CHANGE after CHANGE


An introductory of the new structure was presented by the re-structuring committee (TEAM) and MD In a meeting held at head office today. The Board room had an over flow of all the unit heads and above. Scheduled to commence at 1400hrs but delayed by 15 minutes, which ended around 1800hrs. It was colourfully presented where all the credit goes to The Team. The presentation began with a briefing of the new structure from the top to department units.
New Structures shows that the company will be led by a CEO, followed by independent CFO, Internal Audit, and d COO. Department falls under COO which are labelled as; Admin, HR, Corporate, Finance, Legal, Logistics, Trade, Transport, Building Security services, Construction and PM, Business development and open slot for future development.
According to the MD this will be proposed in the next Board meeting for approval. However, reliable sources say the implementation stage has begun. Logistic team has moved to Thilafushi, and vacancies of a new department were emailed to everyone. Building security services department has been formed, Solomon rights and even OT approval been given.
MD explained that the new structure was discussed among the senior management. He went on saying referring to a blog article that, those tasks were assigned but most of them failed and a new committee was assigned. Before implementing this new structure staff evaluation must be carried t. A salary structure must be approved; the entire business plan with the budget must be in hand to proceed.
OR else failures will be rewarded. Reliable source says one of those who failed will be rewarded again. We will see this acting MD acts fairly without considering friends, ex-class mates or…….. IF Not then he surely shall be topping the failure list of this company. As he said it is not the system but the people who fails. Hope this change is for the better.

އިސްތިހާރު

4 ޚިޔާލުތައް (+add yours?)

 1. Ethere hashi
  މާރިޗު 26, 2010 @ 12:08:26

  ދޮންބެ މިވެރިކަމަކު ކުޑައެއްނުވާނެ، ވިއްޔާވާނީ ބޮޑު ނޫނީ ކަނޑާލާނީ، ދެން ބިދާމެންނަކީ ޖެހޭވަޔަށް ފައްސިޔާކުރަންއެނގޭމީހުން، ދެންއޮތީ ޝީރީން ހެހެހހެ ބުރުގާ ނޭޅިނަމަ ދޮންބެޔަށްވުރެ މަތީގަ އުޅޭނީ، ނަސީމް ބޭނުމެއްނުވޭ މާބޮޑޫބާރެއް ކޮންބާރެއް ޑިޕާރޓްމަންޓް ހެޑްގެ ހައިސިއްޔަތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތަކާއި ނިންމަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ނިންމެނިކޮށް އެއޮތީވެފާ، ނަސީމް ބޭނުންމެއްނުވާނެ ބައިއަޅާކަށް. ހުޒޭމެން ނުޖެހޭނެ ވާދަކުރާކަށް، މިހާރުވެސް އެކަން ދައްކަދީފަވަނީ، ކުންފުނީގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކުގައި މަސައްކަތްކޮށް ނަތީޖާ ނެރެފަވަނީ، ރާއްޕެ- ރާއްޕެ ލާންވީ ބިޒްނަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓްއަށް، ނުނީ އައިޑިއާ ބޭންކަށް ލީލާ މިހާރު އެންމެ އެކަށީގެންވަނީ އިންޓާރނަލް އޯޑިޓަށް މިކަމަށް މިވަގުތު ލީލާވަރުގެ މީހަކު ނުހުންނާނެ، ގަޓް ހުންނާނެ ފަހެއްނުޖެހޭނެ، ހަގީގަތް ހާމަ ކުރާނެ، ކަރަޕްޓެއްނުވާނެ. ދެން ހުރީ ފާރިޤް- އަމިއްލަ އިސްނެގުންމީ އެންމެމުހިންމުކަންތައް، މިހާގެ ކެރޭކަންމީގެންދައްކަދެނީ ކޮންމެހެންވާކަށް ނުޖެހޭ އިންޖިނޭރަކަށް ނޫނީ އެއަރކޯން ހަދާމީހަކަށް، މެނޭޖްކުރަން އެނގެންޏާ ނިމުނީ. މީގެކުރިން ބަންދުޒަމާނުގައިވެސް ބަންދައްވެސް މިކަލޭގެ ފާހަގަ ކުރެވިގެން ޒިންމާތަކެއް ހަވާލުކޮށް އެކަންވަނީ ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ކޮއްފަ.

  ރައްދު

 2. bolonaa
  މާރިޗު 26, 2010 @ 10:12:18

  bunanthoo vaahaka eh .. mtcc restructure kuriyas mithiba zamaanusureh ulhe HEAD OF STATES ge mentality hurigothun hiye nuve ragalhu vaane hen unless ofcoz they are removed from the positions and new guys takes up the posts

  head of states i meant because they believe their department is a country and the rest of the departments are some other countries…

  so please remove these people and let the new bees take charge…..not a single one of them should be spared.

  RECOMMENDED TO REMOVE THESE PEOPLE FROM THE COMPANY IMMEDIATELY !

  abidha
  huzeima and her lieutenants (zaki, siraj , moosa )
  sheereen
  usmaan

  AND BRING THE FOLLOWING CHANGES

  shifau ali to be sent over to head TSD and rappe as his deputy

  ihusan to be sent for further training in management and leadership .

  salaam should be promoted to IT head after he completes training in management and leadership.

  ibrahim latheef should be sent to attend councilling sessions and motivational speeches by Donald trump and upon his return he should be appointed head of business development department.

  fariq should be sent to develop presentation skills, negotiation skills and self confidence , upon his return he should be appointed head of BSS.

  susan should be demoted to normal staff level IF she performs promotions must be given accordingly.

  thasleem should be sent to do PHD or undergo training for future MD post.

  shaheed should be sent for training in project management,waste management,general management and self discipline. eg increase efficiency remove laziness etc

  raney should be brought back and appointed deputy MD .

  solih shoud be sent on a vacation to LAS VEGAS every year

  director shaheen should be sent on a long extended vacation to geylaang (Singapore)

  finally naseem should be given double promotion if he can devise a plan and able to remove the above list.

  ރައްދު

 3. Fact
  މާރިޗު 25, 2010 @ 02:02:11

  MD should not give any more chance to those corrupted Head of Departments because corruption has its own motivations, and one has to thoroughly study that phenomenon and eliminate the foundations that allow corruption to exist.

  Corruption is worse than prostitution. The latter might endanger the morals of an individual; the former invariably endangers the morals of the entire country.

  ރައްދު

 4. shitbreak
  މާރިޗު 25, 2010 @ 00:08:08

  dhonbe ihunah vuyeh vanee bodo
  naseemuge baareh netho
  huzeyma, leela adhi raape varah vaadha kuraaneyo
  thaslym, abida, sheereen, haamid hama thibi thanuge veringe gothuga
  farigu BSS
  coo AIM hafiz baa

  keekey bunanee kameh nukriyas miverin abdhuves thibeynee gahuga emme mathee ga…
  dhen young boys ah buneveynee hihvarhu eluvaa nulaashey…

  ރައްދު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: