114: Shadow Dhonbe

Some says, during Nafa Mr.S.Engineer was transferred from the contracting to MREIC due to political pressure caused by the present HOD of the contracting. Few disagree on this and according to those Sheed did not perform well so Nafa wanted him to be removed .Anyway, now Nafa has gone , and acting MD Sappe wanted to disclose MREIC. Sheed has lost his mind and like a watch dog he is guarding MD office.

This guy has not done much to the company. Failed almost all the projects those he monitored. Began with laamu thundi harbour which was one of the most draging projects with so many completion date..Laamu housing was again a slap on his face by the sub contractor who ran away with everything. In Laamu sewerage project, he has travel much time to get material which has also failed. His boy doesn’t even know the completion date of this project.

Following Sappe as a shadow is one thing he is very good at. MRF 1000.00/day earned by him must be deducted to MD secretary salary since his responsibilities have diminished.
He is trying to move to Directors cabin so he could be closer to the MD. He personally believes he will be promoted to deputy Managing directors’ post. Today he will be moving to the fifth floor, lets see what will happen next……

އިސްތިހާރު

113: Cost cut down

MTCC has too many departments with no vision to develop the company. Departments like admin. HR and share was a single unit during the term of Bandhu Saleem., Marketing and business development has to be rebirth to compete in a competitive market. TSD has to concentrate on only mid province.. Reduce cost but improve services, Fire the corrupted managers. Reduce salaries and cut down allowances of unnecessary heads. FIRE senior foreign staff who gets fat pay check with provision of accommodation.
.
.

112: To the acting MD (Group X Sappe)

Have you noted;
Some heads like to meet you oftenly, While you do not have time for others
Some talk too much while others are have no chance to speak
Some known characters feeding you about others (chuku chuku thelhuvun)
Some have no answers for your questions but bluff
Some are eager to share their thoughts while others hesitate
Some are always with you like a shadow while others are engaged in their works

IF you nEED to hear voice of employee , vivit this blog.OR share some times with staff below the heads.

We will paint you the real picture while others try to hide.
MAY Allah blessing be with MTCC

111: Breaking news – Nafa Sacked

Due to his performance and not following government policies MR. Naseem has been sacked from the post of the MD of MTCC plc on 15th DJanuary 2010. According to presidenet office spokesman Mr. Nafa was not vailbale to deliver the letter of termination.

110: BREAKING NEWS- NAFA TRANSFERRED

The most hot news in the air is the removal of Mr. Nafa Kalhey from MTCCs’ MD. Some says he will be transferred to Customs. Feaders and the contributers of this blog shall not celeberate it since this is not yet confirmed. Aslo keep in mind whoever may take this seat must be stong, infulensive, educated with experience to keep this company running. He must spend most of his time in office than tavelling around.
According to some MDP acivist in MTCC, there is a short listed candiidates to MD of MTCC in the president office.

109: Breaking News- comity thah hova badhdhaluvunthah fashaafi

ދެފުށްފެންނަ ގޮތަށް އެކުލަވާލި ކޮމިޓީތަކުގައި ހޮވުނުގޮތް ނޭގޭ މެމްބަރުންތަކެއް
ކޮމިޓީތަކުގެ ޗެއަމަނުން އިންޑީޔާއިންނާއި ސިންގަޕޫރުން އައްޔަންކޮށްފި
مهرج
2009 ވަނައަހަރު ނިމި އާއަހަރަކަށް ފެށުމުގެ ކުރިންވެސް ސީނިއަރ ގިނަ މުވައްޒަފުންގެ ޝަކުވާއާއިއެކު ކޮމިޓީތައް ބަދަލުކުރުމުގެ ޔަގީންކަން މެނެޖިން ޑިރެކްޓަރދިނެވެ. އަދި އެއް މެމްބަރުންތަކެއް ގިނަ ކޮމިޓީތަކުގައި ނުހިމެނޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަންވެސް ދިނެވެ. އެއާއިއެކު 2010 ވަނަ އަހަރު ފެށުނީ ވަރަށް ފޮނިއުއްމީދެއްގައެވެ. އާއަހަރުގެ ކުންފުނީގެ އަމާޒުތަކާއި ތަސައްވުރުތަކާއި ލަޑުދަޑިތައް ހިއްސާކޮށް ރާވާލުމަށްވުރެ ކުންފުނީގެ މެނެޖިން ޑިރެކްޓަރއާއި ޑިރެކްޓަރއަށް މުހިންމުވީ ކޮމިޓީތައް އެކުލަވާލުމެވެ.(އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް)

More

iulaan -1

ޢިޢުލާން – 1
ލިޔެ ތައްޔާރުކުރީ: އެދުރުބެ
—————————-

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓްއެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮންޕެނީ އަންލިމިޓެޑް

ޢިޢުލާން
ނަންބަރު: NAFA/2010/001 
(އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް)

More

Previous Older Entries