Mega Department


މެގަ ޑިޕާރޓްމަންޓް

ކުންފުނީގެ މެގަ ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ގޮތުގައި ތިލަފުށި ޑިޕާރޓް މަންޓް ހެދުމަށް ސްޓްރަކްޗަރ އެމް.ޑީ ނިންމަވައިފިއެވެ. ރޭގެ ވަގުތެއްގައި ޓީ.ބީ.ޑީ ގެ ސީނަރ ސްޓާފުންނާ ބައްދަލުކޮށް ދެއްކިވާހަކައިގާ ، ލޮޖިސްޓިކް، ސޭލްސް ސެންޓަރގެ އާފްޓަރ ސޭލްސް ސަރވިސް އަދި ………. އެއްކޮށްލާ މެގަ ޑިޕާރޓް މަންޓްގެ ގޮތުގައި ހެދުމަށް ނިންމަވާފިއެވެ. ތަނުގެ ހެޑަކަށް ހަމަޖައްސަވާބޭފުޅާގެ ނަން 14 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހު އިއުލާން ކުރެވޭނެއެވެ. ދެން މިވެރިންނަށް ތިލަފުއްޓަށް ދިއުން މީކިހާވަރެއްގެ ކަމެއްކަން އެނގިދާނެއެވެ. ކުންފުނީގެ ބައެއްމީހުން މިކަމާ ނިޔަރޮއްޖަށް ތަދުވާތީ އުޅެންފަށައިފޫއެވެ. ބެޑްމިންޓަން ކުލަބުގެ މީހުން ހަދާނީ ކިހިނެތްބާވައެވެ. ތިލަފުށީގައި އެފަދަ ތަނެއްތައްޔާރުކުރާނީ ބާވައެވެ. ނޫނީ ސްޕީޑް ލޯންޗެއް މިދެތެރޭ ދަތުރުކުރުމަށް ބާއްވާނީބާވައެވެ. ކުލަބްގެ ދާއިމީ މެމްބަރަކު ބުނިގޮތުގައި އެންމެބޮޑު މައްސަލަ އަކީ ކާރުކޮޅު ފޮހެން ދެންޖެހޭނީ މަގުމަތީ މިއުޅޭ ބަންގާޅުމީހުންނަށް ހަވާލުކުރާށެވެ. މެގަޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ހެޑްގެ (ހީވާގޮތުން) މެންދުރުފަސް ވިޔަފާރިޔަށް ދެންވާނީ ކިހިނެތްބާވައެވެ. މީތިތޯ އޭތިތޯ ނިންމަން ވަރަށް އުނދަގޫ ސްޓޭޖަށް ދިޔައީއެވެ. އެސޮރުބުނިގޮތުން ދިޔަސްދާނީ ފްރެސްކޯގެ ކޮފީ ނިންމާފައެވެ. ކުންފުނީގެ އެތެރެއިން އަޑުއިވޭގޮތުން ރާޖެސް އަނެއްކާވެސް ޓީ.ބީ.ޑީ އަށް ގެންނަންވީއެވެ. އޭރުން ދެން ކުންފުނި ހަމަޔަކަށް އެޅެންފަށާނެއެވެ. ރާޖޭސް މިހާރުގޮސްވީ އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ބިސްނަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކުންފުންޏެއް ހިންގުމާހަވާލުވެގޮސްފައެވެ. މީފަހަރުގައި އޮޅިފާވާކަމަކަށް ވުންގާތެވެ. މިތަންވެސް ހިނގާނީ ސްޕެސަލް އެންވޯއީގެ (ޝެޑޯ ދޮންބެ) ދަށުންނެވެ. ކިއުމަންޓް ބޮޑުމީހާ މިކަމާ ވަރަށް ޖެހިލުންވާނެއެވެ. އެންވޯއީ މި އެއްޗެހި އެތެރެކުރާތަން ބަލާފާނެތީއެވެ. ތިކުދިންނަށް ފަހަރުގާ އޮޅިދާނެ، މެގަކީމަ މިތަނަކީ އެންމެބާރުގަދަ ޑިޕާރޓްމަންޓޭ ، ކިތަންމެ ބާރުގަދަވިޔަސް އެންވޯއީގެ ބެލުމުގެ ދަށުންނޫންގޮތަކަށް އެއްވެސް ތަނެއް ނުހިގާނެ. ބޮޑާހާކާ މީހުންޖެހޭނީ ދާން.
megaman

އިސްތިހާރު

5 ޚިޔާލުތައް (+add yours?)

 1. Tim
  ފެބުރުއަރީ 14, 2010 @ 22:55:06

  Kobaa heekurigothakah nuviyyehnu….

  ރައްދު

 2. galolhu
  ފެބުރުއަރީ 11, 2010 @ 13:55:06

  Shadow Dhonbe is really great!!!

  ރައްދު

 3. khan
  ފެބުރުއަރީ 10, 2010 @ 23:01:40

  millimeter has grown up to a Mega meter. Great job. It is an inspiration to all the dreamers
  I am just confused does this MD knows anything about MTCC. he should meet lower level staff to know what this compmny about. a

  ރައްދު

 4. Dilbahaaru
  ފެބުރުއަރީ 10, 2010 @ 22:56:39

  new stucture will be annouced on coming sunday. Just wait and see who has influeced more on this. Better starts firing useless bosses and save our hard working labour force. Now MTCC is like a swet shop, no one knows what they are doing.
  Blury vission with crippling legs. hearing aid to be used to hear the pleading employees.soon it will lose many of hard working loyal staff.

  ރައްދު

 5. VERY SENIOR
  ފެބުރުއަރީ 10, 2010 @ 14:51:02

  go to sleep, its just nightmare

  ރައްދު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: