MTCC ge viyafaari


މަތީ ތައުލީމުގެ ސަބަބުން އެމްޓީސީސީގެ ވިޔަފާރި ދަށްވާން ފަށައިފި: ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ އާދާ

އެމްޓީސީސީގެ ވިޔަފާރި ދަށްވުމުގެ މައިގަނޑު ސަބަބަކީ އެމްޓީސީސީއަށް މަތީތައުލީމު ހާސިލުކުރި މުވައްޒަފުން އަބުރާ އެމްޓީސީސީއާއި ގުޅުމުންކަމަށް އެމްޓީސީސީގެ ކުރީގެ ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިރެކްޓަރ އާބިދާ ރަޝީދު ޝައްކުކޮއްފިއެވެ.
<(އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް)

އެމްޓީސީސީގައި މަތީ ތައުލީމު ހާސިލުކޮށްގެން ތިބި މުވައްޒަފުންނަށް ފާޑުކިޔަމުން އާބިދާ ރަޝީދު ވިދާޅުވީ “ކިޔަވައިގެން ތިބި މުވައްޒަފުން އައުމުގެ ކުރިން އެމްޓީސީސީ ވަރަށްބާރަށް ކުރިއަށްދިޔައީ، ނަމަވެސް މުވައްޒަފުން ކިޔަވައިގެން އަންނަން ފެށިފަހުން އެމްޓީސީސީގެ ވިޔަފާރި ދިޔައީ ދަށްވަމުން” އާބިދާ ރަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.
ޑިގްރީ ފެންވަރަށްވުރެ މައްޗަށް ތައުލީމު ހާސިލުކޮށްގެން ތިބި 15އަށްވުރެ ގިނަ މުވައްޒަފުން ތިބިއިރު ދެތިންމުވައްޒަފަކު ފިޔަވައި ދެންތިބީ މުޅިންވެސް ކުރީގެ މެނޭޖަރުންގެ ދަށުގައިކަން ނޭގުނުކަމަށްޓަކައި ހިތާމަކުރަމެވެ. އެހެންކަމުން މަތީތައުލީމު ހާސިލުކުރި ގިނަ މުވައްޒަފުންތަކެއް ހިތްހަމަނުޖެހިގެން އުޅޭކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އެފަދަ މުވައްޒަފުން އެމްޓީސީސީ ދޫކޮށް ދިއުމުގެ އަސްލަކީވެސް އެއީއެވެ. ދެވަނައަށް ފާހަގަކުރެވެނީ މަތީތައުލީމް ހާސިލުކޮށްގެން ތިބިމުވައްޒަފުން އެއްފަރާތްކުރާކަމެވެ. މައިގަނޑު ސަބަބެއްކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ އެފަދަ މުވައްޒަފުންގެ ޚިޔާލާއި ފިކުރާއި ކުރީގެ މެނޭޖަރުންނަށް ގަބޫލުނުކުރެވުމެވެ.
އެހެންކަމުން، މިހާރުގެ މެނެޖިން ޑީރެކްޓަރަށް ގޮވާލަނީ މިފަދަކަންތައްތައް ބެއްލެވުމަށްފަހު ތައުލީމީ ޒުވާނުންނަށް ފުރުސަތުދިނުމަށެވެ. އެމްޑީގެ ކޮޓަރިކޮޅުމަތީ ދޮރުވާނުންގެ ގޮތުގައި ތިބޭ ފަރާތްތައް ދައްކާވާހަކަ ގަބޫލުނުކޮށް އަމިއްލައަށް މުވައްޒަފުންތައް ތަޖްރިބާކުރުމަށްފަހު މަގާމުތައް ހަވާލުކުރުމަށެވެ.
ބަދަލުގެނެވޭނީ ބަދަލުކޮށްގެނެވެ.

އިސްތިހާރު

21 ޚިޔާލުތައް (+add yours?)

 1. "qalb"
  މާރިޗު 08, 2010 @ 08:40:40

  hehe hehe don’t give up! YOUR MIND IS YOUR BIGGEST ENEMY

  ރައްދު

 2. jack
  މާރިޗު 07, 2010 @ 22:41:13

  I heard from a very close buddy of mine that “Cuts” or Abdulla, presently one of PA of Maafannu resigned due ro bidhas’ complain to athif after a meeting. Also he was one smartest among us then. what will happen this time? May be Shaheed, Latheef or some other educated one will go

  ރައްދު

 3. Parot
  މާރިޗު 07, 2010 @ 22:34:47

  y r they so scared about truth
  didn’t they relalize what will be going through fenbo, dhonlubo and epecially ageelbes’ mind. they atleast appreciate others so they earned respect from bottom of our hearts. But how could bidha even come close to them. so if they were forced to depart , y these under performers and chatterboxes have to stay. Give others a chance for a Better change.

  ރައްދު

 4. Fact
  މާރިޗު 07, 2010 @ 22:04:42

  Can someone tell me what the company had provided for Ms. Bidha rather than what Bidha has given to the company and its staff? Is she a volunteer? What about the education provided for her by the company and the high position?

  Don’t talk about what you have done for the company instead thinks what the company has done for you.

  ރައްދު

 5. Faadey
  މާރިޗު 07, 2010 @ 22:03:30

  އަސްތާ މިޖެހުނީ ކަންތަކާ! ކިހާވަރަކުން ދާނެބާ؟ ސައްޕޭ އަށްވެސް ހިއެއްނުވޭ މިވަރުގެ ކަމަކާ ކުރިމަތިވިހެނެއް މިވޭތިވެދިޔަ ތަނުގައި. މާދަމާ (ހޯމަ) ދުވަހަކީ ބޮޑުދުވަހަކަށްވާނީ.. ބިދާ އޮފީހަށް ދުރުވާނެބާ!!! ނޫނީ ސަލާމް ބުނާނީބާ!!!!! ނޫނީ އެމެޖެންސީ ލީވް އެއްނަގާނީބާ!! މީހައްތާވެސް އުފެދޭސުވާލެވެ. އަހަރެންނަށް އެނގޭގޮތުގައި ބިދާ އަކީ އެއަށްވުރެކެރޭ ގަޓް ހުރިމީހެކެވެ. ޑިގްރީ ގްރޫޕް އުމުރުންވެސް ޅަވާނެއެވެ. ތަޖުރިބާވެސް މަދުވާނެއެވެ. ކުރިމަތިލާންމިޖެހުނީ ބަރަވެލިކަނޑާއެވެ. ހުވަދޫ ކަނޑާއި، ކާށިދޫކަނޑުހެނެއްނުވާނެއެވެ. ނަގާބާނި ބޮޑެތިވާނެއެވެ. ނަގާނީވެސް ކުއްލިކުއްލިއަކަށެވެ. ޖެހޭނީ ކުރިމަތިލާށެވެ. ނޫނީ ޖެހޭނީ މިލަދޫބޭރުގައި މަޑުކުރާށެވެ.

  ރައްދު

 6. emptycc
  މާރިޗު 07, 2010 @ 18:43:16

  Blog Stats Summary
  Total views: 68,808

  Busiest day: 1,613 — Wednesday, March 4, 2009

  Views today: 1,303 (last update 18:40)

  ރައްދު

 7. Baafothikolhu
  މާރިޗު 07, 2010 @ 18:25:53

  well…firstly this is an informal blog created by some staffs and they write what they feel is right…or wat they like….blog admin maintains it(who ever they are)…it doesn’t necessarily have to be true always…caz they (writers) are not given information officially by MTCC to put in the blog….so guys, dont be thousand thousand for seeing an articel that doesn’t make sense…or talks about someone which is not true…this is not an authorised blog for u to see all truth…think about how Dhivehi observer started during Maumoons regime…how many ppl trusted it…if u dont trust the blog, just dont open it…

  For me its really funny that Bidha sent a mail using MTCCs mail system in reply to something written on blog..MTCCs mail sustem n this blog re two different things…one is a formal media n other informal…i wonder whether she will not circulate a memo regarding something on this blog…this proves how effective the blog has been…all credits to blog writers n admin…this is wat Bidha has done…

  n for thos who says that Companys profit has gone down after Scholars started serving the Company…How do you guys know that its only caz of those scholars the profit went down…how many other factors can be there that can affect the profit of a company…some have mentioned that some scholars hve left the company after studies…thats also caz of the carelessness of ppl like Bidha…y cant they have a sensible binding agreement that can make those scholars who left accountable infront of a court…each scholar is given a different areement…its a piece of paper..not an agreement even…who is responsible…Bidha…ppl like Bidha are the problem of this company…

  ރައްދު

 8. DOT
  މާރިޗު 07, 2010 @ 18:23:00

  If anyone is concern about the companys’ “Viyafaari” than stop bullying arround. Stop encouraging to buy exclusive furnitures. Stop approving unlimted overtime. Get a record of all your tasks so the next could follow. Give more time to company productively than in TEA room.
  Sad that most of you all so called seniors are waste of minds when DRP mis-used this company and now MDP is.
  Most of you just care about your job and position but do not give a damn about MTCC. All you do is keep quiet in SM meetings and encourage juniors to write or talk about what happened in those meetings. When they do you all get pissed. SO do we lie or keep quiet like you all?

  ރައްދު

 9. 1313
  މާރިޗު 07, 2010 @ 16:35:17

  qaanoon asaaseege 27 vana maadhaa kiyaalumah abdha ah govaalan , kureege gonmushuge amuru verikan adhives huree thee hithaama kuran , adhi gina dhuvas v mee hakah ihuthiraamu kuraa haalu bunelan , everyone in mail fonu viyas , vefaa vaa hudhumuhuthaaru kameh badhaleh nuvaane , namaves dhen nuvaan azum kada alhaa thi MILITARY goi gandu dhookohlabala…

  sory bidha 1313

  ރައްދު

 10. firihen jamaley
  މާރިޗު 07, 2010 @ 15:21:05

  E EEE buguney buguney ah libunu fakureh, E EEEE emmenge ufalhen… ABI dhen liyaa echchen ingigen lilebala UFALHEN …

  ރައްދު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s