Donkey in The Well


by a Modern Farmer

One day a farmer’s donkey fell down into a well. The animal cried furiously for hours as the farmer tried to figure out what to do.
Finally, he decided the animal was old, and the well needed to be covered up anyway. The farmer decided that it wasn’t worth it to retrieve the donkey.
He invited all his neighbors to come over and help him. They all grabbed shovels and began to dump dirt into the well. At first, the donkey realized what was happening and cried horribly. Then, to everyone’s amazement it quieted down.
The farmer saw, with each shovel of dirt that hit its back, the donkey was doing something amazing. It would shake the dirt off and take a step up.
As the farmer’s neighbors continued to shovel dirt on top of the animal, it would shake it off and take a step up.
Pretty soon, everyone was amazed as the donkey stepped up over the edge of the well and happily trotted off!

Epilogue 2: The donkey later came back and bit the farmer who had tried to bury it. The gash from the bite got infected and the farmer eventually died in agony from septic shock. The neighbors and his family buried him in the well.

Lesson 1: Never throw dirt on others, just because you think they are worthless. They might shake it off and take a step up.

Lesson 2: When you do something wrong and try to cover your ass, often it comes back to bite you.

Lesson 1 applies to MTCC this way:
Some people (who thought they were very powerful and superior to others), treated the rest of MTCC staff like second class employees and sometimes slaves. And now the so called second class employees are standing up for their rights, for the rights of the rest of us. The old farmer has to flee.

Lesion 2 applies to MTCC this way:
Decades old management’s mistakes got piled up to such heights that it can no longer be hidden or covered up that simply. Now the piles of mistakes are haunting them.

އިސްތިހާރު

13 ޚިޔާލުތައް (+add yours?)

 1. sophee
  މާރިޗު 17, 2010 @ 00:17:55

  old should be removed from mtcc so that we can take a deep breathe and go forward

  ރައްދު

 2. Old Donkeys
  މާރިޗު 11, 2010 @ 23:10:06

  ކަނޑަންތިބުނާ ލިސްޓްގައި ތިބިމީހުންގެ ކަރަޕްޓްކަން ޕްރޫފްކޮށްދޭވަރުގެ މީހަކު އެބަހުރިތަ؟ ހަމަ އެމް.ޑީ.ޕީން މައުމޫނަށްވެސް ތިހުރިހާހާސަރެއްދެމި. ކިހިނެތް ވެގެން ހެކިނުދެއްކިގެން އެ އުޅެނީ… މިގޮތަށް ބްލޮގްގަ ލިޔާނީ އެންމެފިނޑިމީހުން، ކެރެންޏާ މީޓިންގ ތަކުގަ ބުނަންވީނު، ނޫނީ ދިމާއަށް ބުނަންވީނު، މިހާރުގެ އެމް.ޑީ އެޗާންސްވެސް ދިނެއްނު. އެދުވަހުވެސް އެންމެން ޗޯފައިބާފަތިބީ.. ނުކެރުނު އަނގަވެސް ހުޅުވާލާކަށް.ތިބުނާ ޔަންގްބޯއީސް އަށް އަދި މިއުޅެނީ ދޮޅަހަކަށް ނުވެގެން މިހާރުވެސް އެމީހުންކޭވަރުބަލާ، އެބުނީ ވަޒީފާ އަދާކުރަންފެށިތާ އަދި 3 އަހަރުވެސް ނޭގެ ފުރިހަމަވީކަމެއް ފަށަން އުޅޭމަސައްކަތުގެ ވާހަކަ. ދެން އުޅޭކަލޭގެ ހެޑްއޮފީހުގެ ލިފްޓުން ފައިބައިގެން ކޯސްޓްގާޑް ބިލްޑީންގ އާއިހަމައަށް ހިނގާފަގޮސް ކާރަށް އަރައިގެން ޓަވަރަށް… ދެން ވިސްނާ މިމީހުންނަށް ކިރިޔާވެސް ބާރެއްލިބިއްޖެއްޔާ އުޅޭނެގޮތް…..

  ރައްދު

  • Abida
   މާރިޗު 14, 2010 @ 17:48:01

   Hello Old Donkey!
   I think ‘old donkey’ is a deserving and very accurate name for such an —— like you. I have nothing more to say here. Even if I say something to you, you may not be able to get it without a translator. So the book is closed for you and try to get your finger wet with saliva and bend it down from b—-d the way your ex-chairperson Fathin did. Yes, you all are donkeys and dogs. There is nothing you could do except barking. Bark! Bark!…

   ރައްދު

  • countdown
   މާރިޗު 15, 2010 @ 06:30:53

   SAPPE even cant give notice to corrupted cases (Siraj, Zaki, Solih, Usman, Sheereen).

   SAPPE will fail, like NAFAA, now its been a while, can anyone seen any improvement in businesses.

   Corrupted cases will remain in the office, it they retire, we better go for another place.

   ރައްދު

 3. hiyani-MD
  މާރިޗު 11, 2010 @ 15:50:12

  Dear girls and boys of old school

  From the old school, the following have been selected for graduation, and they have passed with flying colours in corruption and failed to deliver any service to the wellbeing of MTCC and hence is called upon for resignation with dignity before being kicked out like nafaa

  Shaaheen
  Sheereen
  Abidha
  Jabeen
  Gondi hamid
  Solih

  ރައްދު

 4. bafaya
  މާރިޗު 10, 2010 @ 22:17:14

  Plz all gather together and try to save the mtcc donkeys; keep them in an isolated cage

  ރައްދު

 5. sannati
  މާރިޗު 10, 2010 @ 18:02:35

  young donkeys singing @ the old..

  the donkey is in the well, the donkey is in the well
  heyyy hooo koba nikan engey miva gotheh?

  “kudhimas kattah ragalhu”

  ރައްދު

 6. keyolhu
  މާރިޗު 10, 2010 @ 12:49:28

  varah rangalhu vaahaka kolheh himeney articles eh

  ރައްދު

 7. Abidha
  މާރިޗު 10, 2010 @ 12:48:23

  kaleymen konmeves echchekey kiyaagen hama thibehenee dho aharemennaa…adhives hama aharemen beynun gotheh hadhaanee .

  ރައްދު

  • zilaybe
   މާރިޗު 11, 2010 @ 13:13:04

   Guraa thihiree, kaane varaka kaigenennu, during the days u were in share u managed to transfer a lot of shares of MTCC into ur name. memasala Audit kuran govaalan.
   Dhen kobaa, there are reports that u and ur dhonsoru at HR have taken commission (US$400) from every expatriate staffs for giving them the chance to work in MTCC.
   Dhen bunay mashe nukamay, … bankun loan nagaigenay ge hedhee!, … nukai huregenay dharinna kiyavaadhenee, …. Ladhe nuganay tha,
   Dhen kobaa, how did you become a Deputy Director, .. every one knows about ur relationwith …….. ,
   mulhin olhuvaaligen, …
   Rangalhu vaanee avaha istiufaa dhineema.

   ރައްދު

 8. fathik
  މާރިޗު 10, 2010 @ 11:30:54

  Lesson 3:

  Don’t treat the old farmers the way they treated their donkeys.

  ރައްދު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: