Vazeefaage husha-elhunthah!

ވަޒީފާގެ ހުށައެޅުންތ ައް ހުށައަޅަން ފަށައ ިފި

އެމްޓީސީސީ ހިންގުމުގެ އޮނިގަނޑު ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން އަލަށް އުފައްދާ ބިޒިނަސް ޑެވެލޮޕްމަންޓް ޑިޕާރޓްމަންޓަށް މުވައްޒަފުންނެގުމުގެ ކަންތައްތައް ވަރަށް ސިއްރުގޮތެއްގައި ކުރިއަށްދާކަމަށް ބްލޮގަށް ވަރަށް އިތުބާރުހުރި ގޮތަކަށް މައުލޫމާތު ލިބިއްޖެއެވެ. މިގޮތުން އެކި ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ގާތްމީހުންނަށް، ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ލިބޭނެކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަގީންކަމާއިއެކު މަގާމުތައް ހުށައަޅަމުން އެބަދެއެވެ.

ބިޒިނަސް ޑެވެލޮޕްމަންޓް ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ އޮނިގަނޑު ހެދުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތް، އެކިމީސްމީހުންނަށް މަގާމުބަހަމުން ދާއިރު، ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ އިސްވެރިއެއްގެ ގޮތުން ޑިރެކްޓަރކަން ލިބިގެން އުފާފާޅުކުރަމުންދާކަމަށްވެސް މައުލޫމާތުލިބެއެވެ. މިޑިޕާރޓްމަންޓްގެ އޮނިގަނޑު ރޭވިފައިވާ ގޮތުން އެމްޑީވެސް ހަރަކާތްތެރިވާންޖެހެނީ މިޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ފަންކްޝަނެއްގައެވެ.

އެހެންކަމުން ބްލޮގުން ގޮވާލަނީ އަވަހަށް ސިއްރު އެޖެންޑާތައް ހުއްޓާލާ، ދެފުށް ފެންނަގޮތަށް އިއުލާންކޮށްގެން މަގާމުތަކަށް މީހުން އައްޔަންކުރުމަށެވެ.

އިސްތިހާރު

Faisa faisa

Paisa Karati Hai Kyun Paise Pe Tu Marati Hai

=އެމީހާ =

ހާލަތު ބަދަލުވެ ވަގުތުބަދަލުވެއްޖެ އެވެ. ލާރިއަށް ޓަކާ ސަލާމް ޖަހަންފަށައިފިއެވެ. ކުންފުނިން ކިރިޔާވެސް ކަނޑާލެވެން އޮތްމީހަކުވިއްޔާ މިހާރުބަލަނީ ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ކަނޑާލެވޭތޯއެވެ.

މީހުން އެކަންޏެއްނޫނެވެ. ކުރިން ދެމުން އައި އެތައް ހިދުމަތްތަކާކާއި އިނާޔަތްތައްވެސް ކަނޑާލަނީއެވެ. ބޯނެފެންފޮދާއި ސާފުކޮށްލާނެ ޓިޝޫކޮޅުވެސް މިމަހުގެ ނިޔަލަށް ހަމަވަނިއްޔޯލައެވެ. އެކަމަކުވަކިބަޔެއްގެއެވެ. އަދިވެސް ސީނުދޮވެ ޓިޝުލުންފޮހޭ މީހުންނަށް އެބައިލިބެއެވެ. ކުރިން ފެނުން ދޮންނަމީހާދެންޖެހޭނީ ގުއިނުރީ ހުންނާށެވެ. މިވަރުން ދެކޮޅުޖެހޭނެކަމަށް ސީނިއަރު މީހުންނަށްފެނި މިކަންވެއްޖެއްޔާ ކިތަންމެހާވެސް ރަނގަޅެވެ.(އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް)

More

Bafayaa bunanee: Maqaambaha adhives nunimeytha?

ބަފަޔާ ބުނަނީ: ކޮބާ މަގާމްބަހާއަދިވެސް ނުނިމެނީތަ؟

ރޭގަނޑު ސައިން ރޭގާ ދިމާވެގެން ވާހަކަ ތަކެއް ދައްކަން އުޅޭހެން ހީވެގެން އަހާލީމެވެ

ކޮމިޓީމީޓިންތައް ގިނަކަމުން އޮފީސް ނިންމާލެވެނީ އަށެއްވެސް ޖެހިފަހުންނެވެ. އަވަސްއަވަހަށް ސައިކަލަށް އަރާ ސްޓާޓްކޮށްލީ ގެއަށް ދިއުމަށެވެ. ކުއްލިއަކަށް ސިއްސައިގެން ދިޔައީ ފުރަގަހުން މީހަކުއައިސް ކޮޑުމަތީ ޖަހާލުމުންނެވެ. އަސްތާއެވެ. އެއްކަލަ ބަފަޔާއެވެ.
(އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް)

More

HEADLINE NEWS:The never Ending meeting

15:00 hrs, 25th February 2010
Long awaited meeting is going on. Does not look it will end early and easily. Old fellows are mad about the new structure. Furious red faces seniors, were exposing their frustration as they came out for a break.
Technical staff payee will rise according to all norms from centuries while managerial staff will lower. Some staff describes this as an encouraging turning point which will retain existing technical staff. It is also true the seniors must be paid well to contribute their experience to succeed this company.
This will be along dragging day for some. Most of supporting and middle management staff are left confused and wandering around. Who will go where? Who would get icing? Who would be out-casted? Who would be mistreated? Who would!!!! .. to be continued..

Ebeyge khiyaalu

އެބޭގެ ހިޔާލް ؟

ރޭގަނޑު ސައިން ރޭގާ ދިމާވެގެން ވާހަކަ ތަކެއް ދައްކަން އުޅޭހެން ހީވެގެން އަހާލީމެވެ

ކޮބާ ކިހިނެތް ވިގެން ތި އުޅެނީ؟

އެބޭ ” ކޮބާތަ މިހަރު އެންމެ ހިނގާ ހަބަރަކީ؟”

# ބްލޮގެއް ނުކިޔަންތަ؟
(އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް)

More

Husvaahaka

ބިޒްނަސްމީ މިޤަރުނުގެ ކަމަކީބާވައޭވެސް ހިތަށް އަރައެވެ. ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ އިރު އުދަރެހުން ނައްޓާލުމާއި އެކު މި ކުންފުނީގެ ތަފާތު ގުރޫޕްތައް ތަފާތު ތަންތަނުގައި ތަފާތު ގަޑިގަޑީގައި އެއްވެ ކޮފީ ނުވަތަ ސަޔާއެކު މީހުންގެ ވާހަކަ އާއި ހުސްވާހަކަ ދެއްކުންއޮވެއެވެ. ފުރަތަމަ ހެނދުނުގެ ނާސްތާޔާ އެކު ލެވެލް ގްރޫޕްގެ މީހުން ޑިމޮކްރަސީގެ ކަޑަޔަށް އެއްވެ ދައްކާވާހަކަތައްނިމޭއިރު ހުންނަނީ އިރު މެދުޖެހެން ކައިރިވެފައެވެ.(އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް)

More

Emptycc Awards 2010: Nominations

Emptycc celeberates its first aniversary by introducing a remarkable award poll for those who have contributed to MTCC in the past year.
The following are categories open for your nominations from the entire MTCC.
; More

Previous Older Entries