Sitee 1


ސ.ތ އައްޑާންގެ
ސޭކުންގެ ރާއްޖެ

އައްސަލާމް އަލައިކުމް ހުރިހާއިސްޓާފުންށާއި އަދި ހުރިހާ މެނޭޖަރުންނަށާއި، އިއްޒަތްތެރި ޑެޕިއުޓީންނަށާއި އިއްޒަތްތެރި މެނޭޖިންދިރެކްޓަރު ސައްޕޭއަށް

ވެދުންސަލާމްއައްފަހު ވަރައް އިހުލާސްތެރިކަމާއެކު ދަންނަވަމެވެ.
އަޅުގަޑުމެންނަކީ ރާތްޖޭގެ އެކި އެކި ރައްރަށުން އެކި އެކި ފެންވަރައް ކިޔަވަންއުޅެ މާރަގަޅައް ކިޔާވާނެފުރުސަތު ތަނަވަސްވެފައިވާ ބަޔަކައް ނުވާހިދު ވެސް މާލެ އައިސް އެކިއެކި ގޭގޭގައި މާލޭގެ އިއްޒަތް ތެރިން ނައް ނޯކިރީ ކަންކޮއްދީގެނާއި އަދި ހޮޓާތަކުގައި ވެއިތޓަރުކަންކޮއްގެންނާއި އެގޮތްމިގޮތައް ގުރޭޑު7 އަދި 8 ގެފެންވަރައް ކިޔަވާ ކުރީގެ ވީ.ޓީ.ސީ ންނާއި އަދި އާރު.ވައި.ވީޓީ.ސީ.ން ސެޓްފިގަޑެއް ލިބިގެން މިކުންފުނީގެ ވަޒީފާގައި އުޅެއެކިގޮތްގޮތުތަޖުރިބާތަކެއްލިބި މިހުރިހާއެންމެންމިކުންފުނީގައިހިފެ
ހެއްޓޭނޭގޮތައް ކަންކަންރޭވުމަކީރާވާމީހުންވިސްނާލަންޖެހޭނެކަމެކެވެ.މިވަގުތު އެމް.ޓީ.ސީ ގައި ކުންފުއްޔައްބޭނުންވާހުރިހާދާއިރާހެންކަވަރު ވާގޮތައް މަތީފެންވަރަކައް ކިޔަވައިގެން ތިބި ގިނަމުވައްޒަފުންތަކެއް ތިބިކަންހަދާންކޮދެމެވެ(އިތުރަށް ވިދާލުވުމަށް)

އެގޮތުގެމަތިން ކުރިން ބަޔާންކުރެވިދިޔަ އަމަ
ލީތަޖުރިބާލިބިފައި މީހުނާ ކިޔަވައިގެން ތިބިމީހުނާއެކު ކަންކަންނިންމޭނެގޮތަކައް އޮނިގަޑުރޭވުމަކީވެސްވަރައް މުހިންމުކަމެކެވެ. އަދިއޮ
ނިގަޑުރޭވޭއިރު(އަންނިބުނާކަހަލަ)ހާއްސަހާލަތެއްވެސް އަދިވެސް އަތުވަދާނެކަމައްބަލާ މިއޮނިގަޑުރޭވޭއިރުމިކަމާވެސް ވިސްނުންމުހިން
މުއެވެ. މިސާލަކައް ކުންފުނީގެ ފައިދާ ނުވަތަ ހާލަތު ވަކިވަރަކައް ދައްވެއްޖި ކަމައްވާނަމަ ކޮންމެ މީހެއްގެ މުސާރައިން ހަމަޖެހޭއުސޫލަ
ކުން މުސާރަކުޑަކުރުމާ މުސާރަބޮޑުކުރުން ހާލަތައް ބިނާކޮއް ކުރިން މިކަންކަން ނިއްމާފައި އޮތުމަކީމަސައްކަތު މަހައުލު ގައި މީހުންގެ މަސައްކަތައް ހީނަރުކަން ނައިސް އޮމާންކަމާއެކު މަސައްކަތްތައް ކުރިއައް ގެންދެވޭނެކަމެއް ކަމުގައި މަނިކުފާނުންނައް ހަދުމަފުޅުއަރުވަ
މެވެ. މިހެން މިވާހަކަ ދަންނަވަން މިޖެހުނީ ވޭތުވެދިވަ 3 އަހަރުތެރޭގައި ހަދާންބަލިނުވާކަމުގައިވަނީނަމަ 3ފަހަރަހް މުސާރައިގެއޮނިގަޑައްވަ
ނީބަދަލުގެނަސްފައެވެ.ކޮންމެފަހަރަކުވެސް މަޝައްގިނަވާގޮތައްކަމައް މުސާރައިގެއޮނިގަޑު ނިމޭކަމައް ގިނަމުވައްޒަފުންވާހަކަދައްކާއުޅެއެވެ.
ވީމާމިފަހަރުވެސް ނިމިގެންދާނެގޮތަކާމެދު ގިނަމުވައްޒަފުންތަކެއް ތިބީ ހިކަރުވާފާނެކަމައް ފިނިއިރުލާޖެކަޓް މަތިން ރަޖާއަޅައިގެންނެވެ.
ނޯޓް:މިސިޓީއަކީ ސިލްސިލާސިޓީއެކެވެ މީގެ އަނެއްބައި ދެންފަހަރަކުން!!!!!!!!!!!!!!!!!
އިހުތިރާމް ގަބޫލް ނުކުރާމީހުންވެސް އިހްތިރާމްގަބޫލްކުރާށެވެ.
8/3/2010
ހާދިމްކުމް
އައްޑާންބެ

އިސްތިހާރު

1 ޚިޔާލު (+add yours?)

  1. Farmer
    މާރިޗު 09, 2010 @ 23:33:55

    please publish
    Donkey in The Well

    ރައްދު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s