Silsila liyunthakun 1


ސިލްސިލާ ލިއުންތަކުނ 1
(އީމެއިލް އިން)
ސިލްސިލާ ލިއުންތަކުން ބަލާލާނި އެކިފަރާތްތަކުން ލިބިފައިވާ ވަރަށް މުޢުތަބަރު މައުލޫމާތު ތަކަކަށެވެ. މިގޮތުން މިފަހަރު އަލިއަޅުވާލަން ބޭނުންވަނީ ކުންފުނީގެ އެޑިޕާރޓްމަންޓެއްގެ މައްޗަށް ބަރާސޯވާ އެއްޑިޕާރޓްމަންޓަށެވެ.
ދަންނަވަން މިއުޅެނީ އެންމެންދެންނަ ނަމުންނަމަ ކޮންޓްރެކްޓިންގ ވާހަކައެވެ. މިވީ އަހަރެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ހެޑް ބަދަލުވެފާވެއެވެ(އިތުރަށް ވިދާލުވުމަށް)

އަދި މުޅިން ރީސްޓްރަކްޗަރ ކުރެވުނެވެ. އެހެނަސް މިއީ ހަމަ އެދެއްވި “ޕްރެސެންޓޭޝަން” ސްލައިޑްތައް ފުރިހަމަކޮށްލުމުގެ ގޮތުން ދެއްކިދަޅައެއްކަމަށް ހަބަރުލިބެއެވެ. ހާއްސަކޮށް އެއަށް އިހުތިރާމްނުކުރާ އެއްފަރާތަކީ އެ އުފެއްދި އެއްފަރާތްކަމުގައިވާ މި ދަންނަވާ ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ވެރިޔާއެވެ.

ކޮންމެ އަކަސް މިއީ އާވައްތަރެއްގެ ބަދަލެކެވެ. މި ގޮތުން ހަމައެކަނި މިކަމަށް ބަލާލުމުންވެސް މިވެރިންގެ ވިސްނުން ދޭހަވެއެވެ.
ހިންގުމުގެ ވައްޓަފާޅި އަށް ފާޑުކިޔަން ބޭނުންވެ ހުރެ ލިބުނު މައުލޫމާތު ހިއްސާކޮށްލާނެމެވެ. މައިގަނޑުގޮތެއްގާ މިވަގުތު ހިނގަމުންދަނީ 3 ޕްރޮޖެކްޓެކެވެ. މީގެން އެންމެ ޕްރޮޖެކްޓެއްވެސް ދީފައިވާ މުހުލަތަށް ނުނިންމޭނެ ކަމުގެ ހެކި ހުރިހާ އެންމެންނަށްވެސް ފެންނަން އެހުރީއެވެ. މާލޭގައި ހަދާބަނދަރާއި، ކޮޅުފުށީގެ ގެތަކާއި ހުޅުމާލޭގެ މަގުން މިބުނި ވާހަކަތައްދޭހަވާނެއެވެ. އަދި އެއްގޮތަކަށްވެސްނުފެށޭ ޕްރޮޖެކްޓްތައްހުރީއެވެ

. މިއީ ކުންފުނިން އެންމެބޮޑުހޭދައެއްކޮށް ކިޔަވައިގެން އަދި އަމިއްލައަށްކުރިން ވެރިކަމުގައި ހުރިމީހަކު ދުރުކޮށް އައްޔަންކުރިފަރާތުގެ ހާލަތެވެ. ގިނަފަރާތްތަކުގެ އުންމީދާއި މުޅިން އިދިކޮޅަށް ކަންތައްވަމުންގޮސް ވަރަށް އަވަހަށްފަލީހަތް ވާނެކަމަށްވެއެވެ. ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓްގެ ގިނަބަޔަކު ތިބެނީ ކޮންޓްރެކްޓިން ނޫންނަމަ ސީ.ޕީ.އެމް.ޑީ ފުނޑުފުނޑުވެގެންދާތަންބަލާށެވެ. އެވެރިންނަށްކުރެވޭނެ އެއްވެސް ކަމެއްނެތެވެ. އިދިކޮޅަށް އެއްޗެކޭބުނެފިނަމަ ނުވަތަ ނުރުހިއްޖެނަމަ އެހެލާލަނީއެވެ. ދިރާސާތައްދައްކާގޮތުން މިފަހަރުވާނީ ކުންފުންޏަށް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުން އެންމެ ދައް އެއްއަހަރަށެވެ. ގިނަބަޔަކުދެކޭގޮތުގައި އަމިއްލަފަރުދެއްގެ ކުޑަކުޑަ ކުންފުންޏަކަށްވުރެވެސް ފައިދާ މިފަހަރު މިކުންފުނީގައި ދައްވާނެކަމަށްބުނެވެއެވެ.

ހިތާމަޔަކީ ޑިޕާރޓްމަންޓްގައި ތިބިތައުލީމީ ތަޖުރިބާ ގޮތުން މުއްސަނދި ބަޔަކު ވަކިކޮށް ނުވަތަ ވަކިވުމަށް މަޖުބޫރުކޮށް މިގެނެވުނު ބަދަލުހިތިކަމެވެ. މާލޭގައި ހަދާ ދަތުރުވެރިންގެ ބަނދަރު ފަހުނޭވާޔަށް އެޅިފައިވާ އިރު ހުޅުމާލޭގެ މަގުތަކުގައި ތާރުއަޅާނެގޮތެއްވެސް އަދިނޭގެއެވެ. ކޮޅުފުށީގައި މަސައްކަތް ކުރާނެބަޔަކުނުލިބިފައިވާއިރު ފުވައްމުލަކުގައި ހިލަޖައްސާނެ ގޮތެއްނެތި އެވެސްވަނީ އަޅާނުލެވިފައެވެ. މިގޮތަށް ކަންތައްދަނިކޮށް އަނެއްކާވެސް އެދެއްވީ 4 ބަނދަރެވެ. މިޔަށް ކިހިނެތް ހަދާނެބާވައެވެ. ބަލަންތިބެމާހިނގާށެވެ. މިކަމާޒިންމާވަނީ ކާކުބާ؟ ކުންފުނީގެ މެނޭޖްމަންޓްބާ؟ ނުނީ ކުންފުނީގެ ބޯޑްބާ؟ ނޫނީ ނިކަމެތި ހިއްސާދާރުންބާ؟
މި ލިއުމުގާ އެއްވެސް ކުށެއްނުވަތަ އުނިއިތުރުކޮށްލަންބޭނުންވެލައްވާނަމަ އެކަމެއްހިއްސާކޮށްލައްވާ؟

އިސްތިހާރު

24 ޚިޔާލުތައް (+add yours?)

 1. vigana
  ޑިސެންބަރު 29, 2010 @ 19:15:54

  kalo miothee vaa deparmenteh..mihaaru goih husveema huri haa emmen ves DMT projecteh…aharee dhuvahu gaa ethurun.. adhu ithur departmentuge meehunves ethanuge masakathahe genena COO bolah bayaku eba erey……buneveynee hama
  + , hinguntherikan rangalhee hama.. saabahey boys thah

  ރައްދު

 2. veriya
  ޑިސެންބަރު 11, 2010 @ 14:59:19

  koba thi silisilaage dhevana baabu…miaharu mivaahaka muskuli vejje…liyela bala TSD ge haalathu kerrenya…eynu gehlun vaathanakee…

  ރައްދު

 3. xaki
  ޑިސެންބަރު 11, 2010 @ 13:05:25

  CPMD Needs a decision maker in their leadership, some one who is capable of making the right decisions based on his judgement. Well of course judgement comes from the experience, knowledge, facts & beliefs to some extent. what good is a certificate if you not make the best use of it. Even now there are people in the CPMD who has all these qualities, but the leadership lacks the ability to bring them together and utilize them. What CPMD needs now is a good leader, some one capable of leading the Team CPMD.

  ރައްދު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s