Sacking interviews

As we heard from media sacking 151 staff phase one has begun. This phase includes interviewing the chosen ones to rank them in order. Wishing all of you will perform enough to withhold your post. To those who may lose, don’t worry since if one door closes many doors will open for you. MTCC is not that big anymore to be proud.

އިސްތިހާރު

Management Shuffled again

Adopted from realmtcc

The Unexpected:

The head of CPMD is transferred to Engineering Department while Usman will be handling CPMD from Today. This might be another major blow for the current top management because it is widely expected that this might have another mutiny within the departmentThe Unexpected: The head of CPMD is transferred to Engineering Department while Usman will be handling CPMD from Today. This might be another major blow for the current top management because it is widely expected that this might have another mutiny within the department. More

OUT OF THE BOX- New board directors

Mr. Mohamed Nizam
Mr. Abdullah Saaidhu

Transport servicege muvahziffun madhnee basneyhumakah

<

ޓްރާންސްޕޯރޓް ސާރވިސްގެ މުވައްޒަފުން މަދަނީ ބަސްނޭހުމަކަށް ތައްޔާރުވަނީ:
މި ކުންފުނީގެ ޓްރާންސްޕޯރޓް ސާރވިސްގެ މުވައްޒަފުން މަދަނީ ބަސްނޭހުމަކަށް ތައްޔާރުވަމުންދާ ވާހަކައަކީ މިހާރު އެންމެގަދައަށް ދެކެވެމުންދާވާހަކައެވެ. މިގޮތުން މިހާރު އެ މުވައްޒަފުން ވަނީ ޕެޓިޝަނެއްތައްޔާރުކުރެވި ކަމާބެހޭފަރާތްތަކަށް ހުށަހެޅުމުގެ މަގުމަތީގައެވެ. ހަބަރުތައްހުރިގޮތުން މައިގަނޑުސަބަބެއްކަމުގައިވަނީ ކުރިންސުރެދެމުންއައި އެލަވަންސްތައްކަނޑާލާ ކުރިން ދިރިއުޅެމުން އައި އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ގެ ސޯމިލުންނެރެ އޭގެ ބަދަލުގައި މުސާރައަށްވެސް އެއްވެސްބަދަލެއްނާންނާނީތީއެވެ.

(އިތުރަށް ވިދާލުވުމަށް)

More

Aa structure aa eku kunifuni qaanoonee valhugandehge thereyga

<

އާ ސްޓްރަކްޗަރާއި އެކު ކުންފުނި ޤާނޫނީ ވަޅުގަނޑެއްގެ ތެރޭގައި:
އާ ސްޓްރަކްޗަރ ހަދަންފެށުމާއި އެކުހެން ކުންފުނީގެ ޤާނޫނީޓީމް އޮތީ ވަރުގަދަކުރަންޖެހިފައެވެ. ކުންފުނީގެ ވަގުތީ އެމް.ޑީ އެންމެގާތުން މަސައްކަތް ކުރަންބޭނުންވީ ގާނޫނީ ޑިޕާރޓްމަންޓާއި އެކުއެވެ. މިގޮތުން އާސްޓްރަކްޗަރ ހަދަންފެށުމާއި އެކުހެން ސްޓްރަކްޗަރޓީމަށް އެންމެ ދަތިކަމަށް ފެނުނީ ކުންފުނީގައި ތިބި ނުފޫޒުގަދަ 5 މީހަކު ބޭރުކުރުމެވެ. މިގޮތުން މިވެރިންނަށް ބޭރުކުރެވުނީ މީގެން 3 މީހުންނެވެ. އަނެއް 2 މީހުން އަދިވެސް ހެޔޮހާލުގައި އަދި ކުރިޔަށްވުރެވެސް ނުފޫޒާއި ބާރުގަދަކޮށް ކުންފުނީގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދެއެވެ. ބޭރުކުރި 3 މީހުންގެ ތެރެއިން އެކެއް ގެ ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކޮށް ކުންފުނީގެ އެމް.ޑީ ގޮވައިގެން މައްސަލަހުށަހެޅުމަށް ނިންމިއެވެ. މިހާހިސާބުން އެމް.ޑީ ވެސް ދިފާއުގައި ލީގަލްޓީމްގެ އެހީ ހޮދަންޖެހިއްޖެއެވެ. ކޮންމެއަކަސް މިކަންތައްގަނޑު ކުރިޔަށް އަދި އޮތީއެވެ.
(އިތުރަށް ވިދާލުވުމަށް)

More

Effahara ethah kukulu zeketive thakeh!

އެއްފަހަރާ އެތައް ކުކުޅު ޒެކެޓިވުންތަކެއް ( އެގްޒެކެޓިވުންތަކެއް)
ވޭތިވިވެދިޔަ ހަފްތާގެ ހޯމަ ދުވަހުގެ ހެނދުނުގެ ނާސްތާއަށްފަހު އެންމެ ހިނގާވާހަކައަކަށްވީ އާދަޔާޚިލާފް ގިނަ ކުކުޅު ޒެކެޓިވުންތަކެއް ކުންފުނިން ފާޅުވިވާހަކައެވެ. ކޮންމެއަކަސް ކުރިން އިންޓްރާނެޓުން މުވައްޒަފުންނަށް ކިރިޔާވެސް ބަދަލެއް އައިސްފިއްޔާފެންނަ ފެނުން މިއަދު ނުފެނުނެވެ. ވާނީވެސް އެހެންތާއެވެ. މަޤާމް މަތިވީކީނޫންޔޯލައެވެ. ހަމައެކަނި ކުރިންބޭނުންކުރި ނަންބަދަލުވީއެވެވާނީވެސް އެހެންތާއެވެ. . (އިތުރަށް ވިދާލުވުމަށް)

More

New structure, down the drain

Since the new MD OR ACTING MD took over the office, his priority was to change the MTCC structure. He assigned many tasks to nanny of the senior management committees where most of them failed. More

Previous Older Entries