Dimokrasi aai paati


ޑިމޮކްރަސީ އާއި ޕާޓީ : ޕާޓީއާއި ކުންފުނި : ކުންފުންޔާއި ހިއްސާދާރުން : ހިއްސާދާރުންނާއި ބުރިޖު
ފަލަމަޑި
ތެދެކެވެ. ޑިމޮކްރަސީ އަކީ ވަރަށް މާތް އެހާމެ މަތިވެރި އެއްޗެކެވެ. ފާހަގަ ނުކޮށް ދޫކޮށްލެވޭ ވަރުގެ އެއްޗެއްނޫނެވެ. ވަކި ވަކި ފަރުދުންނާ، ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކާ، “ވިޔަފާރި ކުންފުނިތައް” އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ބައިވެރިވާން ވާނެ އެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުންފުނި ވެސް ބައިވެރިވީ އެގޮތުގެ މަތީން ގައުމީ ވާޖިބު އަދާ ކުރުމަށެވެ. (އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް)

ބުނެވޭ ގޮތުގައި މިކަމަށް ތައްޔާރު ވުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވީ މެނޭޖްމަންޓް ބައްދަލުވުމެކެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި، ޑިމޮކްރަސީ ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން، މިވެނި އެވެނި ކަންތައް ތަކުގައި މިކުން ފުނިން ބައިވެރިވާން ޖެހޭ ކަމަށް އެމްޑީ ވިދާޅު ވިއެވެ. ބައްދަލުވުން ވަކި ހިސާބަކަށް ދިޔަތަނާ ކުންފުނީގެ ދުވަސްވީ ވެރިއެއްގެ ގާތުގައި އެއްޗެއް ވިދާޅު ނުވަނީ ކީއްވެތޯ ދެންނެވުމުން، އެނާގެ ބޮޑުވާހަކަ ފެއްޓެވި ކަމަށް ވެއެވެ. އޭނާބުންޏެވެ. މިކަމަށް ޚަރަދު ހިންގާނެ އެވެ. ޚަރަދު ދެނީ ކާކު ހެއްޔެވެ؟ މެޑީ ރައްދުގައި ވިދާޅުވި ކަމަށް ވަނީ، އެމީހުން (އެ އީ ސަރުކާރުން) މިކަމުގައި ބައި ވެރިވާ މީހުންނަށް ފެން ކޭސް ދޭނެ އެވެ. އެންމެ ބޮޑު ޚަރަދެއް ހިނގަނީ ފެނަށް ތޯއްޗެކެވެ. މިހާރު ވާހަކަ ތަށް ހުރިގޮތުން މިހުރިހާ ކަމަކަށް މިލިޔަނަކަށް ވުރެ މައްޗައް ޚަރަދު ހިނގައިފި އެވެ.
މިކަހަލަ ޚަރަދު ކުރަން ބޯޑުން ނިންމާކަށް ނުޖެހޭނެ ހެއްޔެވެ؟ މި ވިއްކެނީ ހިއްސާދާރުންގެ ލާރިއެއް ނޫން ހެއްޔެވެ. ބޯޑަކީ ހިއްސާދާރުންގެ މަންދޫބުންގެ މައްޗައް އެކުލެވޭ އެއްޗެކެވެ. ވީއިރު ބޯޑުގެ ނިންމުމްކީ ހިއްސާދާރުންގެ ނިންމުމެވެ.  “ސީ އެސް އާރު” ގެ ދަށުން ކުރެވޭ ހޭދަ އެއްގެ ގޮތުގައި އަހަރީ ހިސާބަށް ލީމާ ހުންނާނީ ރަނގަޅަށެވެ. 30 އަހަރުގެ ދަބަރު ޖެހި ސަރުކާރުގެ ދުވަސް ވަރުވެސް އެމްޓީސީސީގައި ކަންހިގީ މިހެންނެވެ. ހެޔޮވެރިކަމުގެ ކަށިނޫ ސަރުކާރުގައި ވެސް ކަން ހިންގަންވީ “މިމަގުން” ބާވައެވެ. ކޯޕަރޭޓް ގަވަނަންސްގެ އުސޫލުތަކާއި “ގުޑް ގަވަނަންސް” ގެ އުސޫލުތަކާއި ލާމެހުނީމާ ވާނީ މިހެން ކަންނޭގެ އެވެ.
ހެޔޮވެރި ކަމުގެ ދަށުން ކަން ހިނގާނީ މިބީދައިން ބާވައެވެ.
އަލް ހަމުދު ލިﷲ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.

 

އިސްތިހާރު

34 ޚިޔާލުތައް (+add yours?)

 1. rinazu ctp
  ނޮވެމްބަރ 19, 2009 @ 15:44:38

  khalid bunee MD hadhaa nahadhaeh ne agey ye kalhu reaku laamuga dhimaaveemaves hedhi nehedhi eh ne agunu viyya eve.

  ރައްދު

 2. haveer
  ނޮވެމްބަރ 17, 2009 @ 16:23:01

  ps check this link regarding our MD…

  http://www.haveeru.com.mv/?page=details&id=90096

  ރައްދު

 3. yellow
  ނޮވެމްބަރ 16, 2009 @ 21:20:46

  bathaana,
  what a piece of crap… this democracy Bridge is more or less like a condom. It reflects party’s stance today. It inflated company’s debts with those unnecessary spendings, halts company productivity by taking away their focus of the employees from their work, destroyed the hopes being politically neutral, and giving a sense of security to few closed allies while you actually being screwed from behind without knowing.

  ރައްދު

  • tom
   ނޮވެމްބަރ 17, 2009 @ 18:54:13

   yellow kaley thee gadha gola eh. adhi gaivaane hiffaattaalaa.
   what bathaana has said is SARCASM at its best, if you cant get it its your problem. Things dont work the way it should that is fairly and justly ‘cos of people like you. People like you just want to make a noise, mostly about trivial things.
   Abraham Lincoln once said “Better to remain silent and be thought a fool, than to speak and remove all doubt.”

   ރައްދު

 4. bathaana
  ނޮވެމްބަރ 16, 2009 @ 18:15:27

  Nidhaafaa ovvaa mudhinbe ah faalameh alhan varah burakoh bayaku ulheethee fene eve. Mikameh thakuraarukoh thindhuvahu fenumun mee kon baeh tho mudhinbe suvaalu kuri eve.

  Javaabugai dhennevi eve: Ei dimokrasee nagaa kolhah jahaa baekeve. E faalamaki dimocrassee eve.

  Mudhinbe: emeehun ramzukoh dhenee kon ehcheh heyyeve.

  Javaabugai dhenevi eve: emeehun ramzu koh dhenee, hivvaraa, fanvaraa, massakathuge furihamakamaa, kamah kameyhithuma, verinnah kiyaman therikamaa, ekugaa massahkai kurumuge rooha, vaguthah faruvaatheri vumaa, ekaku enkakah eheetherivumaa, ekuverikamaa, kharadhah belumaa, binaakurumuge hikimai therikamaa, ravaa hingumuge kulhadhaanakamaa, gaumiyathaa, ham hama kamaa, thimaayah vure ehen meehunge edhunthah iskurumaa, ujoorayah vure masakkathah iskan dhinumaa, anbidharinanh vure masakkathah iskan dhinumaa, ijuthimaai kankamah iskan dhinumeve.

  Mudhinbe: mi faalan elhumuge hikumathakee kobai heyyeve.

  Javaabugai dhenevi eve: mee mikunfunee ge fahuge hayaathugai emmen ehrooheggai kuri emme furihama eh masakkatheve. Mee mifadha masakkathegge laamaseelu misaaleke. Ehen aalameggai binaakoh, reygandegge kuda hindukolhegge thereygai mi aalamah jamaa kurevunu faalamekeve. Emme furathma jamaa kurevunee T jetee asheve, dhen MMA kurimachasheve. E ah fahu MMA kurimathin somilasheve. Adhi eha fahu somilun, MMA kurimachah emme furihama gothugai jamaa kurevuneve. Mee kuriyah oih jeeluthakah huri bayaan vegenvaa furihama binaa ekeve. Ekamun emeehun iburai libigathumasheve.

  Mudhinbe fathis namaadhun faibaigen MMA kurimachah dhiya iru kamaku dhaakah netheve, furivama vegen vaa falameh ethaa ebahutteve.

  ރައްދު

 5. laboratery
  ނޮވެމްބަރ 15, 2009 @ 23:06:06

  aatical gai ragalhu vaahaka thakeh ebahuri namaves mtcc ah vamundhaagellumaai ekan huttuvumah elhidhaane fiyavalhu thakakee kobaikan
  hoadhaa varugadha fiyavalhu thakeh alhan jehijje miee thiyabei fulhun (mtccge) zimmaeh varahbodu gaumee massala eh. md hadhaanaha dhaa balan lasvejje

  ރައްދު

 6. wadi
  ނޮވެމްބަރ 15, 2009 @ 20:38:10

  Nafaa Nasee akee MTCC ge vehh tun. Company ehh banguroot vanyaa mifaru MTCC banguroot vaane. Mi vee haathaakahh MTCC kuriaruvan, masakkai hoadhan, adhi keekuran feshifa huri masakkai thahh ninman evves kamehh Nafaa koffa ehh nehh. Kuraa haaves makamee beyrugaumu thakahh dhathuru kuran. Noonee group govaigen hotelahh gos Suji buin.Rvarun kihinehh kunfuni hingaanee … midhiya September mahu ves ofeehahh aadhevunee emme 7 dhuvahu. eves 11.00 in haveeru 4.00 jahandhen. dhen kihaavarakhh office kanthahh thahh belidfa hunnaane..October mahuves Dhebai kulha ebbai dhathuruga. China in Malaysia, Singapore in Thailand in Laamahh . bunaathee adu ivey China ahh mi dhanee laamu ga hulhuvaafa huri 2 fihaara ahh mudhaa balae yoa .. komma 3 mahun mi dhathuru onaane yo .. dhen ready vaanee January ashoa anehh dhathuru. Adhi Castrol dhathuru ehh ge namuga meege dhemahehh kurin Bombay ahh film shooting kuraathanakahh ves balaalan dhiyoa …ekahala setup ehh Sawmillga hadhanee kanneyge ennu … keeve baa Hollywood ahh noonee Las Vegas ahh nudhiya ee … keekuraanee mee hama mihaaru kunfubeege haalu … Miverin nahh heevanee verikan badhalhu dhen sarahoa ey … dhai kottaanee ves faige boduvai ingilin ney … hithahh hama anna nee Meynaa Hassaanu ge Keyolhu mi lava ..

  Falhu verin kithamme molhas,
  keyolhu kannehh veem,
  Samugaa kithamme dhathas,
  keyolhu hey numeliyaa,
  Marudhaadhi Kudathan Viyakas
  Faru Odi Araa Hamaveema
  Vuguthu Nethey, Vuguthu Nethey,
  Boahaas ve dhanvaru geygaa ekani,
  Hoadhaa balaa visnaa ekani,
  Sihi sihi ekani vefa, Sihi sihi ekani vefa,
  Maskeyolhu thahh mas baananee,
  Mas hibaru thahh mas ain fehee,
  Keylhu nidhee, Keylhu nidhee, …..adhives

  ..dhen hama saabas Nafaa keyolhahh. thiyothee Hungaanehhga hififa, dhuvaakahh kuri ehh fahathehh nu onnaane …dhen gos farahh ereema ingedhaane thaa huri hivvarehh …

  ރައްދު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: