Shame


by hro

Every time when things get out of his hand he will take leave. May within this year this is third time to do so. Ones even resignation was accepted but again brought with more power.
His BP went so up, and then to calm him down they gave a cabin. Now the cabin keys are always with him and even when he is on leave. Strange but true

Recently what happened was he created a job for a Senior Engineer post. HR Decided to go for internal announcement which made certain that this job was created for a particular individual. And surprisingly he was the only applicant to this vacancy. Now he has gone up the ladder to a Senior Engineer while others who had work their butt off , productively and efficiently during his study leave are still not lucky enough to be rewarded. May be Education has overruled all others. Is that education he possessed was relevant to the post given (Section head of Property Development)…well may his concern will electrification only. OR is it just FATE? Best wishes and congratulation.

So the person who wanted to have been transferred, so now this executive have not allowed him to access to his workstation since as mentioned above the CABIN been locked all the time. Unfortunately newly transferred head is frustrated before knowing his responsibilities.

So tell me guys, does logistic Ex head has to be mistreated while real abusers who are much highly paid and has done nothing good for the company then providing his CV to be rewarded. Or is all politics?

Why Di Di who followed all the rules made by the company, after such long service to be transferred to idle bank? D you what does that mean, none of us can secure our job now.

Please with all due respect straightened up your heads or else tomorrow may not be yours. Which goes around will come around. IN COURT OF LAW, NO ONE IS GUILTY UNLESS OTHERWISE PROVEN.
That’s a wrap

އިސްތިހާރު

5 ޚިޔާލުތައް (+add yours?)

 1. Affy
  ނޮވެމްބަރ 03, 2010 @ 11:49:54

  Office politics

  ރައްދު

 2. xoom
  Oct 31, 2010 @ 08:23:52

  i think something’s wrong with MTCC’s leadership. I don’t think they really understand what they are up to. They must have read in losts and lots of books but non of them have really experienced it. These sort of things will happen when a swimmer is put on a badminton court. Well anyone can shoot from few hundred yards, but how many of them can hit the target. It’s simple as that. None of these Executives have the BALLS.

  ރައްދު

 3. Breaking news
  Oct 30, 2010 @ 02:07:25

  ދޮންބެ އަނެއްކާވެސް އެހެންދިމާލަކަށް، މިފަހަރު ދޮންބެގެ ނިންމުން އަނބުރާގެންނާނެހެނެއް ހިޔެއްނުވޭ. ވޯރކްސް ކޯޕަރޭޝަނުން ދޮންބެއަށް މި އޮފާ ދިންތާ މިހާރު ދުވަސްގަނޑެއްވެއްޖެއެވެ. ނަމަވެސް ދޮންބެ ވިސްނުން ހުރީ ކުންފުންޏަށް ހިދުމަތްކުރާށެވެ. އިންސާނަކަށް ކެތްކުރެވޭނީވެސް ވަކިވަރަކަށެވެ. ދޮންބެއާއި މިހާރުގެ ސެލެބްރެޓީސުން (އެގްޒެކެޓިވުން) ދިމާކޮށަލައިގެން އުޅޭތާ ލައްކަ ދުވަސްވެއްޖެއެވެ. ނަމަވެސް ދޮންބެ ކަހާތަން ކަހާލައޭކެވެސް ހިތަކަށް ނާރައެވެ. ކުރިން ސަރުކާރުގެ ފަރާތުންދޮންބެ އަށް ދެމުން އައި އޮފާރ މިފަހަރު އައީ މުޅިންތަފާތުގޮތަކަށެވެ. ފާޑަކަށް މަޖުބޫރުވާގޮތަކަށޭބުނުމީވެސް ދޮގަކަށް ނުވާނެއެވެ. ކޮންމެ އަކަސް މިފަހަރުދޮންބެ ނިންމުންވެސް ތަފާތުވާނެކަމަށް ބެލެވެއެވެ. މިކަމަށް ފުންކޮށްވިސްނާލުމުގެ ގޮތުން ދޮންބެ ވަނީ ޗުއްޓީއެއްވެސް ނަންގަވާފައެވެ. ކަމުގެ ހަބަރު ދަބަރު ޔަޤީންކޮށްލުމުގެ ގޮތުން ދޮންބެގެ އަރިސްބޭފުޅަކާ ސުވާލުކޮށްލުމުން ދިނީ ވަރަށް ތަފާތުޖަވާބެކެވެ. ދޮންބެ ބުނިކަމަށްވަނީ” އެމީހުން ގޮތްހުސްވެގެން އުޅުނަސް ، އަހަރުމެން ނޫޅެންގޮތް ހުސްވެގެނެއް. މިޔަށްވުރެ މާރަނގަޅު އޮފަރތައް ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ އެތައްތަނަކުން ލިބެމުންދޭ. މިހާރުދެން މަސައްކަތް ކުރަން އުނދަގޫވާހިސާބަށް ކަންތައްތައް ދިޔައީމަ ކުންފުނި ދޫކޮށްލަން މިވިސްނީ، މީގެ ދެތިން މަސްކުރިންވެސް ވާނީ މެނޭޖްމަންޓަށް އިސްތިއުފާއަށް ހުށަހަޅާފާ، އެފަހަރުވެސް މެނޭޖްމަންޓުން އާދޭސްކޮށްގެން މަޑުކުރީ، މިއަދުމިއޮތީ އަނެއްކާވެސް ހަމަ އެދުވަސް އައިސް، މިފަހަރު ދެން ހަމަބޮޑަށް ބުރަވެވެނީ މިތަންދޫކޮށްލުމަށް ” ކޮންމެ އަކަސް މިކުންފުނިންގެއްލިގެންދާ ވަރުގަދަ ފަހުލަވާނެކެވެ. މިކަމާ މެނޭޖްމަންޓުން އެއްވެސް ވަރަކަށް ވިސްނާބާވައެވެ.

  ރައްދު

 4. Offer
  Oct 30, 2010 @ 01:47:05

  Dhonbe Got offer from Works Corporation. This leave………..1st part of that.

  ރައްދު

 5. porney
  Oct 29, 2010 @ 11:24:46

  Here comes DHONBEY ” The Great Shadow Dhonbe”…
  Y u guys r worried about Cabin key.

  ރައްދު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: