Structural Baakees


ސްޓްރަކްޗަރަލް ބާކީސް:

އާސްޓްރަކްޗަރ ހަދާނިމޭއިރު ކުންފުނީގެ އެތައް ސްޓާފުންނެއް ބާކީވާނެ ކަމުގެ ވާހަކަ ދިޔައީ ދެކެވެމުންނެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން 2 ވައްތަރެއްގެ ޕޫލްއެއް ތައްޔާރު ކުރާވާހަކަވެސް ދެކެވުނެވެ. ތަން ކޮޅެއްފުން ޕޫލްއަކާއި ތިލަޕޫލެކެވެ(އިތުރަށް ވިދާލުވުމަށް)


ސްޓްރަކްޗަރ ހަދާނިމި އާސްޓްރަކްޗަރާއި އެއްގޮތަށް މަސައްކަތްފެށިތާ 4 ދުވަސް ވޭތުކުރީއެވެ. ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކަށް މީހުން ކަނޑައަޅާ އޭގެދަށަށް މީހުން ކަނޑައަޅާވެސް ނިމިއްޖެއެވެ. ނިމިއްޖެ ކަމުގައި މި ފާހަގަ ކުރަނީ ކުންފުނީގެ ވަގުތީ އެމްޑީ އެކަން އިއުލާން ކުރިހިސާބުންފެށިގެނެވެ. އަދި ހަމަ އެގޮތަށް ރަސްމީކޮށް މެމޯ ނިކުމަތް ހިސާބުންފެށިގެންނެވެ.

. ދުވަސްގަނޑަކަށްފަހު ސްޓްރަކްޗަރ ނިންމާ އެއަށް އަމަލުކުރަން ފެށިއިރު ކުންފުނީގައި މިވަގުތު ތައުލީމީގޮތުން އެންމެމަތީފާސްނަގައިގެން ތިބި 2 ވެރިންނާއި ހަމަ އެފަދަ ފުންނާބު އުސް އެކަކު ވަނީބާކީވެފައެވެ. ހީވެސް ނުކުރާފަދަ ބައެއް ޕްރޮމޯޝަންތަކާއި އެކު ބައެއްމީސްމީހުންވަނީ މަޤާމާއި ހަވާލުވެފައެވެ. .

ދެން މި ފާހަގަ ކޮށްލަނީ އާސްޓަރަކްޗަރ ހެދުމަށްފަހު އެއަށް އަމަލުކުރަމުންދޭތޯ ބޭއްވި ބައްދަލުވުން ދިޔަގޮތުގެ ވާހަކައެވެ. ހަޤީގަތަށް ބުނާކަމުގައިވަންޏާ މަދުމީހަކަށް ފިޔަވާ ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކުގެ ވެރިންނަށް އެމީހުންގެ މަސައްކަތަކީކޮބައިކަންވެސް ނޭގެއެވެ. ދެންބެލީޕޫލަށް ލާންތިބިމީހުންގެ ލިސްޓް ހެދޭތޯއެވެ. ކޮންމެއަކަސް އެބުނާ ފުންޕޫލަށް ލާނެ ލިބުނީ އެންމެ 3 މީހުންނެވެ. ވަރަށް އެހެން ކަހަލަ ހައިރާންވާންޖެހޭފަދަ ކަމެކެވެ. ސްޓްރަކްޗަރ ޓީމުން ޑިޕަރޓް މަންޓްތަކުގެ ވެރިންނާއި ބައްދަލުކޮށް އާސްޓްރަކްޗަރާއިބެހޭގޮތުން މައުލޫމާތުދިންއިރު ކުންފުނީގައި ބޭނުންނުހިފޭ އެތައްމީހުންނެއްތިބިކަންފާހަގަކުރިއެވެ. މިއަދު މިވީ ކިހިނެތްބާވައެވެ. އަދި މަސްދުވަސްވެސްނުވެއެވެ. މުވައްޒަފުން މިހޯދީ ކޮންފަދަކުރިއެރުމެއްބާވައެވެ. .

ދެން ދެކެވުނީކަންކަމަށް ނެގި ކޮމެޓީތަކުގެ ވާހަކައެވެ. ހުރިހާކޮމެޓީތަކެއްގައިވެސް ހުރިހާޑިޕާރޓްމަންޓްތަކެއްގެ ހެޑުން ހިމެނޭގޮތަށް ފާސްވެގެންނިމުނެވެ. މިފަހަރުވެގެންދާނެ ހެޑުންގެ ބިޒީ ޓާރމަކަށެވެ. ކޮންމެ އަކަސް ލިއުން މިހާހިސާބަށް އައިއިރުވެސް ލިއުމުގެ ސުރުހީއާއި މިއުޅެނީ ދިމާނުކުރެވިގެންނެވެ. ކުރާނީ ކިހިނެތްހެއްޔެވެ. ބާކީސް އެއްނެތެވެ.

އިސްތިހާރު

8 ޚިޔާލުތައް (+add yours?)

 1. vj
  އެޕްރީލް 09, 2010 @ 00:53:47

  Before structure was made Sappe was most efficient Head but now he is just an architect with no managerial experience. The company so called spokes person said that it is a structure of a project. Not for a company with so many different works.
  This quality of an experience Managers word….I would say MTCC IS APROJECT. Only an education, experience and influence person can manage.

  ރައްދު

  • White Tiger
   އެޕްރީލް 13, 2010 @ 13:34:28

   Thats his job. ‘vj’, he came to do a project here to MTCC just exactly as you’ve said. Its to restructre MTCC. He even said that when he first came.

   I also hope for an experienced and influenced person for the post of our permenant MD.

   ރައްދު

 2. NAFAA
  އެޕްރީލް 06, 2010 @ 19:21:35

  this Sappe thinks he know every thing and can do anything,

  he is said to be an Architect yo!, and look at the number of over engineered buildings he designed, that Gamaaru dint know that its a civil engineers work to design the structure. and now in MTCC pis pis, … lets see whats going to …….

  ރައްދު

 3. Corruption Prevention Committee
  އެޕްރީލް 06, 2010 @ 01:21:34

  Corruption blocks the company’s ability to perform. It wastes our scarce funds and resources, affects our reputation and the reputation of all of those working within the company. The company has an obligation to the community to ensure that its operations are free from corruption. The responsibility for corruption prevention rests with all company’s staff members and primarily with senior management of the company.

  So, if you are asked to give six names for company’s Corruption Prevention Committee what will be the six names?

  ރައްދު

 4. hardtalk
  އެޕްރީލް 05, 2010 @ 21:46:50

  Simply 3 has the caliber to say “unwanted” shitty shit person names, terminate unwanted shits and go for redundancy, make savings

  Remove unwanted people like usman, abida, zaki, suneeza, fazna, ihusaan, many more to come.

  ރައްދު

 5. VERY SENIOR
  އެޕްރީލް 05, 2010 @ 13:37:45

  idea bank me bakees tha

  ރައްދު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s