Samaasaa Adhabu


ސަމާސާ އަދަބުގެތެރެއިން- ސަރުދާރުގެ ކާށި ބެހުން
މައި ސަރުދާރު
އަތްދަށު ސަރުދާރު: ސަރުދާރު ކޮބަ އަހަނަށް އޮތީ ކޯޗެއްތަ ބަލަ މިފަހަރު ރުކުގައި އެޅި އެންމެ ހަތްކާށިތެރެއިން އެއްކާށި ލިބިއްޖެއެއްނުސަރުދާރު: ހިފަންވީނު އެކޮޅުގައި އެއޮތް ބޮޑު ކުރުނބާ ގައި

އަތްދަށު ސަރުދާރު: ނޫން ނޫން ތިއީ މާބޮޑު ކުރުނބައެއް، އެތަނުން ކުޑަ ކުރުނބައެއް ގެނޭ. (އިތުރަށް ވިދާލުވުމަށް)
ސަރުދާރު: މައްސަލައެއް ނޯންނާނެ، އެކަމަކު ޖެހޭނީ ކުޑަކޮށް ބޮޑު ސަރުދާރާއި ވާހަކަދައްކާލަން، ބޮޑު ސަރުދާރުވެސް ހުރީ ވަރަށް ވަރަށް ގަޔާވެފައަތް ދަށު ސަރުދާރު: ދެން ކިހިނެތް ހަދާނީ މިއޮތް ދެ ކުރުބާއަށްސަރުދާރު: ތިއީއެއްވެސް ކަމެއްނޫން، ހާސްނުވާ ކޮންމެވެސް ބަޔަކަށް ދޭނީ، އަމިއްލައަށް އެދިގެން އައިސް އަހަރެމެން ބުނާގޮތަކަށް ކަންތައްތައް ކުރަން އެއްބަސްވާ ފަރާތަކަށް ބަހާލާނީ، އެއުޅެނީނު ކަރަތަކުގައިވެސް ކިޔަވަން ކުދިންކޮޅެއް ވަރަށް އަވަހަށް އަންނާނެ، އެކުދިންކޮޅު އަންނަންދެން ބެހެއްޓިދާނެނު، މީޙަކުނުވެއްޖިއްޔާއަތްދަށު ސަރުދާރު: ކިހިނެތް ހަދާނީ މަލިކުންނާއި ކަރައިން ކިޔައިގެން އައިސް މިހާރުތިބި ކުދިންކޮޅަށްސަރުދާރު: ހާސްނުވޭ، އަހަރެމެންނަށް މިތިބީ ސަރުދާރުކަން ލިބިފައެއްނު.އަތްދަށު ސަރުދާރު: އޭ އެއްކަލަ ކާށި ހެހެން ގެންގުޅޭ ސޮރަށް ހަނދާނީ ކިހިނެތް، އެއީ ކަރައިން ކާށި ހެހެމާއި ގުޅޭ ކޯހެއްވެސް ހަދައިފައި ހުރި ސޮރެއްނު

ސަރުދާރު: ބަލަ އަތްދަށު ސަރުދާރާ ހާސްނުވެބަލަ، އެސޮރު ހައްދާލަން ވަރަން ފަސޭހަވާނެ، އުދަގޫ ބޮޑުވެއްޖިއްޔާ ފޮނުވާލާނީ ތިލަފަޅުގައި ހަދާފައިހުރި ފެކްޓަރީއަށް 
އިސްތިހާރު

11 ޚިޔާލުތައް (+add yours?)

 1. Batman
  މާރިޗު 01, 2009 @ 17:44:40

  MTCC ga kanthahh thahh vaane gadha baarun, varahh kerigen . Dhe jeebahh aihh jahaafa, thimanna varehh nethey kiya mun hingi akas kanthahh tha kehh nuvaane. Saru dhaaru bahaa kaashi keekuran ehen echiech ves libey nee eyga hifaane varu huregennun. Varahh bunaane thimanna ahh ves hifey nee nikan dheebala shey. Bolahh veru neema reechehh nuvaane.

  ރައްދު

 2. uza
  މާރިޗު 01, 2009 @ 11:52:50

  DO you know MTCC staff turnover…

  1-Jan-08 TO 25-Feb-09
  Status Staff Staff/week
  Terminated 122 2.03
  Resigned 127 2.11
  Employed 199 3.31
  Transferred 36 0.60
  Promoted 74 1.23

  When 249 left the company 199 was employed in last 421 day
  It was noted some staff has been transfered or promoted more than once during in 2008.Mee thi gothah kaashi behun kamah ve dhaane dho!

  Please note that these are nformation appeard in the intranet..

  ރައްދު

  • boahalaaku
   މާރިޗު 01, 2009 @ 13:05:44

   އެހެނވެއްޖިއްޔާ ކޮންމެ ދެދުވަހަކުން މުއައްޒަފެއް އެމްޓީސީސީ ދޫކޮށް އެބަދޭ ކޮންމެ ދެދުވަހަކުން މުވައްޒަފަކު އެބަވައްދާ މިއީ ކީއްވެގެންބާ އެޗްއާރުން މިކަމާއިމެދު ފުނަކޮށްވިސްނުން ބުއްދިވެރި

   ރައްދު

  • ބަލިމާނު
   މާރިޗު 01, 2009 @ 20:23:47

   can you check which dep got most of the people resigned and terminated? I bet you it will be TSD and Contracting? Something Wrong with these Dep heads or seniors?

   ރައްދު

 3. Boahalaaku
  މާރިޗު 01, 2009 @ 11:43:27

  Miee kon baehbaa, Sarudhaarakee kaakubaa, hama ragalhavah ves MTCC ge kan thah thah huri goi dhoa?

  ރައްދު

  • ajuvadhu
   މާރިޗު 01, 2009 @ 13:04:28

   mtcc .higanee baraabaru higanvaagothah miulhy starfun higan nuegigen
   ulhenee,kiehthavaanee konpeneegai laarinetheeyaa chandhaanagaigen kun
   funyah laarikolheh dhineeya,Naseembe yahves kameh kuran nukerigen u
   lhenee laarinetheemayoo jinni habarudheyoo.

   ރައްދު

   • ajuvadhu
    މާރިޗު 01, 2009 @ 13:12:03

    2 SUPARVAIZARUN KALEY DHEMEEHUN RASMEEGADEEGAI MASBAANAA KAMAH
    JINNI HABARUDHEEFI ,ADHI GAY GOTHAH AY HALAAKU KOH LAAFAI DHIYA KAMAH VES HABARULIBEY ,VEEMAA MEEGEFAHUN THIGOTHAH ULHEY IRU KUDA KONVISNAALAIGENULHEN NASEY HAY THERIVAMEVE (JINNI)

    ރައްދު

 4. Hiyvaru
  މާރިޗު 01, 2009 @ 11:10:30

  Mee MTCC Contrecting Deprtmentaa Var gulun huri Samaasaa Adabuegye eyheynas Hageegatehy. Mee Ga H Shm, Sha & Mus Nuhimenu ey nudaany, Thlia faliga huri factry a Fonucvaalan eyhera bUnanee Nukiyavaa Project Enginer (Mihaaru Eheli Manager)

  ރައްދު

  • ބަލިމާނު
   މާރިޗު 01, 2009 @ 20:29:52

   ޝ ބޭރުކުރަންވީ ކޮންޓުރެކްޓިން ރަނގަޅުކުރަންޏާ. އޭނައަށް ހީވަނީ މީ އޭނަގެގެހެން. އޭނައަކީ އަމިއްލައެދުންބޮޑު، މީހުންނާނުގުޅޭ ބޮޑާމީހެއް.

   ރައްދު

 5. ޖޯން
  މާރިޗު 01, 2009 @ 09:31:45

  ސަރުދާރު ތިހަމަ ބުނަނީ ރަނގަޅުވާހަކައެއް. ކުރިންވެސް މިހާރުވެސް ބޮޑެތިވަޒީފާތަށް ދެނީ އެއްބަޔަކަށް. ކިޔަވައިގެންއައިސްތިބޭ މީހުން މަސައްކަތްކުރަންޖެހެނީ ފާސްނުވެގެން އަނބުރާއައިސްތިބި ބައެއްގެދަށުންނާ ޕާރޓީގެސަބަބުން ގޮނޑިލިބިފައި ތިބޭމީހުންގެދަށުން.
  މިތޯވަތަންއެދޭގޮތަކީ.

  ރައްދު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: