Everyone


އެވްރިވަންއަށް

ހިތްގުޑާބެ

ފެންވަރު އެބައިނގޭތާ! އެވްރީވަން ގެ ރައިޓްސް ދީފައި ވަނީ ކުންފުނީގެ އެންމެނަށް އަންގަންޖެހޭ ކަންތަށްތަށް އެންގުމަށް ޓަކައި ވަކި މުވައްޒަފުންތަކަކަށް އެކަނި…. ކީއްކުރާނީ ވާނުވާނޭގިގެންގޮސް ހިތުގެ އުދާސްތަށް ވެސް މިބޭރުކުރެވެނީ މިއެޑްރެހުގައި . އިނގިރޭސިން ލިޔަން ނޭގުނުއިރު ދިވެހިން ލިޔުނުނަމަދޯ! ދެން މިލިޔުނު އެއްޗެއް ލެޓިނަކަށްވެސް ނުވި ހޮހޮހޯ.
(އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް)

ތިމަންނަމެން ގެކިބައިން ތަޖުރިބާލިބިގެން ނޯ ތިބުނާ ވާހަކަޔަކީ. ކަމަނާ ގެ ބާރު އޮތްއިރު ކަމަނާއަށް އިނގިރޭސިން ނާއި ދިވެހިން ލިޔެކިއުންތަށް ތައްޔާރުކޮށްދިނު މާއި މެއިލް އަށް ޖަވާބު ދިން ދޮން 2 ފިރިހެން ކުއްޖަކަށް ބޮޑެތި ޕްރަމޯށަންތަށް ދިންވާހަކަތަ؟ (މި އޮޅުވާލުމާއި ދޮގުހެދުމުގެ ތަޖުރިބާ) ނޫނީ އެއިމް ކުންފުންޏާއި ހަވާލު ކުރުމުން ލިޔެކިއުންތަށް ބަލަހައްޓަން ތިތަނުން އަންހެން ކުއްޖަކު ގެންދިޔަވާހަކަތަ. ބަލަ އެންމެންނަށް އިނގޭ ސިއްރެކޭ ތި 3 ކުދިން ނަށް އެކިދުވަސްވަރު ކަމަނާގެ މެއިލް ޕާސްވޯޑް ދީގެން މެއިލްތަކަށް ޖަވާބުދޭކަން. ދެން އިތުރަށް ތިބުނާ ތަޖުރިބާއަކީ ތިތާގަތިބި ބައެއް ކުދިން ގޮވައިގެން ގޮސް މަގުމަތީ ބަޒާރުގައި ކުރި ވިޔަފާރީގެ ތަޖުރިބާގެ ވާހަކަތަ؟ ބަލަ ތިކަމަނާގެ ވަކިތަކުން ސަލާމަތް ވާން އޮތީ ބުނިކަމެއް ކޮށްގެންކަން އިނގޭތީ އެކުދިން އެއިރު ބުނިގޮތެއްހެދީޔޭ……. މިހާރު ތިފެއިލްވަނީ އަމިއްލަޔަށް ހީވަނީ އެކުދިން ނުކޮށްދީފާނެޔޭ ނޫނީ ބުނެލަން ލަދުގަންނަނީ ދޯ؟ ތިކަމަނާ އެޗް.އާރުގައި އިންނެވިއިރު ކުންފުނީގެ ދެމީހަކު އެޗް.އާރު ވަހަކަ ދައްކަންޏާ ބުނާނެ އާބިދާ މިތަނުން ބޭރުކުރެވޭނީ ކޮންގޮތަކަށް ހޭ. މީ ކަންބޮޑުވާ ބޮޑު ސުވާލެއް.؟ ރެޔާދުވާލު ކުރިކަންތަށް ކުރުގޮތަކަށް ބުނަންތަ. ބަންދު ޒަމާނުގައި ކޮށިން ގެރިނެރޭހެން ލަޓިބުރި ހިފައިގެން ކަލޭމެން ލަވައި މަސައްކަތްކުރުވީ އެއިރު ބަންދަށް ވިސްނުނީ ތޯއްޗެއް ކުންފުނި މިގޮތަށް ލަޓިބުރިހިފައިގެން ތަޅާމަރައިގެން ނުހިންގޭނެގަން ދެން ކިޔަވަދޭން ފެށީ. ދެން ފެށުނީ މުހުސިނު ދައުރު މިއިރު ނަސަންދުރާ ހިންގުމަށް ފިރިކަލުން އެކައުންޓެންޓަށް މުހުސިނު. މީ ސަލާމަތްވީގޮތް. އެންމެ ފަހުދައުރު އާތިފް ގެ ފުރަތަމަކޮޅު އުސްމާނު ބުންޏޭ ބުނެ ދޮގުހެދީމާ 2 ވަނަދުވަހު އެ ކަލޭގެ ބަހައްޓައިގެން އެހީމަ އަނގަ ޗޭވި މަންޒަރުވެސް ދުށީމޭ. އަދި ބަވާލާފަ ކެބިނުން ނެރުނު މަންޒަރުވެސް ދުށީމޭ. ދެން ތި ފިސަހަރި ކަމަނާ ޑީ.އާރު ޕީ ގައި އަޑުގަދަ ކޮށްގެން އެތާތެރެއިން އާތިފް އަށް ބާރުފޯރުވައިގެން ޕޮރަމޮށަން ހޯދައިގެން އެއިމްގެ މަގާމަށް ދިޔުން މީ ތަ ތިބުނާ ރެޔާދުވާލުކުރި މަސައްކަތަކީ؟ މިތަ ތިޔަބުނާ ދިން ތަޖުރިބާތަކަކީ؟ ބަލަ ކުންފުނިން ބޮޑުޙަރަދު ކޮށް ކިޔަވަދިން މީހުންނަށް ކުންފުނި ހަވާލުކޮށްފަ ގެޔަށް ދިއުން މާރަގަޅުވާނެ އިތުރަށް ލަދުގަންނާކަށް ނުޖެހޭނެ. ކުންފުނިން 20000.00 ރުފިޔާ ހިފައިގެން ދާއިރު ތީ ކޮންކަމެއްކޮށްގެން ގެންދާ ފައިސާއެއްކަން ވިސްނާލިންތަ. ރަތްދަކަ އަވީގައި އެތަން މިތާގައި މަސައްކަތް ކުރާ ޓެކްނިކަލް މީހުންނާއި އެހެނިހެން މުވައްޒަފުންނަށް ކުޑަ މުސާރަޔެއް ލިބޭގޮތަށް ކަލޭމެންނަށް ބޮޑުމުސާރަ ލިބޭގޮތަށް ތިކަމަނާއާއި ،ހާމިދުއާއި،ސާލިހު ހަދާފަ އޮތް މުސާރަހިފައިން ގެޔައް ދާން ލަދުގަނެބަލަ. ބުނަން މިކަމަނާޔަށް ލިބިގެންވާ ވަރަށް ފުރިހަމަ ހުނަރަކީ އަދި ތަޖުރިބާއަކީ ދެބައޮޑުވުން. އާބިދާ އަމިއްލަޔަށް ވަކިވެގެން ގޭގަ އޮވެބަލަ ކިހާދެރަކަމެއް.

އިސްތިހާރު

13 ޚިޔާލުތައް (+add yours?)

 1. pandey
  މާރިޗު 09, 2010 @ 21:43:16

  dhen mihaaru thiothy bon’dhu budah saa kiyaafa. bidhaa kihineh hadhaany. dhenjeheyny kommeves gothakun kulhibai ahuraalan. nooony baligaboool kuran.

  ރައްދު

 2. jakee
  މާރިޗު 09, 2010 @ 04:31:48

  koba abidha thi othee mabuni than aisfa dhaneh HR ah dhandi ah nubeyneyne.Naseem akee Jariya boy kahala riha gandeh noon.

  ރައްދު

 3. la la laa
  މާރިޗު 09, 2010 @ 04:22:37

  Abidha thi sheereen aa dhe meehun vegen Mtcc ge muvazzafun beynun kohgen DRP hingan ulhunu baeh nun dhoa dhen gabool kuran vee miadhu verikan badhal vejjekan adhu sheereen vess hadhaan kuranvee mihaaru Athif mithaanga naikan. dhen thi ulhaney manje vess visnan vee meehakaa indhegen dhari ah aba oi kan. eyrun rangalhuvaane. konmehen office mail beynun kohgen mail koh memo fonuvaa hadhaane kameh nai..

  ރައްދު

 4. fb
  މާރިޗު 08, 2010 @ 12:56:08

  yo mam just chill. This blogs provides more updated news than others. U need to do your job well, do u think u should be paid more than a technical staff for just filing documents. Coporate do all things related to board and shareholders. HR handle staff.

  ރައްދު

 5. mujarribu
  މާރިޗު 08, 2010 @ 12:41:56

  Varah fakka dhanbu kulaage cupboardeh hissage setuficatu laan gain meehaku lavva bodu agu ga jeehee kaaku? eyru eyna hurree e departumentuge veriyaa kakh! koh fa hurikanthah varah chaalu, mi huree anthareeeeeeeeeeesu vefa

  ރައްދު

 6. Baafothikolhu
  މާރިޗު 08, 2010 @ 07:35:03

  heheh…cool down..cool dwon everyone….but i think everyone is right…

  ރައްދު

 7. S!!!!!!
  މާރިޗު 08, 2010 @ 03:23:22

  This is Regarding the email ..

  where are the policy…

  Have any one read any policy are they following IT…
  do they know there is Company’s Policy! or have you ever know there is a policy regarding “system user accessible policy” you CAN GET THIS POLICY FROM INTRANET

  have any one think about how much time is taken to maintain IT

  example: company assets & chain of command are provided to end users for the company benefit
  so the end user can manage and coordinate there office work at any time.
  it mustn’t be treated as a personal item that belongs to you,
  remember! you are the person who take the full responsibility handling it.you must take full responsibility misusing the assets & chain of command that may cause several damage to the work force and the company

  if you cannot handle the responsibility please don’t bother using it

  ރައްދު

  • mujarribu
   މާރިޗު 08, 2010 @ 12:47:01

   IT mithanah a ee tha
   emeehunah kon policy eh
   koko thilafushi vazeefa ah vedhdhee e deparmentun beynun nethey bunafa ovvaa. mee hama mujjarib thedheh. esoru kurikamakee thaaga nidhun.

   ރައްދު

   • S!!!!!!
    މާރިޗު 09, 2010 @ 02:43:02

    Polices are mode so no one is above IT
    i am not talking only about IT policies …

    without IT there is no MD ,Without MD there is no Company

    we are the road builder of Technology you need us
    we are helping you so you can do more work in in limited time

    we will stop them if they misuse what we have build it is not for one person benefit it is for whole corporation

    ****
    benunnetee bunefaa vadabee sababuthake huregenu
    1. Education
    2. Capability

    ekamaku vadanee
    1.Experence
    2.Vilingneess to impove

    so plz thank to them giving you an opportunity

    ރައްދު

 8. Dhaaira
  މާރިޗު 08, 2010 @ 00:40:04

  Not Only Bidha…
  Y dont u tell or write others:/…
  Shereen: ” Hassan Can u pls. bring me Papaya”
  Finance…zzzz: ” Shakir How much is fish today , can u buy me 2 or 3 and please keep in OBC or if u can pls send my home”
  Dhaitha: Kalo i need to buy Onion Kilo, i fnot more than Rf. 6/-
  Bidha: “Kobaa eyna ma dhi saives nuboi mi ulhnee, mihaaru e filee madhen kihiney saibonives…. ey sss dha memo eh liye office gadeega office ulhen..”

  ރައްދު

 9. Gagunas tharana
  މާރިޗު 08, 2010 @ 00:33:37

  Hehhe
  Esoru: Kiyaahuvaa Theyraa vaadhaa Vo qasam boiraadhaa
  Dhaa: Dak Dak thelhenee hithey
  Esoru: Kuchu Kuchu Hothaahey.
  Dhaa: Ey baavafaa vee furaanaige kaanaaa.
  Esoru: Thiyahen nuhadhavaashe engeytho very sorry:

  Last night SMS regarding Blog article…. wah wah. kiyaa singer hey. Kiyaa shaairu hoo.
  last sms nuvaanma Isq dhuniye gaa hithaama thakeh nujehuneehey….

  ރައްދު

 10. Faadey
  މާރިޗު 07, 2010 @ 22:22:44

  ކޮބާ މިއޮތީ މަބުނިތަން އައިސް ކުޅަނދުރުހަތަޔަކާ ތި ކުޅުނީ ދެން ކުރިން ހަސަދަ ފިލުވަން ތިބިހުރިހާމީހުން މި ބްލޮގް މެދުވެރިވެގެން ހަސަދަ ފިލުވާނެ.. ބިދާގެ ފަތިފުއްހާމަ ކުރާނެ، މިއަދުވެސް ހޮޓަލެއްގާ ބިދާގެ މަސައްކަތުމީހުން( މައިންޓަނަންސް ޓީމް) ކިޔާ އަޑު އެހިން ނަސަންދުރާ ބަންދުކުރަންވެގެން ކުންފުނީ މަސައްކަތުމީހުން ނެރެގެން ކުންފުނީގެ ޕިކަޕުގައި ކުންފުނީގެ ހަރަދުގައި އޯވަރޓައިމްދީގެން އެތަނުގައި ހުރިގަސްތަކާއި އަދި މިކަހަލަ ބައިވަރުސާމާނު އުފުލިވާހަކަ. މީތަނުގަ ތިބިތަންދޮރުނޭގޭ މީހުން ލައްވާ ކުރުވާފަހުރި ކަންތައް މިކަހަލަ ކިތައްކަންތައް ހުންނާނެ، ދެން އެނގޭނީ އަރިސް މީހަކު ރުޅިއައީމަ..އެހެންވެ އަބަދުވެސް މިކިޔަނީ ގުލްޒާރުގާ ނަޔާމަގޭ ނޫރާނިމާ ފޮޅޭނެޔޭ ބުލްބުލްތަކާ ކޮކާތަކާ ފަރިވާއިރުން ފޮޅޭނެޔޭ…. ހަމަ އެގޮތަށް ޝާއިރު ވިދާޅުވަނީ ބޭހާއި ނުކުޅޭތިބަޑި ނޭގިހުއްޓާ އަނދައިދާނޭ ގޭމަ ކޮޔާ ފިހިދާނޭ…

  ރައްދު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s