީގައި މިހިރީ. ކުއްޖަކު ޒަރޫރީ ބޭނުމެއް ޖެހިގެން ގެއަށް ޖައްސާލަން ވެގެން އައިސްދީ ބަލާށޭ ބުނީމާ އެކަމުގައި މިއުޅެނީ. އަނެއްކާ ކިހިނެއްވީ.؟”(އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް)

More

MISTAKES, EXPERIENCE AND EDUCATION

By Mary

Mistakes happen. Not only do they happen, they are guaranteed. Irrespective of your age, colour, sex, position, rank, knowledge, and level etc, it’s common to every human being. More

Anekka mivee kihineh heyyeve?

އަނެއްކާ މިވީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟؟؟
= ކަނބުރު ބަކުރު =
ކުންފުނީގެ މެނޭޖްމަންޓް ބަދަލުވެ މާގިނަ ދުވަސްތަކެއް ނުވަނީސް ކޮންމެ ދޭދޭ މުވައްޒަފެއްގެ ދެމެދުގައި އެންމެ ގަދަޔަށް ދެކެވެންފެށި އެއްވާހަކަޔަކީ ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ބޮޑު ކުރުމަށާއި، ކުންފުނީގެ އޮނިގަނޑު އަލުން ބަލުން އެކުލަވާލުމަށް “ކޮމިޓީއެއް” ކަނޑައަޅުއްވައި އެކޮމިޓީއާއި ހަވާލު ކުރެއްވި މަސައްކަތް ވަރަށް ހަލުއި ކަމާއިއެކު އެބައިމީހުން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ވާހަކައެވެ. އަދި އެކޮމިޓީގައި ވަރަށް “ގާބިލް” މުވައްޒަފުން ކޮޅެއް ހަރަކާތްތެރި ވަމުންގެންދާ ވާހަކައެވެ.
. (އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް)

More

Kharadhu kudakurumah…

ހަރަދު ކުޑަކުރުމަށް އަޅާ ހާއްސަ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން,
ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ކުރާ ދަތުރުތައް މަދުކުރަން
ސަރުކާރުން ނިންމައިފި
ދުނިޔޭގެ އިޤްތިޞާދަށް މިވަގުތު ކުރިމަތިވެފައިވާ ހީނަރުކަމުގެ ނޭދެވޭ އަސަރު ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދަށްވެސް ކުރަމުންދާތީ، ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުތައް ކުޑަކުރެއްވުމަށް އަޅުއްވާ ޚާއްޞަ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން، ސަރުކާރުން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ކުރައްވާ ދަތުރުތައް މަދުކުރެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނިންމަވައިފިއެވެ. (އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް)

More

Grievances -1

Contributed by staff

On behalf of the MTCC staff the following concerns have to be addressed to the board, the management of MTCC or the Grievance committee as earliest. Hope this will not be ignored since these have come from many of sincere employees ,who shall be kept unmentioned. More

Hot Spot -2

Forwarded by Fanu Dhunmaari

Employee motivation

Motivation in work is one of the key variables determining employee performance. More

Previous Older Entries