Mee Dhonbege fahu faharuba?

މީ ދޮންބެގެ ފަހު ފަހަރުބާ؟
ދޮންބެ އަނެއްކާވެސް އެހެންދިމާލަކަށް، މިފަހަރު ދޮންބެގެ ނިންމުން އަނބުރާގެންނާނެހެނެއް ހިޔެއްނުވޭ. ވޯރކްސް ކޯޕަރޭޝަނުން ދޮންބެއަށް މި އޮފާ ދިންތާ މިހާރު ދުވަސްގަނޑެއްވެއްޖެއެވެ. ނަމަވެސް ދޮންބެ ވިސްނުން ހުރީ ކުންފުންޏަށް ހިދުމަތްކުރާށެވެ. އިންސާނަކަށް ކެތްކުރެވޭނީވެސް ވަކިވަރަކަށެވެ. ދޮންބެއާއި މިހާރުގެ ސެލެބްރެޓީސުން (އެގްޒެކެޓިވުން) ދިމާކޮށަލައިގެން އުޅޭތާ ލައްކަ ދުވަސްވެއްޖެއެވެ. ނަމަވެސް ދޮންބެ ކަހާތަން ކަހާލައޭކެވެސް ހިތަކަށް ނާރައެވެ. ކުރިން ސަރުކާރުގެ ފަރާތުންދޮންބެ އަށް ދެމުން އައި އޮފާރ މިފަހަރު އައީ މުޅިންތަފާތުގޮތަކަށެވެ. (އިތުރަށް ވިދާލުވުމަށް)

More

އިސްތިހާރު