Bafayaa 3

ބަފަޔާ ބުނަނީ : އެޗް އާރާއި އެކު މުޅި ކުންފުނިވެސް ރިފޯރމް ކުރަންޖެހިފައިވާ ކަމަށް
ޅިޔަނާ
ބަފަޔާގެ ޚަބަރެއް ނުވެ މާ ގިނަ ދުވަސް ވާތީ މިއަދުވެސް ބަފަޔާއާއި ދިމާވޭތޯ ހުޅުމާލެ ބުރިޖް ކައިރިއަށް ނުކުތީމެވެ. ސައިކަލް މަޑުކޮށްނުލެވިގެން އުޅެނިކޮށް އޭ ޅިޔަނާއޭ ކިޔާ މީހަކު ގޮވާލި އަޑަށް ބަލާލީމެވެ. ކަމަކުދާކަށް ނެތެވެ. ދަލުން ތަތްތެޅިގެން އަލަނާސިފޮއްޗެއް ކަމުން ބަފަޔާ ސޯމިލުން ނުކުންނަނީއެވެ. (އިތުރަށް ވިދާލުވުމަށް)

More

އިސްތިހާރު

heyyambo letter to MD

بسم الله الرحمن الرحيم
އެމް ޑީ އަށް
  ވެދުން ސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެވެ.
        އަޑުއައްސަވާ އިބްރަތް ހާސިލްކުރައްވާށެވެ. މިހާރު ތިޔަ ހުންނެވީ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ އެތައް މިލިޔަން ރުފިޔާގެ އެތައްލައްކަ އުއްމީދު ތަކެއްގެ ހާދިމަކަށް ވެވަޑައިގެންފައެވެ، ހުންގާނުގައި ތިޔަހުންނެވީ ނަސީމް ނޫން އެހެން ދެވަނަ ބޭފުޅެއްކަމުގައި ނުދެކެމެވެ. އަޅުގަޑު މިހެން ދަންނަވާއިރުވެސް ތިޔަ އޮޑި މިހާރު ތިޔަހަރަ ފެންނަނީ ރަގަޅަށް ފަރަށް އަރާފައި ކަން އިހްތިރާމާއެކު ޤަބޫލު ކުރަމެވެ. އެންމެންވެސް ދަންނަ ބޮޑު ހަޅަ މިފަހަރު ޖެހީ އާދަޔާ ހިލާފަށެވެ. ނަތީޖާވެސް އެހާމެ ސާފެވެ. ޤައުމުގެ އެންމެ ބޮޑު އޮޑި ވީރާނާވެ ދިޔަވާވަރުން އޮބި ނޯވެގެން އެހެރަ ފެންނަނީ ދިނރުބާކޮޅު އެއްގަމަށް އެހަލާފައެވެ. (އިތުރަށް ވިދާލުވުމަށް)

More

Disciplinary caution: zero-tolerance or not

Monday, Februray 23, 2009

In a memo released by the Managing director’s office, Mr. Naseem warned all MTCC employees of possible lay-off of employees associated with substance abuse (possibly of a hallucinating nature) and sexual misconduct. According to analysts this is a cautionary note to sex offenders and substance abusers. More

MTCC Replaces some of the Human Resource Select Committee members

Sunday, February 22, 2009

On the eve of the 9th anniversary as an early embracer of employee development programs in the country , yesterday named Mr. Hussain Shaheed and Ms. Hawwa Huzaima as Human Resource Select Committee members. It is believed Mr Shaheed replaces Mr. Ibrahim Abdul Rahman and Ms. Huzaima replaces Ms. Abida Rasheed, in an attempt to revitalise the employ development program.
MTCC Blog has obtained information from a source familiar with the development, that this is in line with Mr. Naseem’s management realignment initiative, which will deliver on MTCC’s core strengths.
Employee development at MTCC is the brain child of the former managing director, MR. Bandhu Saleem, who envisioned young talent at the forefront of the company within a decade or so.
But it believed Mr Bandhu’s vision is in peril largely due to mishandling of the employee development program.

Foshin Beyrun

 

ފޮށިން ބޭރުގައި: ޑިޕާރޓްމަންޓް، ސެކްޝަން އަދި ޔުނިޓް
ޅިޔަނާ
މިހާރު އެމްޓީސީސީތެރޭ އެންމެ ގިނައިން ދެކެވޭ ވާހަކައަކީ ކޮންމެވެސް ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލައިގެން އެމްޓީސީސީ އަލުން ރީސްޓަރަކްޗަރ ކުރެވޭ ވާހަކައެވެ. ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކާއި ސްކްޝަންތަކާއި ޔުނިޓްތަކަކާއި ސަބުޔުނިޓްތަކެއް ހަދާވާހަކައެވެ. ކޮންމެ ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ އެންމެ އިސްވެރިއަކަށް ޑިރެކްޓަރ (އެސިސްޓެންޓް ނޫނީ ޑެޕިއުޓީ) ހުންނަވާހަކައާއި، ސެކްޝަންތަކުގެ އެންމެ އިސްވެރިއަކަށް ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ ނޫނީ އެސިސްޓެންޓް ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ ހުންނަ ވާހަކައާއި ޔުނިޓްތަކުގެ އިސްވެރިންނަށް މެނޭޖަރ ކިޔާވާހަކައެވެ. އެހެންކަމުން މިކަންތައްތަކާއިމެދު ތަންކޮޅެއް ފުޅާކޮށް ޅިޔަނާވެސް ވިސްނާލީމެވެ. (އިތުރަށް ވިދާލުވުމަށް)

More

Annual Bonus, is it forgotten?

According to study carried out, Bonus schemes are established to fulfill a number of key business and HR objectives; it attracts highly skilled potential employees, reduces employ turnover, increases employee motivation by establishing a clear link between pay and performance (at an individual or team level), improves business performance (e.g. productivity, sales or profits), focuses employees’ efforts on key objectives such as customer service, quality and on-time delivery, supports stakeholder ideals by allowing employees to share in the success of the business , creates the desired workplace culture by rewarding the efforts of the employees and many more. More

TSD speed boat unit, profitable to some, yet a total loss for MTCC

Since incorporation, MTCC’s speed boat unit had never been profitable except for a year or two during the distant past. Has the management ever bothered to investigate why?. If the management had taken the matter seriously and managed it responsibly, there would be no reason why the speed boat transportation would prove to be such a loss for all these years. Surely the management was aware or maybe they are just so ignorant and negligent they never bothered. More

Previous Older Entries