4 Kena-inge structure


ހަތަރު ކެނައިންގެ ސްޓްރަކްޗަރ
jL
މިހާރު ކުރިއަށްދާ އާ ސްޓްރަކްޗަރ ހެދުމުގެ މަސައްކަތުގެ ބޮޑުބައިނިމި ކުންފުނީގެ ވެރިންގެ މެދުގާ ސްޓްރަކްޗަރ ހިއްސާކޮށްލުމުގެ ގޮތުން އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ޓަވަރުގައި ބޭއްވި ހަފްލާވެގެންދިޔައީ ވަރަށްގިން ސުވާލްތަކައި ހިޔާލްތައް ލިބިގެންދިޔަ ހަފްލާއަކަށެވެ. ސްޓްރަކްޗަރ ހެދުމުގެ މަސައްކަތުގައި އަވަދިނެތި އުޅެމުންދިޔަ ޒުވާން ކުދިންނަށް މިކަންވެގެންދިޔައީ ބޮޑުޗެލެންޖަކަށެވެ. ބައެއްފަހަރު އެކުދިންގެ އަޑަށް ތުރުތުރެއް އަންނަހެންހީވާކަހަލަ ގޮތަކަށް ވެސް ކުރިޔަށް ދިޔައެވެ. މިފަހަރު މި ބްލޮގްގެ ފަރާތުން މިހިއްސާކޮށްލަނީ މި ހަފްލާގެ ހައިލައިޓްސް ތަކަށެވެ.
(އިތުރަށް ވިދާލުވުމަށް)

# ފުރަތަމަ ސުވާލެއްގެ ގޮތުގައި އަމާޒުވެގެން ދިޔައީ ކުންފުނީގެ އައިޓީ ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ފަރާތުން ބޯބުޅި ކުރި ސުވާލްއަކަށެވެ. ކޮންމެއަކަސް މި ސުވާލްގެ ޖަވާބް ސުވާލްކުރިމީހާގެ ފަރާތުން ޖަވާބްދިނުމަށްފަހު ނިންމާލިއެވެ. ދެން އިވިގެންދިޔައީ ކުންފުނީގެ ހިއުމަންގެ މެނޭޖަރެއްގެ ޖަވާބެއް ލިބިގެންދިޔަތަނެވެ.” ބޮސް ބޭނުންވެގެންގެންނަބަދަލެއް” މިކަންވެގެންދިޔައީ ސީރިއަސް މާހައުލު ހެއްވާލި ކަމަކަށެވެ.

# ދައްކަމުން ދިޔަ ސްލައިޑްތަކުން ކުންފުނީގައި އެޑިއުކޭޓެޑް މީހުންނެތްކަންވެސްފާހަގަކުރިއެވެ. ހަމަ މި ސްލައިޑްގެ ޕޮއިންޓެއްގައި މިފަދަ ޓެކްނިކަލްމީހުންގެ ސަޕޯޓް ނުލިބޭވާހަކަ ނުވަތަ ޕާރފޯމް ނުކުރާވާހަކަވެސް އޮތެވެ. ނޫންނަމަ އެފަދަ މީހުންގެ ބޭނުން އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި ބޭނުންނުހިފާކަމުގައިއިވެސް އޮތެވެ. މި ސަލައިޑުންވެސް މާހައުލު ހެއްވާލިތަންކޮޅެއްދިޔައެވެ.

އެންމެގިނަ ސުވާލް އަމާޒްވެގެން ދިޔައީ މި ސްޓްރަކްޗަރ އަށް ބަދަލުގެންނަން މިޖެހުނީ ކިހިނެތްވެގެންތޯއާއި މިބަދަލަކީ މި ދަނޑިވަޅަށް އެންމެ މުހިންމުކަންތައްތޯ ކުރެވުނުސުވާލެވެ. މިސުވާލްގެ ޖަވާބް އެހާފުރިހަމަނޫން ކަމުގައި ދަންނަވަންޖެހެއެވެ. އާންމުޖަވާބަކަށް ވެގެންދިޔައީ ތިކަން އެނގޭނީ އެމް.ޑީ އަށް ނޫންނަމަ ބޯޑަށޭ ބުނެ ދޭ ޖަވާބެވެ. މިޖަވާބާއި ގުޅިގެން މިހަފްލާއަށް ބޯޑުގެ މީހަކު ނުވަތަ އެމް.ޑީ ބައިވެރި ނުކުރީކީއްވެގެންތޯ ސުވާލް ކުރެވުނެވެ.

މިހަފްލާގައި ވަރަށް އާދަޔާޚިލާފް ކަންތައްތަކެއްވެސް ފާހަގަކުރެވުނުވެ. ކަނޑައެޅިގެން މިކަމާދެކޮޅުކަން އެމީހުންގެ މޫނުމަތިންނާއި ބަހުރުވައިން ދައްކައިދިނެވެ. އަދި އެންމެފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަމަކީ މިހާ މިނޭޖަރުންނާއި ޑިޕާރޓްމަންޓްހެޑުންނާއި ޔުނިޓްހެޑުން އަދި ވެރީސީނިއަރ މީހުން ގިނަ ކުންފުންޏެއްގާ މިފަދަ ހިޔާލްހޯދުމުގެ ނުވަތަ ސުވާލް ކުރުމުގެ ހަފްލާއެއް ކުރިޔަށްދިޔަ އިރު ހައްޕުންކިޔައިގެން ތިބޭ މީހުން ގިނަކަމެވެ. ސުވާލް ހުށަހަޅަމުންދިޔައީ ޖުމްލަ 3 މީހުން ކަމަށް ބުނުމަކީ ގޯހަކަށް ނުވާނެއެވެ.

ނުނިމޭ

އިސްތިހާރު

3 ޚިޔާލުތައް (+add yours?)

 1. shitbreak
  މާރިޗު 28, 2010 @ 00:42:57

  Bindha got so mad and questioned to those boys who were presenting about “CHANGE” . May be she could not understood what they were talking about since the slide were in english language. The presentation was only about “Change ” in general. their scope was to make aware of any changes may come which must be accepted and advice others to anticipate these changes.
  so who cares about who made the structure. NO oNE ESLE THAN BINDAH AND XAKI..
  XAKI is reluctant to leave his huge cabin and bindha could not accept to succeed the educated ones.
  My advice is;”ekudhi ethibee faih falhaafa bodethivefa, udhu higanna furusathu dhee, abdhu main bafian kaariga haalee ga esorumen nakah nuthibe vey ne. udhen fesheemaa igeynee vaiga baaru minaa, keree ge fini kama,aveege thali hkey varu..thajuribaa libeynee furusathu dhevigen..adhi efuruasthu kiyaavaigen thibi kudhinnah maa qaabil vey. thi bey fulhlunah skuriyaa ey’

  ރައްދު

 2. victoria
  މާރިޗު 26, 2010 @ 12:29:03

  kalo meney aah structure nikuna iru vejeynu emenge ebaivata kuruvan visnan.. mihaaru miothee mikunfuni bai baive roolhifa.. mikamaa visnaakashe noolhe ,kobaata recreaction club, nidhaafatha
  HR veriyaa ah govaalah mikan kamaa medhu visnan

  ރައްދު

 3. private
  މާރިޗު 25, 2010 @ 14:01:07

  Thats how the senior management meeting goes.

  ރައްދު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s