Ahammaa 1 : AMD kamuge dhauvaa

އަހަންމާ 1  : އޭއެމްޑީ ކަމުގެ ދައުވާ
=ގަސްބޯ=
އަހަންމާ ރަސްމީ ދަތުރެގައި އިންޑިއާއިން މާލެއައުމަށް އެއަރޕޯރޓަށް ދިއައިރު ފުލައިޓު ނައްޓާލައިފިއެވެ. ކުރާނެކަމެއްނެތިގެން އިރުކޮޅަކަށް ވިސްނާލަން ހުރުމަށްފަހު އަހަންމާ ހިތަށްއެރިއެވެ. މިއޮތީ އެއަރޕޯޓަށް އާދެވިފައެވެ. (އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް)

More

އިސްތިހާރު

coffee time: MD ah marhabaa

ކޮފީ ޓައިމް: އެމް.ޑީ އަށް މަރުޙަބާ….!!!   
 މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ތުއްތޭއާއި ކުޑޭ އަދި ބެންޖޯ ތިބީ ކާނިވާ ސަރަޙައްދުގަ ހުންނަ ޑޮލޮފިން ރެސްޓޯރަންޓްގައެވެ.  (އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް)

More

Coffee time: Mifaharuves bodunah bodu musaara?

މިފަހަރުވެސް ބޮޑުންނަށް ބޮޑު މުސާރަ ….؟؟
މީގެ ދެތިންރޭ ކުރިން ތުއްތޭއާއި ކުޑޭ އަދި ބެންޖޯ ތިބީ ކޮފީއަކަށް ގޮސް ވެސްޓް ޕާރކްގެ އޯޕަން އޭރިޔާ ސަރަޙައްދުގައެވެ. (އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް)

More

Hot Spot -1

Forwarded by Fanu Dhunmaari

Five ways to avoid company politics

Bogged down in company politics? A TechRepublic member offers five strategies to maintain your objectivity and avoid becoming part of the problem. More

Dilbert – 6 July 1989

Dilbert

Dilbert © 2009, United Feature Syndicate, Inc

Originally published: 6 July 1989

Aihmathi khabru 2

އަތްމަތީ ޚަބަރު- 2
=ޗޭ=
އެމްޓީސީސީގެ ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓްގައި ހިމެނޭ ވަރަށް ގިނަބޭފުޅުން މިދުވަސްކޮޅުގައި ޗުއްޓީ ނަގަމުންގެންދާކަމަށް މި ބްލޮގަށް ޚަބަރު ލިބިއްޖެއެވެ. އެގޮތުން އެންމެ ފާހަގަކުރެވެނީ ކޮރަޕްޝަން މައްސަލަތަކެއް ކުރިމަތިވި އެމްޓީސީސީގެ ޑިރެކްޓަރާއި އަދި އެހެނިހެން ތަފާތު އެތައް ޑިރެކްޓަރުންނެއް ހިމެނެއެވެ. (އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް)

More

faineh soofi1

ފައިނެތް ސޫފި ވިދާޅުވަނީ: ނުކުންނާށެވެ. ނުކުމެވޭނެއެވެ.
ފައިނެތް ސޫފި

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله.
އާގާނޫނު އަސާސީއެއް ގެންނަން އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވީ، ބާގާނޫނު އަސާސީއިން ހައްގުތައް ލިބިދީފައި ނުވާތީއެއް ނޫނެވެ. އެހެންނަމަވެސް ބާގާނޫނު އަސާސީ ފުރިހަމަޔަށް ތަންފީޒު (އަމަލު) ނުކުރާތީއެވެ. ވަޒީފާޔާ ބެހޭ ގާނޫނަށްވެސް މިވަނީ މިކަހަލަ ގޮތެކެވެ. ވަޒީދޭ ފަރާތުން މިގާނޫނަށް ފުރިހަމަޔަށް އަމަލް ކުރާތަނެއް ނުފެނެއެވެ. (އިތުރަށް ވިދާލުވުމަށް)

More

Previous Older Entries