Gengulhunu Ganeema mudhala eku


ގެންގުޅޭ ޣަނީމާ މުދަލާ އެކު ޖާރިޔާ އިންނާއި ފިރިހެން ޖާރިޔާއިންވެސް
ވޭ މިކުންފުނީގައި ޒަމާނުންސުރެ ކަން ހިނގަމުންދާގޮތެވެ. ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފަކު އެއްޑިޕާރޓްމަންޓުން އަނެއްޑިޕާރޓްމަންޓަށް ނުވަތަ އެއްއިމާރާތުން އަނެއްއިމާރާތަށް ބަދަލުވާއިރު ނުވަތަ ބަދަލުކުރާއިރު ތިމާގެންގުޅޭ އޮފީސް ފަރނިޗަރާއި ކޮމްޕިއުޓަރާއި އަދި ކުރިމަތި ރީތިކުރާސާމާނުގެ އިތުރުން އެސެޓް ޓަރާންސްފަރ ކުރަންނުޖެހޭ އެހެންއެއްޗެއްވެސް ގެންދެއެވެ. މިކަމުގައި އެއްބަޔަކު ކާމިޔާބް ހޯދިނަމަވެސް އަނެއްބަޔަކަށް ނާކާމިޔާބީއާއި ކުރިމަތިލާންޖެހެއެވެ. މިގޮތުން މި ފާހަގަކޮށްލަނީ ގެންދާ ޖާރިޔާއިންނާއި ފިރިހެންޖާރިޔާ އިންގެ ވާހަކައެވެ.. . (އިތުރަށް ވިދާލުވުމަށް)

މީގެ ދޮޅަހަކަށް އަހަރުކުރިން އިދާރީބަޔާއިބެހޭބަޔާއި ކޯޕަރޭޓް އެކުގައި ހިނގަމުންއައިސް ދެޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ގޮތުގައި ވަކިވިއިރު ކޮމްޕެނީގެ ސާކްރަޓަރީގެ ވަރަށް ހާއްސަފަރާތެއް ގެންދަންޖެހުނެވެ. މިކަމުގައި ކާމިޔާބްވެސް ކުރިއެވެ. ކުރިން ޓީއެސްޑީގައި ވަރަށް ޒަމާންވީ ދެމީހެއްގެ ވާހަކަ އަކީވެސްފާހަގަކޮށްލެވޭ ބަޔެކެވެ. ކުންފުނީގެ މަސައްކަތުބަޔަށް ބަދަލުވިއިރުވެސް މި ދެމީހުން އެކުގައި ފެރީސާރވިސްއަށް ބަދަލުވިއިރުވެސް އެކުގައި، އަނެއްކާމިހާރުވެސް އެކުގައި…، ދެން ފާހަގަ ކުރެވޭ ފަރާތަކީ ކުރިން ކޮންޓްރެކްޓިންގ ގައި އުޅެ މިވީ މަދުދުވަސް ކޮޅުގެ ތެރޭގައި ކުންފުނީގެ ހުރިހާ މަޤާމްތަކެއްހެން ފުރަމުންއައިސް މިހާރު އަލަށް ހަވާލުވެގެން އުޅޭ ބީއެސް.އެސް ގެ ކުކުޅު ޒެކެޓިވް އެއްގެވާހަކައެވެ. ކޮންޓްރެކްޓިންގގައި އުޅުނުއިރުވެސް މާލޯބިވާ ސަރުދާރަކު ގެންގުޅެޔޯލައެވެ. މިހާރުއެބުނާ ސަރުދާރުގެ ޓްރާންސްފާކަންތައްތައްނިންމަން ވަނީ އެޗް.އާރް އަށް އަންގާފައެވެ. އަތްފޯރާފަށުގައި ބެހެއްޓުމަށް ޓަކައެވެ. ދެންއޮތީ ކާމިޔާބް ނުވިކަމެއްގެވާހަކައެވެ. ޓީއެސް.ޑީގެ ވެރިޔާ ގެންނަންއުޅުނު މަންޖެއެއްގެވާހަކައެވެ. ޑިޕާރޓްމަންޓްގައި އިދާރީމަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުން ގިނަވެގެން ދެތިން މީހަކު އެހެންޑިޕާރޓްމަންޓްތަކަށް ބަދަލުކުރުމަށްފަހު އެޑްމިން މަސައްކަތް ނުކުރެވޭކަމަށް ބުނެ ގެންނަން އުޅުނުމަންޖެ ހިއުމަންގެ ވެރިން ދުލެއް ނުކުރިއެވެ. މިކަމާވަރަށް ކޯފާއިސްވެ އެންމެގާތް ރަހުމަތްތެރިޔާގެ ގާތުގައި އެޑިޕާރޓްމަންޓުން ކޮންމެވެސް މަޤާމެއް އެމަންޖެއަށް ދިނުމަށް އެދުނުއެދުމުގެ މަތީން މިހާރުވަނީ އެކަންހަމަޖެހިފައެވެ. ދެން އަންނަ އާރޓިކަލްއެއްގައި ދެންހުރި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ނަންތައްފާހަގަކޮށްލާނަމެވެ.

އިސްތިހާރު

11 ޚިޔާލުތައް (+add yours?)

 1. Sippe
  މޭ 24, 2010 @ 21:50:34

  ey dhonbe keden ulhuneema ganelee anekkaaves

  Sababu
  1. DRP ge machchangolhi member kamuga huri iruves visnumaa fikuru huree hama MDP ge fikuraa eggothah
  2. Thas athaku engineering license eh noavey soyeh nukureveyne design egga eh (haadha molhu degree ekey dho othee… den lalala)
  3. Saeed ge evves design eh evves body akun qabool eh nukure, he’s a failure

  dhonbe!! mage bodu dhonbe!! cum on!
  den lala laa

  ރައްދު

 2. Fact
  މޭ 20, 2010 @ 21:48:58

  Mr. HR, whatever i do i am just trying to correct myself and others as well.

  ރައްދު

 3. Lhiyanu
  މޭ 11, 2010 @ 00:07:56

  shaheed isthiufaa dhinee konthaakun, hehehhe….. hama aruvaali adeh eeee, 4 kennainah vaagoiy balaalan, kamuge enme is dhevana meehaa birun chuttee nagaifiyo, dhen lalalaaaa.
  Hithun miverin ulhenee sappe ves dhashulaigen,thee hama faadeh ge gas gandeh, kunfunin kiyavaidhineema, hithu huri gotheh hedheyne kamah heeekohgen thiulheeneee, dhen farah dhey…….

  ރައްދު

 4. zzz
  މޭ 10, 2010 @ 20:12:05

  shaheed come and shaheedh go llallallal katnado

  ރައްދު

 5. vigani
  މޭ 10, 2010 @ 11:37:32

  miulhay hatharu kenainge balaa boduvegen dhonbe isthufaa dheefi.

  dhonbe is a professional engineer. who was the last of its kind in MTCC. (oh! you may say saeed is a civil engineer, .. noonay, hes not professional engoug and is not recon by any professional body , he is another kena of MDP which took him to his current post)

  kunfuneega thibi rangalhu meehun tha dhanee, dhen fahe mivanee kehinakun baavaye hitha araa.

  annn, vaaneeves mihin thaa, minavure siyaasee kan gadhaveema vaaneeves mihen.

  mikamaa visnanveje!

  ރައްދު

  • DRP thug
   މޭ 11, 2010 @ 00:13:33

   I think someone here is jealous of not being promoted to a section head level. Saeed was promoted so this guy is frustrated. My advice to whoever S/he is get some education yourself before you point your finger to anyone.
   No one good resigned from company. No one good has been sacked yet. So don’t worry about yourself. Even though you are uneducated, got some promotions when DRP ruled, transferred to some departments with promotions, appointed to some good projects, no one is here to fire you. So don’t worry my friend.
   I have seen people acting this way before. Most of them are nerds and have psychological problems. I think you are on the line of getting a major depression.
   We know people who prefer blue are selfish, arrogant, lazy and never want to get others promoted. You blamed Shaheed yesterday for no reason but you are backing him up today to blame someone in line.
   Don’t act like a crazy fella. Be nice to get yourself some respect.

   ރައްދު

  • Fact
   މޭ 11, 2010 @ 18:24:00

   There is nothing wrong with change, if it is in the right direction.”Well, there is no ready solution (especially not in the space of this blog post). The word “change”, in whatever context, has always made people react with varying degrees of fear, frustration, and/or anger (or “FUD”). Yet, change goes on all around us, all the time. Much of change (the expanding waistline, for instance) happens so slowly and subtly that we don’t notice it until well after it’s taken place.
   Some change is thrust upon us. We hear around the office that “change is in the wind” and we feel threatened and anxious. Let’s say our company has elected to implement a quality management system. Even if the current situation is not good — our customers are letting us know our service and product quality has slipped by walking away — many of us would still rather have the status quo. Better the devil we know than the one we don’t…right? (”We just have to make our stuff better…that’s all.”)
   The organization has to deal with resistance on a personal and an institutional level. Each is difficult to overcome and, like it or not, both must be dealt with.

   ރައްދު

   • Eduru
    މޭ 16, 2010 @ 11:00:46

    Dear Fact

    The over ruling fact is that change should be good change and is normally thought out in a organization for a long period of time and in consultation with all stake holders, including internal and external customers. Specially in a public company.

    The current change in loss for a better word can only be described as disastrous and we should have the stomach to say oops we did a mistake when we know of it.

    nobility is in accepting once mistake than hiding with another.

    the result of the current changes inability communicate across to the customers has resulted in the following.
    1. braindrain from the company
    2. loss of experienced personal from the company’s relevant departments without a backup trainee.
    3. loss of customer confidence in companies deliverability record.
    4. Huge loss of institutional memory of the company.

    Change manamgent goes through the folowing process as its a ageold thing for companies.

    1. Create a Business Impact Map
    2. Conduct risk assessment
    3. Conduct workshops
    4. Find risk origins and scope and area such as (a) Organization ? (b) Scope? (c) Job? (d) SOP? (e) Business Culture? (f) Skills?(g) Incentives ?
    5. Then action plan is drawn for change.
    6. this action plan is reviewed periodically with the above in mind.

    I wonder if any one didi this or just thought of bagging and putting forward their own thoughts and are now trying to prove themselves right.

    GOD HELP US.

    ރައްދު

    • Fact
     މޭ 20, 2010 @ 21:45:42

     thanks for the comment but I think nothing is wrong with change just your thinking makes so.

     ރައްދު

     • Eduru
      މޭ 22, 2010 @ 12:13:54

      D FACT

      Your comment is fact enough to rest my case. Thank you you for supporting my view an accepting change is ok and this change at MTCC is a bad change.

      nobility is indeed in acceptance.

      MAY GOD HELP YOU

      ރައްދު

   • HR
    މޭ 17, 2010 @ 17:35:45

    fact

    you are mr. Cut and paste. i have seen that before.
    keekuraanee dho, malayn kiyeveema vaagoi!, diguree otheema vee. dhen meehunge kashi hafamun kadathakun office gadeega dhuveema vee!, … first correct your self.

    ރައްދު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s