Bodu buraa


އެމްޕްޓީ.ސީ.ސީ ގެ ބޮޑުބުރާސްފަތި
މިނިމިދިޔަ ހަފްތާގެ ބުރާސްފަތިދުވަސް ވެގެންދިޔައީ ކުންފުންޏަށް މިއަހަރު ލައިގެން ބޮޑުދުވަހަކަށެވެ. ކުންފުނީގެ ބޯޑްމީޓިން ފެށުމާއި އެކު ބޯޑްރޫމްގެ ބޭރުހީވަނީ ރެހިއައިނެއްތިލަވެގެން އުޅޭހެންނެވެ. އެއްތާކުފަޔެއްނުޖެހެއެވެ. އެދުވަހުފާހާނާ ހުސްވާވަގުތެއްވެސްނާދެއެވެ. ހިތްއަވަސްވީވަރަކަށް ބާރުބޮޑުވަނީ ފާހާނާ އަށެވެ.
(އިތުރަށް ވިދާލުވުމަށް)

ކޮންމެ އަކަސް މާގިނައިރުތަކެއް ނުވެ ބޯޑުން އެބަލައިގެންފިކަމުގެ އުފާވެރި ހަބަރު ދޮރުންފާއްދާލައިގެން ބޭރުވެއްޖެއެވެ. ދެންފެނުނީ ހެދިކާގަތުމާއި ފޮނިކާއެއްޗެހި އޯޑަރުކުރަންފެށިތަނެވެ. ކޮންމެމީހަކުވެސް އައިސް ދިއްކޮށްލަނީ ވިސާކާޑެވެ. “….. ބޭނުންވަރަކަށް ގަނޭ….” ކޮންފަދަ އުފާވެރިކަމެއްހެއްޔެވެ. ވާނީވެސް އެހެނެވެ. އެތައްދުވަހެއްގެ މަސައްކަތުގެ ނިމުންކާމިޔާބްވިދުވަހެވެ. ކުރީގެ ވެރިކަން ބަދަލުކުރެވޭނެކަމުގެ އުފާވެރިހަބަރުލިބުނުދުވަހެވެ. ބައެއްމީހުންގެ މޫނުތަކުން މާޔޫސްކަންވެރިވަމުންދިޔައެވެ. ގެނައި ކުޅިހެދިކާތަކުގައި ލޮނުރަހަލީކަމަކަށް ނުވިއެވެ. އަސްތާ އަދި މިދެވެނީ އެއްބައިވައްޓާލާފައެވެ. ބޯޑުމީޓިން ފެށުމުގެ ކުރިންވެސް ވަރަށްގިނަ ކަންތައްތައްހިނގާދިޔައެވެ. ކުންފުނީގައި ކުރިން އިސްކޮށް ތިއްބެވި ބައެއްވެރިން ކުންފުނިންވަކިވާކަމުގެ ހަބަރު ފެތުރިގެންދިޔައެވެ

ކޮންމެއަކަސް ބުރާސްފަތިދުވަހުގެ އަސަރުތައްފެންނަންފަށާނީ މި ހަފުތާގައެވެ. ފަހަރުގައި ކަންދިމާކުރާގޮތުން އާދިއްތަ ދުވަހުއެވެ. ސަލާމްބުނާމީހުން ގިނަވެ. ޗުއްޓީނަގާމީހުންވެސް ގިނަވާނެމަހަކަށް މިމަސް ނުވަތަ މިފެށޭމަސްވެގެން ދާނެއެވެ. މިހާރުވެސް އެއްބައެއްގެ ކިބައިން އެކަންފެންނަންވެސް ފަށައިފިއެވެ. ކުރިންގެންގުޅުނު ހަރުކަށިގޮތަގަނޑުދޫކޮށް ހަމަބިމަށް ތިރިވެއްޖެ ކަމުގެ ސިގްނަލްފެންނަންފަށައިފިއެވެ. ހިތް އޮތީކިހިނެތްކަމެއްނޭގެއެވެ. ކުރިން އަންބޮނޑިއަށްލައިގެން ގެންގުޅުނު އެއްޗެހިނެތިދަންޏާދެރަވާނެތާއެވެ. ހަމަ ހުސްމައުމޫނެވެ. ބޭނުންވަނީ މުޅިއުމުރު އެންމެމަތީވެރިޔާގެ ގޮތުގައި ހުރުމެވެ.

އިސްތިހާރު

1 ޚިޔާލު (+add yours?)

 1. private
  މާރިޗު 28, 2010 @ 09:35:44

  so thats what concern is…
  does any body do care about fullfilling those commitment to our custommers . This structure must be finalise so that we can work…
  admin has released maitenenance before this was implmented while rentals transfered to thilafushi. Rentals head have been told to resign which could bea rumour. What is going to happen PCD head is a mystery.
  I request on behalf of all those who are concern to get over with this only the task that the Peresnt MD was appointed for. and WORK seriously work together as ONE
  Thanks for reading this thought

  ރައްދު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s