106: New year new ways


Only the blessing to the compnay for this year would be if there is major changes on the top management and the ways of managing. Setting proirities, collecting money, completing the projects in hand, minimising loss and must not be used as a political tool. This artcile will be completed with your ideas to improve and save this sinking company. Wish you all will think hard.

އިސްތިހާރު

1 ޚިޔާލު (+add yours?)

  1. oldways
    ޖަނަވަރީ 16, 2010 @ 10:50:55

    ނަސީމަކީ ވިޔަފާރީގައި ވަރަށް މޮޅު މީހެއްކަމަށް ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ. އެހެން މިބުނީ ވޭހޭތާ ފެނ ނަގާށެ ބުނާ އުސޫލުނޗ ލިބޭއިރު ބޭނުން ކުރަން ދަންނަ މޮޅު ވިޔަފާރިވެރި އެކެވެ. ލ. ގަމު މުކުރިމަގު ކުއްޖަކާ ހިތާވެގެން އެކުއަޖާގެ ގޭގައި ވަނީ ބޮޑު ފިހާރައެއް ހުޅުވަ ދީފައެވެ، އަދި މިފިހާރައަށް މުދާ އުފުލަދެނީ ކުންފުނީގައި މަސައްކަތް ކުރާ ގަމުގެ ކުދިން ލައްވައެވެ. އެކުދިންނަށް އެމް ޓީ ސީ ސީގެ ވަގުތީ ވަޒީފާ ދީގެން މިކުރުވާ ކަމަކީ ގަމުގައި އަމިއްލަ ވިޔަފާރިކުރުވުމވެ. ތިލަފުށީގައި މަސައްކަތްކުރާ ގޮތަށް ވަޒީފާދީގެން އެކުދިންނަށް މިޖެހެނީ ދޯނި ފަހަރުތަކަށް މުދާ ބަރުކޮށްދިނުން. އެހެންވެ އަޅުގަނޑު މިބުނީ އެއީ ވަރށް މޮޅުވިޔަފާރި ވެރިއެކެވެ.ތަފްސީލް ބޭނުންނަމަ ވިދާޅުވޭ…..

    ރައްދު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: