SOP!!!

First I thought it was Sappe On Parole, then I realize oops, this time he is on ruling party. Moreover he is the acting head. Well MTCC management has instructed to prepare a SOP to properly activate the new structure. I guess we should find what is this SOP is about! Without it a vehicle could not be prepared, works are lagging, staffs are reluctant to work, no one knows their responsibilities, etc…. More

އިސްތިހާރު

Aa structure aa eku kunifuni qaanoonee valhugandehge thereyga

<

އާ ސްޓްރަކްޗަރާއި އެކު ކުންފުނި ޤާނޫނީ ވަޅުގަނޑެއްގެ ތެރޭގައި:
އާ ސްޓްރަކްޗަރ ހަދަންފެށުމާއި އެކުހެން ކުންފުނީގެ ޤާނޫނީޓީމް އޮތީ ވަރުގަދަކުރަންޖެހިފައެވެ. ކުންފުނީގެ ވަގުތީ އެމް.ޑީ އެންމެގާތުން މަސައްކަތް ކުރަންބޭނުންވީ ގާނޫނީ ޑިޕާރޓްމަންޓާއި އެކުއެވެ. މިގޮތުން އާސްޓްރަކްޗަރ ހަދަންފެށުމާއި އެކުހެން ސްޓްރަކްޗަރޓީމަށް އެންމެ ދަތިކަމަށް ފެނުނީ ކުންފުނީގައި ތިބި ނުފޫޒުގަދަ 5 މީހަކު ބޭރުކުރުމެވެ. މިގޮތުން މިވެރިންނަށް ބޭރުކުރެވުނީ މީގެން 3 މީހުންނެވެ. އަނެއް 2 މީހުން އަދިވެސް ހެޔޮހާލުގައި އަދި ކުރިޔަށްވުރެވެސް ނުފޫޒާއި ބާރުގަދަކޮށް ކުންފުނީގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދެއެވެ. ބޭރުކުރި 3 މީހުންގެ ތެރެއިން އެކެއް ގެ ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކޮށް ކުންފުނީގެ އެމް.ޑީ ގޮވައިގެން މައްސަލަހުށަހެޅުމަށް ނިންމިއެވެ. މިހާހިސާބުން އެމް.ޑީ ވެސް ދިފާއުގައި ލީގަލްޓީމްގެ އެހީ ހޮދަންޖެހިއްޖެއެވެ. ކޮންމެއަކަސް މިކަންތައްގަނޑު ކުރިޔަށް އަދި އޮތީއެވެ.
(އިތުރަށް ވިދާލުވުމަށް)

More

Lhiyanbeyge haasaru 2

<

ޅިޔަންބޭގެ ހާސަރު 2:
ހުކުރުދުވަސްކަމުން ހެނދުނާއިތެދުވެ، ސައިކަލަށް އަރާނައްޓާލައިގެން ސައިތައްޓެއްބޯލަންދާނަމޭހިތާ ކާނިވާ ސަރަހައްދައްދިއުމަށް ނިކުމެ ސޯމިލް ކަންމައްޗާހަމައަށްދެވުނުތަނުން އެއްކަލަ ޅިޔަނާދިމާވިއެވެ. އެކުގައިސައިބޯލާނެ މީހަކުނެތިގެން އުޅެނިކޮށްމިދިމާވީ ރަނގަޅުމީހަކާއެވެ. ޅިޔަނު ސައިކަލުފަހަތައްލައިގެންގޮސް މަޑުކުރީ ކަފަކަޑައަށެވެ. ކުޅިރިހާކުރަކާއި ޑިސްކަކަށް އޯޑަރުދިނުމަށްފަހު، ޅިޔަނުބޭނުންވަނީކޯންޗެއްތޯއަހާލުމުން އެއްވެސްއެއްޗެއްބޫނުންނޫންކަމުގައިބުންޏެވެ. ދެންކޮންމެވެސް އެއްޗެއްބޯލަންވީނޫންހޭ ބުނުމުން

(އިތުރަށް ވިދާލުވުމަށް)

More

BURGLERS STRIKE AGAIN

During this weekend burglars have broken into the MTCC Procurement Office for the 2nd time with in a year. More than 36.000 MRF cash was taken after breaking the safe. Few damages were caused to compare the last.
Where is BUILDING SERVICES AND SECURITY DEPARMENT?
IS it only for a name with so many highly paid staff?
Would those all managers and the EXECETIVE would at least install some security cameras for God sake? Do something that relate to your NAME. Only moving work stations from one place to another or build and breaking of partitions should not be only your priorities.

Unauthorized OT

To become a well discipline business entity MTCC required avoiding any unnecessary cost to. More

Gengulhunu Ganeema mudhala eku

ގެންގުޅޭ ޣަނީމާ މުދަލާ އެކު ޖާރިޔާ އިންނާއި ފިރިހެން ޖާރިޔާއިންވެސް
ވޭ މިކުންފުނީގައި ޒަމާނުންސުރެ ކަން ހިނގަމުންދާގޮތެވެ. ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފަކު އެއްޑިޕާރޓްމަންޓުން އަނެއްޑިޕާރޓްމަންޓަށް ނުވަތަ އެއްއިމާރާތުން އަނެއްއިމާރާތަށް ބަދަލުވާއިރު ނުވަތަ ބަދަލުކުރާއިރު ތިމާގެންގުޅޭ އޮފީސް ފަރނިޗަރާއި ކޮމްޕިއުޓަރާއި އަދި ކުރިމަތި ރީތިކުރާސާމާނުގެ އިތުރުން އެސެޓް ޓަރާންސްފަރ ކުރަންނުޖެހޭ އެހެންއެއްޗެއްވެސް ގެންދެއެވެ. މިކަމުގައި އެއްބަޔަކު ކާމިޔާބް ހޯދިނަމަވެސް އަނެއްބަޔަކަށް ނާކާމިޔާބީއާއި ކުރިމަތިލާންޖެހެއެވެ. މިގޮތުން މި ފާހަގަކޮށްލަނީ ގެންދާ ޖާރިޔާއިންނާއި ފިރިހެންޖާރިޔާ އިންގެ ވާހަކައެވެ.. . (އިތުރަށް ވިދާލުވުމަށް)

More

Doubtful Phone contract

Present management decided to cut down expenses in as many ways as POSSIBLE. So they agreed to cut down on coffee, water, tissue, and allowances to its staff.
One of those allowances is mobile phone allowance which actually was agreed to go for a plan with a provider. Up to now no one has provided how much the company may save due to this action. More