iulaan -1


ޢިޢުލާން – 1
ލިޔެ ތައްޔާރުކުރީ: އެދުރުބެ
—————————-

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓްއެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮންޕެނީ އަންލިމިޓެޑް

ޢިޢުލާން
ނަންބަރު: NAFA/2010/001 
(އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް)

އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ރިސްޓްރަކްޗަރ ކުރަން އެބަ ބޭނުން ވެއެވެ. ވީމާ މިކަމަށް ކުރިމަތިލައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ކަންތައްތަކަށް އެއްބަސްވާގޮތުގެ މަތިން ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 1. ކުންފުނީގެ ގަނެވިއްކުމާއި ބެހޭ އެންމެހައި ކަންތައްތައް އެއްޑިޕާރޓްމަންޓަކަށް ހަދައި، މިހާރުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް އަދި ސޭލްސް ޑިޕާރޓްމަންޓް އުވާލައި، އަލަށް ހެދޭ ޑިޕާރޓްމަންޓުގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރަކަށް (މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ފެންވަރުގައި) އަލްފާފަލް މުހަންމަދު ނަސީމް (މޮޅު ކަޅޭ) ހަމަޖެއްސުން.
 2. ސޯމިލްގެ އިރުން ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގުގައި މޭޒު ބަރި އަތުރައިގެން އުނގުވިޔަފާރި ކުރާނެ ޑިޕާރޓްމަންޓެއް ހަދައި، މި ޑިޕާރޓްމަންގުގެ ދަށުން 4 ސެކްސަން ހަދައި ކޮންމެ ސެކްސަނެއްގެ ދަށުން 3 ޔުނިޓް ހަދައި، މި ސެކްސަންތަކާއި ޔުނިޓްތަކަށް ކޮންމެހެން ވެރިން ހަމަނުޖައްސައި، މުޅި ޑިޕާރޓްމަންޓުގެ ވެރިއަކަށް އަލްފާފަލް މުހަންމަދު ނަސީމް (މޮޅު ކަޅޭ) ހަމަޖެއްސުން.
 3.  ކުންފުނީގެ ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގައި މިހާރު ގެންގުޅެމުން މިދާ އުސޫލަކީ މާކަމުދާ އުސޫލަކަށް ނުވާތީވެ، ޓީ.އެސް.ޑީ އުވާލައި ހަމައެކަނި ކުންފުނީގެ މީހުން އެތަންމިތަނަށް ދަތުރު ކުރާނެ ޑިޓްމަންޓެއް ހަދައި، މިޑިޕާޓްމަންޓް ވަގުތީ ގޮތުން ހިންގެވުން އަލްފާފަލް މުހަންމަދު ނަސީމް (މޮޅު ކަޅޭ) އާއި ޙަވާލުކުރުން.

ވީމާ މަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ ކަންކަމަށް އަނގަބަހުން އެއްބަސްވާން ބޭނުންވާފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ކަޓުގެ ޖުމްލަ އަދަދާއި އެކު ކެފޭ 36 އަށް 11 ޖެނުއަރީ 2010 ވަނަ ދުވަހުގެ އިރުމެދުން ފިލުމުގެ ކުރިން ޙާޒިރުވެދެއްވުން އެދެމެވެ.

07 ޖެނުއަރީ 2010

އިސްތިހާރު

3 ޚިޔާލުތައް (+add yours?)

 1. bafayaa
  ޖަނަވަރީ 14, 2010 @ 11:35:38

  Dear Blog admin,

  I would be grateful if you could check your email and upload the articles faster than now. I have noticed that many writers and readers are being disappointed due to late in updating the blog.

  Mr. Bafayaa Senior

  ރައްދު

 2. kalhey
  ޖަނަވަރީ 13, 2010 @ 19:04:29

  mohanah dhoni dhin gothah deputy driectorun thakkeh departmnet headun ge ogthuga behettumakee bodu waste eh. ehenkamun nafage hanfathuraigenves, noonee muli odeega ves nafaage 3 fai othun rnaglahuvaane

  ރައްދު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: