Vazeefaage husha-elhunthah!


ވަޒީފާގެ ހުށައެޅުންތ ައް ހުށައަޅަން ފަށައ ިފި

އެމްޓީސީސީ ހިންގުމުގެ އޮނިގަނޑު ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން އަލަށް އުފައްދާ ބިޒިނަސް ޑެވެލޮޕްމަންޓް ޑިޕާރޓްމަންޓަށް މުވައްޒަފުންނެގުމުގެ ކަންތައްތައް ވަރަށް ސިއްރުގޮތެއްގައި ކުރިއަށްދާކަމަށް ބްލޮގަށް ވަރަށް އިތުބާރުހުރި ގޮތަކަށް މައުލޫމާތު ލިބިއްޖެއެވެ. މިގޮތުން އެކި ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ގާތްމީހުންނަށް، ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ލިބޭނެކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަގީންކަމާއިއެކު މަގާމުތައް ހުށައަޅަމުން އެބަދެއެވެ.

ބިޒިނަސް ޑެވެލޮޕްމަންޓް ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ އޮނިގަނޑު ހެދުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތް، އެކިމީސްމީހުންނަށް މަގާމުބަހަމުން ދާއިރު، ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ އިސްވެރިއެއްގެ ގޮތުން ޑިރެކްޓަރކަން ލިބިގެން އުފާފާޅުކުރަމުންދާކަމަށްވެސް މައުލޫމާތުލިބެއެވެ. މިޑިޕާރޓްމަންޓްގެ އޮނިގަނޑު ރޭވިފައިވާ ގޮތުން އެމްޑީވެސް ހަރަކާތްތެރިވާންޖެހެނީ މިޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ފަންކްޝަނެއްގައެވެ.

އެހެންކަމުން ބްލޮގުން ގޮވާލަނީ އަވަހަށް ސިއްރު އެޖެންޑާތައް ހުއްޓާލާ، ދެފުށް ފެންނަގޮތަށް އިއުލާންކޮށްގެން މަގާމުތަކަށް މީހުން އައްޔަންކުރުމަށެވެ.

އިސްތިހާރު

5 ޚިޔާލުތައް (+add yours?)

 1. Andhu
  މާރިޗު 01, 2010 @ 20:34:46

  STO Credit Scheme fashaifi. Dhen musaarakolhu huskohlan dhaanvee. Fathi TV akaa, bodu ais alamaari akaa, thin thanun kekey undhunakaa, fahaa fohtei ganelanvee.

  ރައްދު

 2. dhontha
  މާރިޗު 01, 2010 @ 07:53:56

  Mrs Soosong is the director. The boys are Fariq n latheeph. this must be hell of a department. hope thswe guys will get along. aslo heard that she does even have courtesy to ask for their assistance to generate a functional structure for this department

  ރައްދު

 3. koimalaa
  ފެބުރުއަރީ 28, 2010 @ 19:32:28

  Breaking News

  Chief Operating Officer : Usman Hafeez
  Head of Logistics Department: Ahmed Solih Nasir
  Head of Contracting Department : Abdulla Thasleem
  Head of Transport Department: Shifau Ali
  Head of Trading Department: Ibrahim Latheef
  Head of BSS: Abida Rasheed
  Head of Finance: Hawwa Huzaima
  Head of Administration department: Fathmath Liusha
  Head of IT Department: Ahmed Salaam
  Head of HR Department: Ahmed Naseem
  Head of Corporate Department: Sheereen
  Head of Business Development: Aishath Suzan

  ރައްދު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s