DHONBE GETTING STRONGER

Few weeks ago news was spread ed by dhonbe on his resignation which later in a SM meeting Acting MD confirmed. More

އިސްތިހާރު

Transport servicege muvahziffun madhnee basneyhumakah

<

ޓްރާންސްޕޯރޓް ސާރވިސްގެ މުވައްޒަފުން މަދަނީ ބަސްނޭހުމަކަށް ތައްޔާރުވަނީ:
މި ކުންފުނީގެ ޓްރާންސްޕޯރޓް ސާރވިސްގެ މުވައްޒަފުން މަދަނީ ބަސްނޭހުމަކަށް ތައްޔާރުވަމުންދާ ވާހަކައަކީ މިހާރު އެންމެގަދައަށް ދެކެވެމުންދާވާހަކައެވެ. މިގޮތުން މިހާރު އެ މުވައްޒަފުން ވަނީ ޕެޓިޝަނެއްތައްޔާރުކުރެވި ކަމާބެހޭފަރާތްތަކަށް ހުށަހެޅުމުގެ މަގުމަތީގައެވެ. ހަބަރުތައްހުރިގޮތުން މައިގަނޑުސަބަބެއްކަމުގައިވަނީ ކުރިންސުރެދެމުންއައި އެލަވަންސްތައްކަނޑާލާ ކުރިން ދިރިއުޅެމުން އައި އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ގެ ސޯމިލުންނެރެ އޭގެ ބަދަލުގައި މުސާރައަށްވެސް އެއްވެސްބަދަލެއްނާންނާނީތީއެވެ.

(އިތުރަށް ވިދާލުވުމަށް)

More

Lhiyanbeyge haasaru 3:

<

ޅިޔަންބޭގެ ހާސަރު 3:
ބުރާސްފަތިދުވަހު އޮފީހަށް ދާން ނިކުތް އިރުވެސް އަންހެނުންނަކަށް ސައިހެދޭ ގޮތެއްނުވިއެވެ. ހިތްހަމަނުޖެހިހުރެ އޮފީހަށްގޮސްސައިބޯން ނިންމައިގެން ގެއިން ނިކުމެ އޮފީހަށްވަދެ ކާޑް ޖެހުމަށްފަހު، ބްލެކްޓީ އަށް ދިއުމަށްމިސްރާބްޖަހައިފީމެވެ. ޖީބުގައި އޮތީ އެންމެ 20.00 ރުފިޔާ ކަމުން އެއްޗެއްކަޅެއްނަމަވެސް ޖަހާލައިގެން އަންނާނީއޭހިތާ ނިކުމެ ހިނގައިގަތްތަނުން މަސްވެރިންގެ ޕާރކްތެރެއިން މީހަކު ގޮވާއަޑަށް ބަލައިލިއިރު އެއްކަލަ ޅިޔަނެވެ. ކުއްލިއަކަށް ސައިބޯހިޔާލް ބަދަލުކޮށް އެހެންދިމާއަކަށް ދާންހިތްއެދުނެވެ. ޅިޔަނާއެއްކޮށް ސައިބޯލާވަރަށް ޖީބްގައި ލާރިނެތުމުންނެވެ.

(އިތުރަށް ވިދާލުވުމަށް)

More