Lhiyanbeyge haasaru

ޅިޔަންބޭގެ ހާސަރު 1:
އޮފީސް ނިމުނުލެއްލަސްކަމުން މަސްރޮށި ކަޑައަށް ވަދެ ސައިތައްޓެއްބޯލައިގެން ދާނަމޭ ހީކޮށް ގެޔާވީކޮޅުނޫން އަނެއްކޮޅަށް ދުއްވަމުންދަނިކޮށް ކުއްލިއަކަށް މީހަކު އަތް ހިއްލާލިއިރަށް ބަލާލިއިރު އެއްކަލަ ޅިޔަނެވެ. އަސްތާ މިޖެހުނީ ކަންތަކާއެވެ. މިއަދަކު ހިޔެއްނުވޭ މަޢްރިބަށްވެސް ގެޔަށްފޯރާނެ ހެނެއް. ޅިޔަނުވެސްހުރީ މާޔޫސްވެ ހިތްހަލާކުވެފާވާ ފާޑަށެވެ. ފުރަތަމައިނުންވެސް މާބޮޑަށް ބަލީތޯ އަހާލެވުނެވެ

(އިތުރަށް ވިދާލުވުމަށް)

More

އިސްތިހާރު

Effahara ethah kukulu zeketive thakeh!

އެއްފަހަރާ އެތައް ކުކުޅު ޒެކެޓިވުންތަކެއް ( އެގްޒެކެޓިވުންތަކެއް)
ވޭތިވިވެދިޔަ ހަފްތާގެ ހޯމަ ދުވަހުގެ ހެނދުނުގެ ނާސްތާއަށްފަހު އެންމެ ހިނގާވާހަކައަކަށްވީ އާދަޔާޚިލާފް ގިނަ ކުކުޅު ޒެކެޓިވުންތަކެއް ކުންފުނިން ފާޅުވިވާހަކައެވެ. ކޮންމެއަކަސް ކުރިން އިންޓްރާނެޓުން މުވައްޒަފުންނަށް ކިރިޔާވެސް ބަދަލެއް އައިސްފިއްޔާފެންނަ ފެނުން މިއަދު ނުފެނުނެވެ. ވާނީވެސް އެހެންތާއެވެ. މަޤާމް މަތިވީކީނޫންޔޯލައެވެ. ހަމައެކަނި ކުރިންބޭނުންކުރި ނަންބަދަލުވީއެވެވާނީވެސް އެހެންތާއެވެ. . (އިތުރަށް ވިދާލުވުމަށް)

More

BREAKING NEWS: SPECIAL PHOTOGRAPHY SESSION

There is going to be a very special photograhy sesion today at 2:00pm for all Executives. These shall be published in the annual report.
to be continued….

New structure, down the drain

Since the new MD OR ACTING MD took over the office, his priority was to change the MTCC structure. He assigned many tasks to nanny of the senior management committees where most of them failed. More

One resigns while two transferred

According to reliable source the newly appointed business development department head will resign the company in this month. He was appointed to this post while he was on leave. Due to this Building Services and Security head will be transferred to BDD, Then the vacant BSS will be handled by an IDEA. So there after there will be only ONE Idea left.
Does this new structure keep on changing!
MD is acting more like a coach who is using the players in different position. But the result remain same.
So may be it is time his strategy or get a new coach

Headline news:

One resigns while two transfered
New structure, down the drain
Party influence to get back into the game
Doubtful Phone contract
Logistic department to base in Male’
AIM: space for no work
Unauthorise OT
Build and break
Drained pool or Idea fool
Sleeping MREIC
A queen of Finance to leave
Lost in the structure

many more to come…please visit and find latest updates..
This is Emptycc , where employee voices are raised

Ahan mivee kihineh!

އަނހަނ މިވީ ކިހިނެތް؟

…!!

މަސައްކަތްނިންމާ ގެއަށް އައިއިރު އަންހެނުން ހުރީ އެހެންދުވަސްދުވަހާ ހިލާފަށް އާދަޔާ ޚިލާފް ރުޅިއެއްއައިސްފައެވެ. ގެޔަށް ވަދެ ސިޓިންގ ރޫމްގައި މަޑުކޮށްލުމާއި އެކު ފުލުފުލުން ފަތިވަރުއަނމުނާލިއެވެ.

(އިތުރަށް ވިދާލުވުމަށް)

More

Previous Older Entries