NOT RESPONSIBLE

This blog is not responsible for any changes brought to MTCC or any harm done to any of its employee.
This is just a median to express the employee voices.
Some have abuses it; some have given outstanding contributions while some just visits.
14 Months old this toddler shows as; 155 post been published with a total of 1059 comments and 79,111 hits. Still getting bigger and stronger as days passed.
For more information please refer About blog, CoE, Contribution, Privacy and Legal Advice.
For publishing an article please email to: emptycc@inbox.com

Thank you all

އިސްތިހާރު

Performance Appraisals Don’t Work

Afeef

Second only to firing an employee, managers cite performance appraisal as the task they dislike the most. This is understandable given that the process of performance appraisal, as traditionally practiced, is fundamentally flawed. More

BREAKING NEWS: NEW STRUCTURE

sneak preview of the new sturcture

MD?
Corporate- shereen
admin- abidha
engineering- hamid naseem
logistic- usman
Procurement-shifau
ICS- hamid
HR-naseem
BSS- fariq
BDD- latheef
Construction- thasleem
Trade- ihusaan
TSD- huzaima
CFO-leela

idea bank – shaheed with suzan

Questions: Shaheen and solih?

others who will be transfered to a differnet section then now:
Hudah- corporate
Waheed-BSS
Sameer-BSS
Faisal- logistics sales
Nafiu- logistics engineering
Zuhury-logistic operational
many more to come….

good things happened to those who were around HIM…..But the CHANGE has to be accepted..l

Bodu buraa

އެމްޕްޓީ.ސީ.ސީ ގެ ބޮޑުބުރާސްފަތި
މިނިމިދިޔަ ހަފްތާގެ ބުރާސްފަތިދުވަސް ވެގެންދިޔައީ ކުންފުންޏަށް މިއަހަރު ލައިގެން ބޮޑުދުވަހަކަށެވެ. ކުންފުނީގެ ބޯޑްމީޓިން ފެށުމާއި އެކު ބޯޑްރޫމްގެ ބޭރުހީވަނީ ރެހިއައިނެއްތިލަވެގެން އުޅޭހެންނެވެ. އެއްތާކުފަޔެއްނުޖެހެއެވެ. އެދުވަހުފާހާނާ ހުސްވާވަގުތެއްވެސްނާދެއެވެ. ހިތްއަވަސްވީވަރަކަށް ބާރުބޮޑުވަނީ ފާހާނާ އަށެވެ.
(އިތުރަށް ވިދާލުވުމަށް)

More

TRUST

posted by afeef
Five Ways to Destroy Trust

For trust to exist in an organization, a certain amount of transparency must pervade the intentions, direction, actions, communication, feedback, and problem solving of particularly, executives and managers, but also of all employees. Consequently, these are ways in which people destroy trust. More

4 Kena-inge structure

ހަތަރު ކެނައިންގެ ސްޓްރަކްޗަރ
jL
މިހާރު ކުރިއަށްދާ އާ ސްޓްރަކްޗަރ ހެދުމުގެ މަސައްކަތުގެ ބޮޑުބައިނިމި ކުންފުނީގެ ވެރިންގެ މެދުގާ ސްޓްރަކްޗަރ ހިއްސާކޮށްލުމުގެ ގޮތުން އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ޓަވަރުގައި ބޭއްވި ހަފްލާވެގެންދިޔައީ ވަރަށްގިން ސުވާލްތަކައި ހިޔާލްތައް ލިބިގެންދިޔަ ހަފްލާއަކަށެވެ. ސްޓްރަކްޗަރ ހެދުމުގެ މަސައްކަތުގައި އަވަދިނެތި އުޅެމުންދިޔަ ޒުވާން ކުދިންނަށް މިކަންވެގެންދިޔައީ ބޮޑުޗެލެންޖަކަށެވެ. ބައެއްފަހަރު އެކުދިންގެ އަޑަށް ތުރުތުރެއް އަންނަހެންހީވާކަހަލަ ގޮތަކަށް ވެސް ކުރިޔަށް ދިޔައެވެ. މިފަހަރު މި ބްލޮގްގެ ފަރާތުން މިހިއްސާކޮށްލަނީ މި ހަފްލާގެ ހައިލައިޓްސް ތަކަށެވެ.
(އިތުރަށް ވިދާލުވުމަށް)

More

CHANGE after CHANGE

An introductory of the new structure was presented by the re-structuring committee (TEAM) and MD In a meeting held at head office today. The Board room had an over flow of all the unit heads and above. Scheduled to commence at 1400hrs but delayed by 15 minutes, which ended around 1800hrs. More

Previous Older Entries