Emptycc on MTCC’s 30th Anniversary

Content
196 Posts
6 Pages
10 Categories
38 Tags

1,307 Comments
98,005 Hits

Thanks to all, keep shairng……

އިސްތިހާރު

Gesture E01-S03; Maqbool

For Mr & Mrs MTCC

30th Anniversary

MTCC 30th anniversary happens on 18th December 2010. Congratulations to all the staff and the management.

Silsila liyunthakun 1

ސިލްސިލާ ލިއުންތަކުނ 1
(އީމެއިލް އިން)
ސިލްސިލާ ލިއުންތަކުން ބަލާލާނި އެކިފަރާތްތަކުން ލިބިފައިވާ ވަރަށް މުޢުތަބަރު މައުލޫމާތު ތަކަކަށެވެ. މިގޮތުން މިފަހަރު އަލިއަޅުވާލަން ބޭނުންވަނީ ކުންފުނީގެ އެޑިޕާރޓްމަންޓެއްގެ މައްޗަށް ބަރާސޯވާ އެއްޑިޕާރޓްމަންޓަށެވެ.
ދަންނަވަން މިއުޅެނީ އެންމެންދެންނަ ނަމުންނަމަ ކޮންޓްރެކްޓިންގ ވާހަކައެވެ. މިވީ އަހަރެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ހެޑް ބަދަލުވެފާވެއެވެ(އިތުރަށް ވިދާލުވުމަށް)

More

BREAKING NEWS: EXECUTIVE SHUFFLED

BSS Executive finally resignation accepted
BDD Executive transfered to BSS!!
Idea bank Executive transfered to BDD
This is the 23rd shuffle by the recently appointed CEO
More to come….