Breaking News: Senior Management Shuffled


According to a Memo distributed today, the follwing changes were approved by the MTCC board;
HR- Mr Shaheen
Admin-Mrs Abida
Sales-Mr. Ihusan
Contracting and Projects-Mr. Hussain
Logistics and Rentals-Mr. Solih
TSD- Mrs. Huzaima
Finance- Mr. Munchi
Inernal Audit- Mr.Sakthivel
Company Secretary-Mrs. Sheereen.

އިސްތިހާރު

17 ޚިޔާލުތައް (+add yours?)

 1. yamyn
  މާރިޗު 10, 2009 @ 23:20:34

  In what ground Raphu is potential to lead the Account department.

  Department cant run in night watch style, W. Bush just check from finance why he was taken out from head post. he was a culprit for hidding data entry to the shareholder n tuk money for the fraud transections.

  You just promoting an unmatured person for a responsible area, MH will be far better than Raphiu.

  Ransh can be the one for company secretary, send Hushiyam to goverment job

  ރައްދު

 2. ylle?
  މާރިޗު 10, 2009 @ 15:10:04

  i also belive this is not a gud way to suffle,need to analise who is the person perfect for each dept.we all need a good change.don’t we?

  ރައްދު

 3. uza
  މާރިޗު 10, 2009 @ 12:49:23

  Oh!!!, again I have to change my biz card which I received last week…

  ރައްދު

 4. hiyaalufaalhukuraameehaa
  މާރިޗު 09, 2009 @ 17:36:19

  ދެދުވަހުން އެއްދުވަހު ޑިޕާޓުމެންޓް ހެޑުންބަދަލުކުރިޔަސް ކުންފުންޔަކައް އެއްވެސް ކުރިއެރުމެއް ނުލިބޭނެ ތިކަންތަށް ކުރުމައްވުރެ ތިކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ކުންފުނީގެ ޑިޕާރޓްމެންޓްތަކުގެ މީހުންނާއިބައްދަލުކޮށް ކުންފުނީގެ ހުއްޓިފައި ހުރި މަސައްކަތް ތަކަކީކޮބާތޯ ބަލާމިކަންތައް ހުއްޓިފައިހުޜީ ކޮންސަބަބާކާހުރެ ތޯބަލާމިހާރުންމިހާރައް ކުރެވެންހުރިކަންތައްތައް ކުރުމައް ފިޔަފަޅުތަކެއް އެޅުން މާމުހިންމުވާނެ ތިކަންފައްބުޑުގައި ވާހަކަދައްކާމީހުން ދެކުޅުދިމާނުވާނެ އުއްމީދުކުރަން ވަރައް އަވަހައް މިކައްތައް ހަމަޖެހޭނެކަމައށް

  ރައްދު

 5. W. Bush
  މާރިޗު 09, 2009 @ 16:03:37

  This is how MTCC should be restructured:

  Company Secretary: Hussain Shiyam
  HR and Admin: Shaheen
  Sales: Mohamed Latheef
  Procurement and Logistics: Shifau
  TSD: Musthafa
  Contracting: Thasleem
  Engineering Department: Nazim
  Finance: (potential candidate is Rafiu)
  Internal Audit: Mohamed Hussain

  The other senior staff should be transfered to civil service, with dignity.

  This is how things I have done in White House.

  .W.

  ރައްދު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: