bafayaa bunanee


ބަފަޔާ ބުނަނީ: ކީއްވެ ބައެއްމީހުންނަށް ޕްރޮމޯޝަނާއި މުސާރަ ބޮޑުވާއިރު އިންޓްރާ ނެޓަށް ނާރުވަނީ!
މޯޑް
ބަފަޔާ އަކީ އާންމު ގޮތެއްގައި ހުރިހާކަމަކަށްވެސް ފާޑުކިޔާ ކެރޭ މެދުއުމުރުގެ ޒުވާނެކެވެ. މެދު އުމުރޭ ދެންނެވިޔަސް ޒުވާނަކަށް އެއްވެސްކަމަކުން ދުލެއްނުކުރެއެވެ. ހަމަ ނުދަންނަ އެއްވެސްވާހަކައެއް ނުހުރެއެވެ. މައުލޫމާތުގެ ޚަޒާނާއެހާމެ މުއްސަންޖެވެ. ހަރަކާތްތެރިކަމަށް ބެލިއަސް އެހާމެ ހަލުވިވެފައި އަވަސްވާނެއެވެ. ދޫހެލޭ، ވާހަކަގިނަމީހެކެވެ.  އެހެންކަމުން ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓްން ބަފަޔާވަނީ، އެޓިޓިއުޑް މައްސަލަ ހުންނަ ނެގެޓިވް މުއައްޒަފެއްގެ ގޮތުގައި ލޭބަލް ކުރެވިފައެވެ. އެކަމަކު ޖޫނިއަރ މުއައްޒަފުންގެތެރޭ އެއީ ހަމަ ފައްކާ ބަތަލެކެވެ. މުއައްޒަފުންގެ ހައްގުގައި ވަކާލާތުކުރާ، މުއައްޒަފުންގެ ހައްގުހޯދައިދޭން ޖިހާދުކުރާ މުޖާހިދެކެވެ. ހަމަފެންނަ ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ބަފަޔޭ ކިޔާފައި ގޮވާލާތީވެ މިނަންވަނީ މީނާގެ ނަމަކަށްވެފައެވެ. މިކަހަލަ ޚިޔާލެއްގެ ތެރޭގައި އުޅެނިކޮށް ސިއްސައިގެން ދިޔައީ އެއްކަލަ ބަފަޔާ އައިސް ގޮވާލީމައެވެ.  (އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް)

ބަފަޔާ: ބަފަޔާ ހިގާބަލަ ސަޔަކަށް ދަމާ މިހާރު ހާދަ ތިކުދިންގެ ބޮލޮގު މަޝްހޫރުވެއްޖޭ.
އަހަރެން ހުރީ ވަރަށް ބޮޑަށް ގެއަށްދާން ބޭނުންވެފައެވެ. ހެދުނުއްސުރެ ވަރަށް ބިޒީކޮށް އޮފީހުގައި އުޅުމަށް ފަހު ގެއަށްދާން ނިކުމެވުނީ  5:30 ވެސްވީފަހުންނެވެ. އެހެންނަމަވެސް ބަފަޔާ ވާހަކަ ދައްކާލީމާ ވަރަށް މައުލޫމާތު ޚަބަރުލިބެއެވެ. އަދި ހަމަ އެހާމެ މަޖާވެސް ވާތީވެ ދާހިތްވެއްޖެއެވެ. 
އަހަރެން: ހިގާ ދޯ ދަމާ އެކަމަކު މާގިނަ އިރަކު ނުހުރެވޭނެ.
ބަފަޔާ: އައްދެ! މިޒުވާންކުދިންވެސް އަހަރެމެން މުސްކުޅިންވުރެ މާ ވަރުބަލިދޯ (ދެމީހުން އެކު ގޮސް ވާހަކަ މަޖާ ކުރަން މަޑުކޮށްލީ ސައިހޮޓަލެއްގައެވެ.) އެހިދު ބަފަޔާ އޭނާގެ ވާހަކަ ފެށިއެވެ.
ބަފަޔާ: ކީއްވެ ބައެއްމީހުންނަށް ޕްރޮމޯޝަނާއި މުސާރަ ބޮޑުވާއިރު އިންޓްރާ ނެޓަށް ނާރުވަނީ. ބަފަޔާ މިދައްކަނީ ކޮން ވާހަކައެއްކަން ނޭގޭތީ ސްވާލުކުރީމެވެ.
އަހަރެން: ކީކޭ ތިކިޔަނީ ތަންކޮޅެއް ތިލަކޮށްބަލަ.
ބަފަޔާ: މިދައްކަނީ، މިދޭތެރެއިން އަހަރެމެންގެ ކޮމްޕެނީގެ ޑިރެކްޓަރ ގެ ނަން  އެސިސްޓެންޓް މެނެޖިން ޑިރެކްޓަރ އަށް ބަދަލުވެފައި އޮތްވާ އެޗްއާރު ސިސްޓަމުން ފެނުނު ވާހަކަ. މިކަމެއްވެސް އާންމުކޮށް އިއުލާނެއް ނުކުރޭ. މިއީ މިމީހުން އަމިއްލައަށް އެހެން މުވައްޒަފުންނަށް އޮޅުވާލައިގެން މަގާމުމަތިކުރަންވެގެން ކުރިމަކެއް.
ބަފަޔާ މިފަހަރު މިހެން ބުނިނަމަވެސް މިކަމަކާ އަހަރެންނަކަށް އެއްބަހެއް ނުވެވުނެވެ.
އަހަރެން: މިއީ އޮޅުމަކުން ވީކަމެކޭ. މިހާރަކު އެހެނެއް ނުއޮންނާނެ އެޗް.އާރު ސިސްޓަމަކު.
އަހަރެންނަށް މިހެން ބުނެވުނުކަމެއް ނޭގުނެވެ. ބަފަޔާލޭހޫނުވެ އިތުރު ޖޯޝާއިއެކު ވާހަކަ އަވަސްކުރިއެވެ.
ބަފަޔާ: ތިހެނެއްނުވާނެ، ބަދަލުކޮށްލީ ކުރިއަށް ނުދެވުނީމާ، ސީނިއަރ މެނެޖްމަންޓްގައިވެސް ވަރަށް މަސަކަތްކުރި އެސިސްޓެންޓް މެނެޖިން ޑިރެކްޓަރއަށް ހެދުމަށް. ސީނިއަރ މެނެޖްމަންޓް ކޮންމެވެސް މުވައްޒަފަކު ހުށަވެސްއެޅި ތާއީދުވެސް ލިބުނު އެކަމަކު މެނެޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އެކަމާ ދެކޮޅުހެއްދެވީ. އަދި އެގޭތަ އަހަރެމެންގެ އެޗް.އާރު މެނޭޖަރ ބަރިބަރިއަށް ޕްރޮމޯޝަން ހޯދިއިރުވެސް އިންޓްރާނެޓަކަށް ނާރުވާ. އެކަމަމަކު ހަމަ މިމެނޭޖަރާއިއެކު، ޑީ.އާރު.ޕީގެ ކެމްޕެއިނުގައި ބައިވެރި އެންމެގެވެސް ޕްރޮމޯޝަން އިންޓްރާނެޓަށް އެރުވި، އޭގެ ތެރޭ 6މަސްތެރޭ ބަރިބަރިއަށް ދެފަހަރު ޕްރޮމޯޝަން ލިބުނު މުއައްޒަފުންވެސް ހިމެނޭ. މިސިއްރު ކުރަންވީ ކީއްވޭ؟ ވައްކަމެއް ކުރެވިގެންތަ ނޫނީ ކޮށްގެންތަ؟ މިހާވަރަށް ސިއްރުކޮށް އޮޅުވާލަނީ އަހަރެންނަށް ހަމަހުރެވުނީ ބުނާނެ އެއްޗެއް ނޭޭގިފައެވެ. ބަފަޔާއަށް މިމައުލޫމާތު ލިބުނުގޮތެއްވެސް ނޭގިގެންނެވެ. މިއީ ހަމަ ހައްތާވެސް ތެދެވެ. އަހަރެން ހިތަށް އެރިއެވެ. އެޗް.އާރު ވީމާ ވާކަމެއްކަން ނޭގެއެވެ. ކުރިންވެސް އެޗް.އާރުގައި އުޅުނު މުވައްޒަފުން މިފަދަގޮތްގޮތަށް ހަދާފައިއެބަހުއްޓެވެ. ބަފަޔާ ހަމަ ވާހަކަ ކުރިއަށް ގެންދިޔައެވެ.
ބަފަޔާ: ކީއްވެ ޑީ.އާރު.ޕީ ކެމްޕެއިންގައި އުޅުނު މުއައްޒަފުންނަށް ޕްރޮމޯޝަން ލިބެންވީ. އެހެން ނޫނީ މިހާރު އެމް.ޑީ.ޕީ ކެމްޕެއިންގައި އުޅުނު މީހުނަށްވެސް ޕްރޮމޯޝަން ލިބެންވާނެ؟ އެހެންނޫނީ ހަމަހަމަކަން ކޮބާ؟ 
ބަފަޔާ: މިހާރު ފަށަންޖެހޭނީ އެ ޕްރޮމޯޝަން ލިބުނު އެންމެންގެ ޕްރޮމޯޝަން ކެންސަލްކޮށް އަލުން ހުރިހާ މުއައްޒަފުން އެޕްރައިސްކޮށް އެއިގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތީ މާކްސް ހޯދާ ނޫނީ އެންމެ ރަގަޅަށް ޕާރޕޯމް ކުރެވުނު މުވައްޒަފުންނަށް ޕްރޮމޯޝަން ދީގެން. ނޫނީ އަލުން އެކަށީގެންވާ މުއްދަތަށް ހުރިހާ މުއައްޒަފުންނަށްވެސް މަސަކަތްކުރަން ޒިންމާދާރު މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމަށްފަހު، އެމަސައްކަތްތަކަށްބަލާ ޕްރޮމޯޝަން ދީގެން. އެހެންނޫނީ، އެއްކަލަ ބުނާ ހަމަހަމަކަން ކޮބާ؟ ނުހައްގުން ލިބުނު އެއްޗެއް އަތުލެވެންވާނެ އެހެންނޫނީ އަހަރެމެންގެ (ޑީ.އާރު.ޕީ ކެމްޕެއިންގައި ނޫޅޭ މުވައްޒަފުންގެ) ހައްގުކޮބާ؟ 
ބަފަޔާގެ ލޭ ހޫނުވާން ފަށައިފިއެވެ. ސައިބޯންއިން އިރު މޭޒުވެސް ގުޑާހެން ހީވެއެވެ. މިވަގު ހަމައެންމެ ރަގަޅުވަނީ ކޮންމެވެސް އެއްޗެއްކިޔާފައި މިތަނުން ދިޔާމައެވެ. އެހެންނޫނީ ރުޅިއައިސްގެން ކިޔޭ ނުކިޔޭވެސް ނޭގި ހިސާބަށް ހިގައިދާނެއެވެ. ނަސީބު ރަގަޅުކަމުން ހަމައެވަގުތު ފޯނެއްވެސް އައިސްފިއެވެ. ވަރަށް އަވަހަށް ތަނަކަށް ދާނެ ވެއްޖޭ ކިޔާފައި ނިކުމެގެން ހިގައިގަތީމެވެ. އެވަގުތުވެސް އަހަރެންގެ ހިތުގައި އުފެދެނީ ބަފަޔާ ދެއްކިވާޙަކައެވެ. އެއީހަމަ މުޅިންވެސް ހަގީގަތެވެ. އަހަރެންގެވެސް ލޭކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ކެކެން ފަށައިފިއެވެ. ހިތަށްއެރިއެވެ. ބަފަޔަށް އެވާވަރު ހަމަކުޑައީއެވެ. ބަފަޔަށް އެގޭވަރަށް އެކަހަލ ވާހަކަށް އެގި ވިސްނާނަމަ އެވަރު ހަމަ އަހަރެމެންނަށްވެސްވާނެއެވެ.
އިސްތިހާރު

49 ޚިޔާލުތައް (+add yours?)

 1. dead fish
  މާރިޗު 11, 2009 @ 01:47:21

  Dear MD,
  Accounts payable (FZ), please make a changes, because really she dont know anything about accounts. If any mistake amde from that unit, she blames to other junior staff. I think she have to take more responsible than other junior staff.

  ރައްދު

 2. kona boatu
  މާރިޗު 05, 2009 @ 20:26:43

  aslu ve hama adu ahaifin 7 laks customer akah payable ge veri FZ dhin vaahaka dhefaharakah

  mee tan doru neygey veri kuran vaane kankantha, dhen kihinei customer athun elaari hoadaanee, eyee eyna ge friend eko.. laari dhativeema kuda duvas kolaka dhineeyo neygey trasnection ekan hadha.

  mee kankan vaagoi finance ga, dhen eyna kamakan onaanee eynage dhashuga huna kudhige noluga aluvaa hedhun mikan

  meenayah fiya vallu alaabala ZERO tolerence ge dhasun, kun fuyah FZ haraan koruvee ..

  ރައްދު

 3. bafayaa ge dhari
  މާރިޗު 05, 2009 @ 15:23:18

  Kabuloge dhatha, Queen B, mee hama ekakubaa…..? heevaakahala adives salaamath vedhaaneyee dhooo!!!!
  dhen ves bimah faibai responsibility ragalhugothugai nagaabala thi libifa thihira magaamuga hunnan beynumeeyaa..
  dharinnah bavaa…. noonie stafunnah nick name gai bevun thee varah gotheh neh meehun kuraakanthah..

  ރައްދު

 4. xxxx
  މާރިޗު 05, 2009 @ 15:17:40

  INGEYTHA!!!!!!!!
  nafiza AFD beyru kolee vess hama (FZ), (MA), (RZ) n (SUNEEZA) yoaaaaaaaaaaaaaaaaaaaala! vedhaan eyna mi meehun gotha meehunge mass kaan emeehunna eh koh noolhey theee ve.Manch ge bolah erigen beyru koleee kamh vess ..
  ladhun boahalaaaaaaaaaaa ku midhen meehun ulhey gotheh tha? kome kama kah vess nimu meh annaane mi meehunge nimun dhaaaaanee kihineh baaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. gina dhuvess ve emeh hithi koh nimigen dhaan bayakah vaane kan neyge mi meehun. rangalhu veri eh mtcc ah athu vehjjeyyyaaaaaaaaaaaaaaaaaa.

  ރައްދު

 5. ylle?
  މާރިޗު 05, 2009 @ 15:10:17

  MIVANI KIHINEHBAA.. BLOG MIBADHALUVANI ANHENUNGE ZUVAABU SHOWAKAH..MULHIN KADA.MEE THIKAN KURAN HEDHI BLOGEH NOONKANNEYGE.MEE KUNFUNIGE ISLAAHU KURAN HURI KANTHAHKAA MEDHU VISNAI HIYAALU FAALUKURAA BLOGEH..MEE VAKI MEEHEHGE COMPANY EHNU..EMMENGE THANEH,KUNFUNI IDHAJEHUMUGAI EMMEN HISSAVANE.SO MIKAN RNGALHU KURANVES EMMENGE HELP BEYNUN VANE.COMEON ,BE A TEAM

  ރައްދު

 6. HALAHALA
  މާރިޗު 05, 2009 @ 14:10:32

  rangalhey anhenun thanehga maa gina vejjeyya thikahala gotheh vaanee. Anhenun nakee fithuna fasaadhaige feshun.ekuverikamaa eh baeh vantha kamuge nimun. meehakaa dhimaalah echchehi kiyan veema balaa mimeehun kiyaalaa echchehi.moonumathin fennanee hama dhalha eh dho. Miyah aharun mi kiyanee TEAM MTCC

  ރައްދު

 7. xxxx
  މާރިޗު 05, 2009 @ 12:06:52

  Queen D,(RZ) ah promotion libunu gothaaaaaaa medhu adhi ekan tha vee gotha medhu aharen hama hairaaaaaaaan vey. eyna yakee meehunge vaahaka dhehkumun mathee sanadheh libifa huri meeheh. AFD ga eyna yah hama ekani kuran havaaaaaal vfa hun nanee ehen department ah AFD ga higaa hurihaa kameh faharaku meehakah kiyai vahaka fethurun. eyana ah promotion libunee dheba kutu vaigen noa vess ba eh meehun bune ulhunu. adhi promotion nulibi gen rappe dheke rulhi aaiss gen vess ulhunoa. ba eh meehun bune ulhunu eyan roan fesheema eyna ah AFD ge head of department promotion dhinee yoaaaaaaa. mivess insaafehbaaaaaaaaaa. AFD ga ulhey ehen staff un nah libeyn jehy promotion tha koba baaaaaaa.!!!!!!!!!!!!! misaalakah ahoo .

  i request to Kabuloge dhahtha, plz relaese the second part the movie ASAP.

  ރައްދު

 8. corrupt
  މާރިޗު 05, 2009 @ 11:27:37

  mi thankolheh bodu varu… kurevey kanthah gaboolu kuriyas ok vaane dho FZ

  ރައްދު

 9. dabiyaa
  މާރިޗު 05, 2009 @ 11:20:49

  CLAP!!! CLAP!! CLAP!!!…majaa majaa majaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa……wat else….waitin impatiently more comments..

  ރައްދު

 10. xxxx
  މާރިޗު 05, 2009 @ 11:04:39

  Oh really nice work! keep it up. haha maa lass vehjje mikan kuran. mikko hitha araa, mihaaru ge MD mikan thah rangalhu kuran kihaa varakah ulheynebaaaaaaaaaaaaaaaa.(FZ), (MA), (RZ) & Vihaigen ulhey goyye (SZA). mulhi AFD ge Senior management badhal kuran ulhen vee kan neyge.mee mekko varah dheken beynun dhuvaheh.ehenyya mulhi than eh othee haalaaku vefa viyya. nube heykameh neygey kameh novey. aharen hithah araa hama hurihaa ilmeh vess mimeehun kiya vaafa baa ey hunnanee.vedhaane mi meehunnah libifa in hunarakah vess mee. furathama nagaafa vanee meehunge vaahaka dheh kun tea room ga. meehun laa hedhun thah faas kurun. meehun office ah annanee fenvarigen thoa belun. adhi kome dhuvahaku hedhun ofys hulhuvey iru ofys ah gadi jehigen anna meehun nakee koba thoa belun.mihurihaa kameh balan thibi bayakah konkameh baaaaaaaaaaaaaaaa ithurah kureveynee AFD ga. hurihaaaaaa verin vess mi meehun nah varah hinhama jehey. eh ee mtcc ga ulhey heevaagi masahkatha faruvaa theri rangalhu bayakee. keekuranee dhoa vaanuvaa gotheh balaaa veri eh nuhurey viyya. vedhaane department head vess emeehun nah biru gannanee kamah vess.mi vaagotheh alhe balan jehijje eh nun. AFD ge senior management eh avass hahleh aun mikko edhen. kiriyya vess kameh ingey meehakah ulhenee (MA) dhen thibee hama huss vaanuvaa neygey kameh nudhanna ba eh. eki eki rogun varin ge vain ulhey ba eh………………….. varah vaahaka eba huri ekam mivaguthu vakivelaanan.

  ރައްދު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: