Costly HR


by fact

Almost every MD, Manage or owner who I talk to says that people are his most important asset. Despite this assertion, rarely do I find human resources managed as a company’s most important asset. Instead human resources is relegated to the most costly asset of the balance sheet.

How Can Human Resource Be A Cost-Savings Department? The following is some-steps process will help move company in the right direction:

Step 1
Set your sights on a lofty vision: Believe that people are our most important and costly resource; then commit to making human resources a cost-savings department instead a cost raising department.

Step 2
Keeping people whose cost exceeds their value is a management problem. Not only can it demoralize well-performing employees — it can put our company out of business. Eliminating poor performers is never easy, but it can be done in a compassionate, humane way.

Step 3
Establish a training department where employees’ ideas will be heard and retained. Create an internal human resource team to give employees a voice in our company.

Step 4
We can create a cost-savings human resource department. To achieve our company’s mission and vision, emphasize in our overall recruiting strategy the belief that people are our most important asset.

އިސްތިހާރު

6 ޚިޔާލުތައް (+add yours?)

 1. speakNoEvil
  މާރިޗު 21, 2010 @ 01:52:08

  FIRE, FIRE AND FIRE TILL YOU ARE CONFIDENT ON SECURING THIS COMPNAY

  ރައްދު

 2. speakNoEvil
  މާރިޗު 21, 2010 @ 01:49:18

  it is not hiring time but firing time.

  ރައްދު

 3. Naseem beybey
  މާރިޗު 20, 2010 @ 15:47:42

  kudhiney mi thayaaru vanee thikamaa. thikudhinah ves mi alhaa veyn ingeyni migondeega ishindheleema. step 1 othee nimifa, step 2 kuriyah migendhanee (ei vaa kameh, mibunee eivaa undhagoo kamekey), step 3 othee karudhaahuga, step 4 ves othee karudhaahuga. iraadha kureviyyaa hirihaa kameh varah avahah vaane kamah ummeedhu kuran

  ރައްދު

 4. foanube
  މާރިޗު 19, 2010 @ 16:17:20

  this company does not value high performing employees rather give preference to people whos words are louder than their below standard performance and those with connections to some senior officials of the MDP or DRP or watever P.

  tell u what u all non performers can shove ur boasts and empty words in to ur …..s .
  mark my words if a high perfoming MD who is performance oriented comes to this company..that will be the day u all will be burned at the stake one by one.

  remember that u all roanu edurus.

  ރައްދު

 5. Ethere hashi
  މާރިޗު 18, 2010 @ 23:24:09

  ކޯސްޓްލީ އެޗް.އާރ އޭ ބުނާއިރު އެހެންމީހުންގެ ނަމޫނާއަކަށް ވާންތިބި އެޗް.އާރްމީހުން އެޑްމިންފަދަ ތަންތަނުން ނެރޭ މެމޯތައް ބޮލާލާޖަހަނީއެވެ. އެމް.ޑީ ގެ އެންގެވުމަކަށް ކުރީގާއި މޭޒުމަށްޗަށް ސާރވް ކުރަމުންދިޔަ ކޮފީތަށި ވަކިދުވަހަކުންފެށިގެން މޭޒަށް ނުގެންނަގޮތަށް ހަމަޖައްސާ އެފަދައިން އެހެން ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކުން އަމަލުކުރަމުންދަނިކޮށް ތިބުނާ އެޗް.އާރްގެ ނަންހިނގާ ވެރީސީނިއަރ މީހަކު ހެޑްއޮފީހުގެ މެސެންޖަރ ލައްވާ ކޮފީތައްޔާރުކުރުމަށްފަހު މޭޒުމައްޗަށް އާދައިގެ މަތިން ގެނެސްފިއެވެ. ކޮންމެ އަކަސް މިކަން އެންމެންނަށް އެނގޭ ބޮޑުސިއްރަކަށްވެއްޖެއެވެ. ކަމާބެހޭފަރާތްތަކުން މިކަން ކުރިމީހާއަށް ނަސޭހަތްދޭން ނިންމައިފިއެވެ. ނިންމުމަށްފަހު ވެރީސީނިއަރ މީހާއަށް އެހެން ލަފަޔެއްވެސް ދިނެވެ. “މާދަމާ ކަލޭ އޮފީހަށް ނާންނާތި، ސަލާމްބުނޭ، އޭރުން އަހަރުމެން އެޖެންޑާ ކުރެވިފާވާ ދުވަހަށް މައްސަލަ ނުބެލުމުން މައްސަލައޮއްބާލާނީ” މީ މިވަގުތައް ހެދެންއޮތް އެންމެ ބުއްދިވެރިގޮތްކަމަށްވެސް ލަފާދިނެވެ. ކޮންމެއަކަސް ކަންތައްތައް ރަނގަޅުވާނީ ހުރިހާލެވެލްއެއްގާވެސް ރަނގަޅުވެގެންނެވެ.

  ރައްދު

 6. Trackback: Costly HR « MTCC's Blog : CompBlogs.com

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: