eedhu hadhiyaa

އެމްޓީސީސީ އީދު ހަދިޔާ
– އީދު އުފާ އެމްޓީސީސީއިން ވަގުތުން

އެމްޓީސީސީއިން 3 މުވައްޒަފަކަށް އީދު ހަދިޔާގެ ގޮތުގައި ޕްރޮމޯޝަން ދީފިއެވެ. މިފަހަރުގެ ޕްރޮމޯޝަންގައިކޮންޓްރެކްޓިންގެ ސީނިއަރ އިންޖިނިއަރ ހުސެއިން ޝަހީދު ރިއަލް އެސްޓޭޓް ކުންފުނީގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ އަށް ބަދަލުވިއެވެ. އަދި ސީނިއަރ އިންޖިނިއަރ އަބްދުﷲ ތަސްލީމް ކޮންޓްރެކްޓިންގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރއަށް ބަދަލުވިއެވެ. (އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް)

More

އިސްތިހާރު

Clueless Bosses

This article was originally written by one of the whistleblowers of a very famous company. This article is being
modified as the character (CEO) in the original article resembles a certain character(BOSS) of this Company.

Clueless is far worse than toxic, because at least with toxic you can begin to predict behaviors.
With clueless, what you’d expect from a boss can vary widely from their actual behavior.

More

thilafushi nazaru

ތިލަފުށްޓަށް ނަޒަރެއް!
– ޕީއެލްސީއިން ނަގާފަ

މި ޑިޕާރޓްމަންޓަކީ އެހެނިހެން ޑިޕާރޓްމަންޓުތަކާ ޚިލާފަށް ކުންފުނީގެ ޚާއްޞަ އިނާޔަތްތަކެއް ލިބިގަނެގެން މޫނަކަށް ކަނދުރަޔަކަށް ބެލުމެއްނެތި ގޮއްމުށުގެ ބާރުން މީހުންލައްވާ މަސައްކަތް ކުރުވުމާއި އެކު މީޓިންގ ތަކުގައި މިވަރެއްނެތިގެން އަޑުއުފުލާ އެކަމަކު ފަހަތްޕުޅުގައި ކޮއްގެންނުވާނެ އެތައްކަމެއް ސިއްރިއާތުގައި ކުރަމުންދާ ޑިޕާރޓްމަންޓެކެވެ. (އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް)

More

heevaagi muazzifun

އެމްޓީސީސީގެ ހީވާގި ލޮބުވެތި ހުނަރުވެރި ދިވެހި މުޢައްޒަފުން  އަދި ވެރިން.
– ތިބާ

ތިޔަކުންފުންޏަކީ ވަކިމީހަކު ނުވަތަ ވަކިބަޔަކު ވަރުވާޔަށް ލިޔެގެން ކާން ދީފައި އޮތް ފަޅުރަށެއް ނޫނެވެ. (އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް)

More

BREAKING NEWS: CONTRACTING HEAD TRANSFERED!

According to a reliable source, the contracting acting head has been transfered to RealEstate as a deputy director. Blog did not even attend to get any more information on this matter with Mr.Shaheed who is currently on a leave. Also the deputy head of the contracting is on leave too!

LOOKING AT THE HOUR GLASS: TSD

TSD has shown profit only once in its long history. Department has shuffle upside down, in and out but its bitter history keeps on repeating. Speed boat purchased for hubs and new ferry boats purchased and build.
Signed for bus transportation in Hulhumale’ and MID province sea transportation recently. NOW a team is schedule to travel to mid province for survey to setup hubs. This trip will be more for leisure than its purpose.
Wonder whether MTCC has done a feasible study on these new signed tasks! If it does not work this could be the end the TSD and may merged with another department.
Should have learned from its history like; hubs, laamu buses, rentals department, travel bureau, and list goes on and on.
Are these mistakes keeps on repeating because of the board and MDs’ negligence or by purposely?

LOOKING AT THE HOUR GLASS: Contracting department

Contracting Department is the most income generating and profitable department in MTCC since it has started. Some called it the backbone of the company. Well discipline and hard working had made it one the top contractors in the country. Flying high days are gone now and it weakening day by day. Staffs are de-motivated.
MD does not give any attention to this department any more. His top priority is Laamu atoll or purchasing material from abroad so he can ravel a lot.
When look at the department now, its running with the slowest of all. The head spend most of time on phone or in meeting. He has no idea about the going projects. Department is ruled with political favors. Any body with in this group is just a wanderer there. Expenses are more than income, sites are idle, projects are going to LD, new projects are had to get.
IF MTCC need to survive, it needs a management with a better vision and who shall set priorities for the good of the company? Start analyzing the company from top to bottom. Team has to be re united. Most of all management must again earn trust from the staff and respect them.
CONTRACTING HEAD TO BE CHANGED

Previous Older Entries