Meeting after a meeting


You’ve been sitting in the meeting for 93 minutes. It feels like 93 days. It was supposed to last an hour, max, but the Senior VP is in the room, and the point of the session was to discuss his pet project, and no one wants to be the first to crack. Everyone else is busy making gratuitous points designed to flatter Mr. Big. You’re entertaining fantasies about throwing a cream pie, or worse, at the blowhard who just won’t stop talking about how successful the project will be. You know it’s doomed to fail; it’s the high-tech equivalent of selling ice to the Inuit.

You’re asking yourself, who’s in charge here? How did all these reasonably well-intentioned people get so far out of whack? And, more to the point, how can this juggernaut be stopped? 

This is every day story in our beloved organization. Unit meetings, section meetings, department meetings, committee meetings, senior management meetings, board meeting, etc. Then what time do they have for any thing else. Lets see:

Office opens at 8:00am, card in and go for tea, when return it will be 9:30am. Check mails, organize their work for the day, oh its 10:30 tea break. As they return meetings starts. Mostly un-planned meetings which, has no focus on any subject but chat and chat. Some call it time pass and get away for their personal reasons. The weirdest thing is no-ones follows up the discussed matters in these meetings.

 I will leave you all to decide how productive most of these meetings are!

އިސްތިހާރު

12 ޚިޔާލުތައް (+add yours?)

 1. beywafa
  ފެބުރުއަރީ 15, 2010 @ 11:28:48

  hmmmmmmmmmmmmm…. me meeting thakakee hamawaguthu beykaaru krumuge laamaseelu misaaleh. kunfineege dhuruvisnumeh neh gaathu visnun ves dhanee konme dhuvahakaa hein badhaluvamun. mdp uh thaa idhu kuraa verin elhi haa bathah heyo kiyagen mivaruy nethifa. hama hurihaageh lumeh ves vaanee aa dhaige muvazzifunnah..thin riyaa nagaigen dhuvamun dhiya dhoni kunbu bidhijje, engine elhey kah laari eh neh. biya baani theyrey ga hugaanu gehlijje. dhen kiyolhu mitheh me moya yas falhuveri kudhin hadhaanee kihineh?

  ރައްދު

 2. Karukehey.
  ފެބުރުއަރީ 14, 2010 @ 22:53:37

  What happend to today’s 2.30 meeting? MD was not in office today so whos the chairman? real chairman or…shadow Dhonbe?
  Will have continous meeting till end of this month……

  ރައްދު

 3. galolhu
  ފެބުރުއަރީ 13, 2010 @ 10:39:42

  MTCC needs a complete ovehauling. Or better still hand this over to an ex-addict under PPP – Galolhu Blog

  ރައްދު

 4. MD
  ފެބުރުއަރީ 12, 2010 @ 20:16:48

  I will continue from where you left…….

  Since mass laryngitis is not an option, you need the Ten Commandments of Meetings. Moreover, you
  need to post them prominently in meeting rooms so that everyone can begin to follow them – especially
  the leader. Remember that even Moses had trouble with his unruly flock from time to time, so be prepared
  for the occasional outburst of the modern corporate version of Baal worship.

  …..
  and the article goes on. Be creative, productive and ingenious. Don’t write to disintegrate the company. Try resuscitating instead. I know some people are frustrated, I am looking at every possible hole, you have never imagined.

  ރައްދު

  • Laila
   ފެބުރުއަރީ 14, 2010 @ 20:55:44

   MD if thats the case look at this again … is this what you called creative, productive and ingenious …

   ” 1. Failed to run a Unit – reward, Promoted to Section Head
   2. Failed to run the Section – reward, promoted to Department Head
   3. Failed to run the Department – reward, transfered and promoted to Deputy Director, MREIC
   4. And now MREIC dissolved – reward, The Special Envoy … ”

   and great thanks to the guys who posted this comment … some even say that this guy is feeling very insecure as he thinks he has has no place in MTCC … thats why he is volunteering for each and every committee …

   ރައްދު

  • beywafa
   ފެބުރުއަރީ 15, 2010 @ 12:56:23

   heevanee mi ulhenee varah boddah ohligen. mi blog ga huryey faidha huri reffer koh fa hunna artcliekudkon gulhey raha ehh jassaalafa..
   thibeyfula ves kula kula jassafa huna chartu thah hadha yo,,mi gothun thi meeing thakun nerevunu chartuga suvaalu marku golhiyeka adhi varah maja golhiyeh idhey. eyah mi kiyanee idea bank….

   ރައްދު

 5. MD
  ފެބުރުއަރީ 12, 2010 @ 20:05:40

  look at this also

  ރައްދު

 6. Bafaa
  ފެބުރުއަރީ 11, 2010 @ 23:44:07

  what about the time spent on unnecessary phone calls . Freaks like Shadow Dhombe spends most of the time on the phone, doing his own dirty business in office hours. Damn, he is been an example to every issue. How did you find this guy ??

  ރައްދު

 7. khan
  ފެބުރުއަރީ 11, 2010 @ 23:11:05

  miyadhuge bodu meeting egunu gothuga, contracting ge huriha vehicle thaka barge thakeh lgoistic ah badhu kuranee, adhi logist aai skaes ge service section thilafuttah badhalukurane Mega departmenteh ufahdhaafa. heenaru vamundhaa thilafushi muaziffunnah mi group govaigen mikan vaane ba? contracting ah mi kamun eadache kuda vaane adhi staffun madhu vaane..ekkala klhey group ves thilafuttah dhaanee dho.
  adhi mivaru nimunee kee noon, usman teamu ves logistic aa ekkolanee. Kaaku ba boss akkah vaanee. Directoreh uffahdhan jehunee…

  ރައްދު

 8. ކަކުނި
  ފެބުރުއަރީ 11, 2010 @ 23:08:18

  އަސްލުވެސް މީޓިންގ ކިޔާ ޑީޕާރޓްމަންޓެއް ހަދަންވެފަ އޮތީ< މިހާރުވެސް މީޓިންގ ތަކަށް މީޓިންގ ރޫމް އެރޭންޖް ކުރާ ކުއްޖެއް އިނދޭ. އޭރުން އޭނަވެސް މަޤާމާއި ގުޅޭ ޑިޕާރޓްމަންޓް އަކަށް ދެވުނީ. ދާދި މިދާކަށް ދުވަހުވެސް ވެރީ ސީނިއަރ މީހަކަށް މީޓިންގ އަކަށް ކޯލް ކުރަންވެގެން އުޅެ އުޅެ އެކަންވާގޮތް ނުވެފަ އޮތީ އޭނަގެ މީޓިންގ ތައްގިނަކަމުން.

  ރައްދު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: