Sacking interviews

As we heard from media sacking 151 staff phase one has begun. This phase includes interviewing the chosen ones to rank them in order. Wishing all of you will perform enough to withhold your post. To those who may lose, don’t worry since if one door closes many doors will open for you. MTCC is not that big anymore to be proud.

އިސްތިހާރު

Maldives Manager’s Training and Counseling Centre (MTCC)

Shocking but true, this is what they call “bodu manzaru”.

Column1 AM M MU MS TOTAL
AD – – 1 1 2
BSSD 1 – 1 3 5
CPMD – – – 1 1
CRPD – – 1 1 2
ED – – – 1 1
FD – – – 2 2
HRD – – – 2 2
ISD – 1 – 1 2
LOD – – 3 1 4
PCD – – 1 1 2
SLD – – 1 2 3
TSD 2 1 1 2 6
TOTAL 3 2 9 18 32

AM- assitant manager
M- manager
MU- Manager (unit)
MS- Manager (section)

Aa structure aa eku kunifuni qaanoonee valhugandehge thereyga

<

އާ ސްޓްރަކްޗަރާއި އެކު ކުންފުނި ޤާނޫނީ ވަޅުގަނޑެއްގެ ތެރޭގައި:
އާ ސްޓްރަކްޗަރ ހަދަންފެށުމާއި އެކުހެން ކުންފުނީގެ ޤާނޫނީޓީމް އޮތީ ވަރުގަދަކުރަންޖެހިފައެވެ. ކުންފުނީގެ ވަގުތީ އެމް.ޑީ އެންމެގާތުން މަސައްކަތް ކުރަންބޭނުންވީ ގާނޫނީ ޑިޕާރޓްމަންޓާއި އެކުއެވެ. މިގޮތުން އާސްޓްރަކްޗަރ ހަދަންފެށުމާއި އެކުހެން ސްޓްރަކްޗަރޓީމަށް އެންމެ ދަތިކަމަށް ފެނުނީ ކުންފުނީގައި ތިބި ނުފޫޒުގަދަ 5 މީހަކު ބޭރުކުރުމެވެ. މިގޮތުން މިވެރިންނަށް ބޭރުކުރެވުނީ މީގެން 3 މީހުންނެވެ. އަނެއް 2 މީހުން އަދިވެސް ހެޔޮހާލުގައި އަދި ކުރިޔަށްވުރެވެސް ނުފޫޒާއި ބާރުގަދަކޮށް ކުންފުނީގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދެއެވެ. ބޭރުކުރި 3 މީހުންގެ ތެރެއިން އެކެއް ގެ ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކޮށް ކުންފުނީގެ އެމް.ޑީ ގޮވައިގެން މައްސަލަހުށަހެޅުމަށް ނިންމިއެވެ. މިހާހިސާބުން އެމް.ޑީ ވެސް ދިފާއުގައި ލީގަލްޓީމްގެ އެހީ ހޮދަންޖެހިއްޖެއެވެ. ކޮންމެއަކަސް މިކަންތައްގަނޑު ކުރިޔަށް އަދި އޮތީއެވެ.
(އިތުރަށް ވިދާލުވުމަށް)

More

Gengulhunu Ganeema mudhala eku

ގެންގުޅޭ ޣަނީމާ މުދަލާ އެކު ޖާރިޔާ އިންނާއި ފިރިހެން ޖާރިޔާއިންވެސް
ވޭ މިކުންފުނީގައި ޒަމާނުންސުރެ ކަން ހިނގަމުންދާގޮތެވެ. ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފަކު އެއްޑިޕާރޓްމަންޓުން އަނެއްޑިޕާރޓްމަންޓަށް ނުވަތަ އެއްއިމާރާތުން އަނެއްއިމާރާތަށް ބަދަލުވާއިރު ނުވަތަ ބަދަލުކުރާއިރު ތިމާގެންގުޅޭ އޮފީސް ފަރނިޗަރާއި ކޮމްޕިއުޓަރާއި އަދި ކުރިމަތި ރީތިކުރާސާމާނުގެ އިތުރުން އެސެޓް ޓަރާންސްފަރ ކުރަންނުޖެހޭ އެހެންއެއްޗެއްވެސް ގެންދެއެވެ. މިކަމުގައި އެއްބަޔަކު ކާމިޔާބް ހޯދިނަމަވެސް އަނެއްބަޔަކަށް ނާކާމިޔާބީއާއި ކުރިމަތިލާންޖެހެއެވެ. މިގޮތުން މި ފާހަގަކޮށްލަނީ ގެންދާ ޖާރިޔާއިންނާއި ފިރިހެންޖާރިޔާ އިންގެ ވާހަކައެވެ.. . (އިތުރަށް ވިދާލުވުމަށް)

More

Effahara ethah kukulu zeketive thakeh!

އެއްފަހަރާ އެތައް ކުކުޅު ޒެކެޓިވުންތަކެއް ( އެގްޒެކެޓިވުންތަކެއް)
ވޭތިވިވެދިޔަ ހަފްތާގެ ހޯމަ ދުވަހުގެ ހެނދުނުގެ ނާސްތާއަށްފަހު އެންމެ ހިނގާވާހަކައަކަށްވީ އާދަޔާޚިލާފް ގިނަ ކުކުޅު ޒެކެޓިވުންތަކެއް ކުންފުނިން ފާޅުވިވާހަކައެވެ. ކޮންމެއަކަސް ކުރިން އިންޓްރާނެޓުން މުވައްޒަފުންނަށް ކިރިޔާވެސް ބަދަލެއް އައިސްފިއްޔާފެންނަ ފެނުން މިއަދު ނުފެނުނެވެ. ވާނީވެސް އެހެންތާއެވެ. މަޤާމް މަތިވީކީނޫންޔޯލައެވެ. ހަމައެކަނި ކުރިންބޭނުންކުރި ނަންބަދަލުވީއެވެވާނީވެސް އެހެންތާއެވެ. . (އިތުރަށް ވިދާލުވުމަށް)

More

RECOIL begins

The following took have after the change;
1. 3 heads were sacked and one is trying get back with party influence.
2. Previous procurement boss who was transferred to Logistics Operations which suppose to be based in Thilafushi refused and now based in Head Office. More

Donkey in The Well

by a Modern Farmer

One day a farmer’s donkey fell down into a well. The animal cried furiously for hours as the farmer tried to figure out what to do.
Finally, he decided the animal was old, and the well needed to be covered up anyway. More

Previous Older Entries